Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.15 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.15 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội : BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MÃ ĐỀ: 202 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn thi: Toán tài chính Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 60 phút Phần 1: Trả lời ngắn gọn những câu hỏi sau (2,0 điểm) một, kế tiếp là Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp khi tÝnh l·i cho TKVL? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… hai, bên cạnh đó So s¸nh phÝ chiÕt khÊu th¬ng m¹i (Ec) vµ phÝ chiÕt khÊu hîp lý (Er) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Tải tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI
Môn thi: Toán tài chính
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐỀ: 202
Thời gian thi: 60 phút
Phần 1: Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau (2,0 điểm)
1.
Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp khi tÝnh l·i cho TKVL?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.
So s¸nh phÝ chiÕt khÊu th¬ng m¹i (Ec) vµ phÝ chiÕt khÊu hîp lý (Er)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.
C«ng thøc x¸c ®Þnh sè tiÒn thu ®îc cña chuçi tiÒn tÖ biÕn ®æi thÐo cÊp sè nh©n, tr¶ cuèi kú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.
C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh laxi
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.
C¸c yÕu tè cÊu thµnh mét chuçi tiÒn tÖ cè ®Þnh tr¶ cuèi kú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Phần 2: Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất (6,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
1. Sau bao nhiêu lâu, khoản vốn đầu tư theo lãi đơn với lãi suất năm 12% /năm có số tiền lãi thu được
bằng số tiền lãi thu được theo lãi gộp với lãi suất 15%/năm sau 4 năm
a. 6,24 năm
b. 4,6 năm
c. 14,6 năm
d. 6,5 năm
2. Một thương phiếu có mệnh giá 180 triệu đồng, thời hạn 2 năm được thay thế bằng 1 thương phiếu
khác có mệnh giá 198 triệu đồng. Hãy tính thời hạn của thương phiếu thay thế biết lãi suất chiết khấu
là 10%/năm
a. 2 năm
c.
4 năm
b. 3 năm
d. 5 năm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______
3. Mét c«ng ty vay mét kho¶n tiÒn 10000 vµ sÏ hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i mét lÇn sau 4 n¨m, l·i suÊt
5%/n¨m. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc tr¶ nî, c«ng ty thùc hiÖn göi vèn ®Þnh kú vµo ng©n hµng, l·i suÊt
5%/n¨m. Kú göi ®Çu tiªn thùc hiÖn sau mét n¨m kÓ tõ ngµy vay. TÝnh sè tiÒn göi mçi kú (biÕt chuçi cè
®Þnh)
a. 2177,57
c. 2889,36
b. 2820,12
d. 2277,32
*
Ng©n hµng X qu¶n TKVL cña «ng Y thêi 1/4 ®Õn 30/4. c¸c nghiÖp ph¸t sinh sau
(§vt: 1000®):
Ngµy ph¸t sinh
1/6
100.000
5/6
80.000
19/6
10.000
25/6
20.000
4.
Ngµy tÝnh l·i cho c¸c nghiÖp vô trªn lÇn lît lµ
a.
2/6; 4/6; 18/6 vµ 26/6
c.
2/6; 5/6; 19/6; 25/6
b.
1/6; 7/6; 21/6 vµ 23/6
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
5. Sè ngµy tÝnh l·i theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp lÇn lît lµ:
a.
30; 28; 14 vµ 4
b.
0; 3; 15 vµ 25
c.
0; 2; 16 vµ 26
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
6. Sè d cuèi kú cña TKVL trªn lµ (USD)
a.
30.190,44
b.
30.194,44
c.
40.000
d.
Kh«ng ph¬ng ¸n nµo ®óng
Một khách hàng cứ đến 01/01 và 01/07 hàng năm lại đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm hưởng lãi gộp
với số tiền mỗi lần gửi bằng nhau là 10 (triệu đồng). Lãi suất tiền gửi là 10,25%/năm (quy đổi lãi suất
theo lãi suất tương đương). Lãi gộp vào gốc 6 tháng 1 lần. Thời điểm gốc cách thời điểm thực hiện
khoản tiền đầu tiên 6 tháng.
7. Nếu gửi làm 9 lần, số tiền của chuỗi tiền tệ tại thời điểm gốc là:
a. 71.773.879 (đồng)
c. 71.078.217 (đồng)
b. 70.991.100 đồng
d. 70.950.000 (đồng)
8. Số tiền có được sau lần gửi thứ 7 là:
a. 81.420.085 (đồng)
c. 80.420.000 (đồng)
b. 79.240.500 (đồng)
d. 80.434.400 (đồng)
9. Người đó cần gửi bao nhiêu lần để thu được số tiền là 20,5 (triệu đồng)
a. 1 (lần)
c. 3 (lần)
b. 2 (lần)
d. 4 (lần)
10. Sau 8 lần gửi tiền, số tiền trên tiếp tục để trong ngân hàng. 5 năm sau kể từ lần gửi cuối cùng khách
hàng rút toàn bộ số tiền. Số tiền mà khách hàng rút là:
a. 155.544.921 (đồng)
b. 152.400.400 (đồng)
c. 150.550.493 (đồng)
d. 153.904.493 (đồng)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______
11.Sau 8 lần gửi, số tiền đó tiếp tục để trong ngân hàng. 6 năm sau kể từ lần gửi đầu tiên khách hàng
rút toàn bộ số tiền có được. Số tiền khách hàng rút ra là:
a. 116.010.300 (đồng)
b. 115.250.400 (đồng)
c. 121.873.516 (đồng)
d. 127.967.000 (đồng)
12. Ngµy 16/7, mét ngêi ®Ò nghÞ thay thÕ mét th¬ng phiÕu mÖnh gi¸ 300.000 víi thêi ®iÓm thanh to¸n
lµ 31/7 b»ng mét th¬ng phiÕu míi cã thêi ®iÓm thanh to¸n lµ 31/8, l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 6%/n¨m. X¸c
®Þnh mÖnh gi¸ cña th¬ng phiÕu thay thÕ.
a. 301.562
c. 298.377
b. 310.562
d. 290.345
Phần 3: Bài tập (2,0 điểm)
An gửi vào ngân hàng vào cuối mỗi quý trong vòng 3 năm với các khoản tiền: Trong năm đầu
tiên, mỗi quý gửi 50 triệu đồng. Trong năm thứ 2, mỗi quý gửi 75 triệu đồng. Trong năm thứ 3, mỗi
quý gửi 90 triệu đồng. Lãi suất ngân hàng đưa ra như sau: Trong 2 năm đầu lãi suất là 8%/năm. Kể từ
năm thứ 3 lãi suất là 10%/năm, ghép lãi theo quý.
a. Xác định số tiền An nhận được vào cuối năm thứ 3
b. Kể từ năm thứ 4, An bắt đầu rút tiền. Khoản đầu tiên được rút vào đầu năm thứ 4. Các khoản
tiền rút cách nhau 1 quý và lập với nhau thành cấp số cộng với công sai là 5 (triệu đồng). Sau khoản
tiền rút cuối cùng vào đầu năm thứ 6 thì số dư trong tài khoản của An bằng 0. Xác định số tiền An rút
mỗi lần.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên thí sinh: ___________________Số báo danh: _______ Ngày thi: ______

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí