Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.81 M
  • Lần download: 509 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.81 M Lần download: 509 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GARY CHAPMANNAÊM NGOÂN NGÖÕ TÌNH YEÂU DAØNH CHOBAÏN TREÛTHE FIVE LOVE LANGUAGES OF TEENAGERS Bìa 4:“Chöa khi naøo vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân laïi trôû neân raéc roái vaø phöùc taïp nhö hieän nay. Coù theånoùi, khoâng coù baát kyø caâu traû lôøi naøo coù theå giaûi toûa moïi noãi baên khoaên veà giai ñoaïn ñaëc bieät naøy cuûa treû.Trong cuoán saùch naøy, toâi taäp trung vaøo nhöõng ñieàu maø toâi tin laø neàn taûng cô baûn nhaát cuûa moái quan heäthöông yeâu giöõa cha meï vaø treû vò thaønh nieân. Toâi tin raèng khi baïn khaùm phaù ra nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûanaêm ngoân ngöõ yeâu thöông naøy vaø aùp duïng chuùng vaøo cuoäc soáng cuûa mình, moái quan heä giöõa baïn vaø con caùibaïn seõ ñöôïc caûi thieän, vaø gia ñình baïn seõ laø moät toå aám ngaäp traøn nieàm haïnh phuùc.”- Gary ChapmanNoäi dung tay gaáp bìa 1:…Chöa bao giôø caùc baäc cha meï laïi caûm thaáy baát löïc trong vieäc nuoâi daïy treû vò thaønh nieân nhö ngaøynay; nhöng cuõng chöa bao giôø vai troø cuûa cha me

MINH HỌA
  • 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
  • 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho bạn trẻ
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí