Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 16 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 16 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô : ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ * ÑEÀ SOÁ một : Caâu một : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû, thêm nữa GDP danh nghóa naêm 1998 laø 6500 tyû, ngoài ra Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120, tiếp theo là Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125, kế tiếp là Tyû leä taêng tröôûng naêm 1998 laø : a, cho biết thêm 8,33% b, cho biết thêm 4% c, thêm nữa 4,5% d, kế tiếp là 10% Caâu hai : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân : a, cho biết thêm giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c, ngoài ra a vaø b ñeàu ñuùng b, nói thêm giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d, nói thêm a vaø b ñeàu sai Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng

Đây là đề thi môn kinh tế vĩ mô của ĐH Bình Dương

Tải tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998
laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leä
taêng tröôûng naêm 1998 laø :
a.
8,33%
b. 4%
c.
4,5%
d.
10%
Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :
a.
giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát
c.
a vaø b ñeàu
ñuùng
b.
giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá
d.
a vaø b ñeàu sai
Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï
tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öông
baùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :
a.
taêng theâm 5 tyû ñoàng
c.
giaûm bôùt 10 tyû ñoàng
b.
giaûm bôùt
5 tyû ñoàng
d.
taêng theâm 10 tyû ñoàng
Caâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :
a. Muïc ñích söû duïng
b. Thôøi gian tieâu thuï
c. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïng
d. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :
a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuû
b. Mua hoaëc baùn ngoaïi teä
c. a vaø b ñeàu ñuùng
d. a vaø b ñeàu sai
Caâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :
a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäp
b. ngöôøi noäi trôï
c. boä ñoäi xuaát nguõ
d. sinh vieân naêm cuoái
Caâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laøm
taêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :
a.
baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoái
b.
cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
c.
haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi
d.
taêng laõi suaát chieát khaáu
Caâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäu
dòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc :
a.
ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teä
b.
söï gia taêng cuûa ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi
c.
thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêng
d.
caû 3 caâu ñeàu sai
Caâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :
a.
thu nhaäp quoác gia taêng
b.
xuaát khaåu taêng
c.
tieàn löông taêng
d.
ñoåi môùi coâng ngheä
Caâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :
a.
caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøi
b.
giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàu
c.
moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trung
öông
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 11
: GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu :
a.
tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùc
b.
tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goác
c.
chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùc
d.
chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goác
Caâu 12 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõi
suaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ :
a.
taêng
b.
giaûm
c.
khoâng ñoåi
d.
khoâng theå keát luaän
Caâu 13 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi
möùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi :
a.
nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêng
b.
chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøng
c.
chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 14 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghi
möùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi :
a.
möùc giaù chung thay ñoåi
b.
chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùch
c.
thu nhaäp quoác gia thay ñoåi
d.
coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keå
Caâu 15 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøn
a.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thò
tröôøng ngoaïi hoái
b.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûm
c.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treân
thò tröôøng ngoaïi hoái
d.
döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng
Caâu 16 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoä
taêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaù
trong nöôùc seõ :
a.
taêng
b.
giaûm
c.
khoâng thay ñoåi
d.
khoâng theå keát luaän
Caâu 17 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùc
khoâng ñoåi, Vieät Nam seõ :
a.
thaëng dö hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùn
b.
taêng xuaát khaåu roøng
c.
taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøi
d.
caû 3 caâu ñeàu ñuùng
Caâu 18 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caân
baèng seõ :
a.
taêng
b.
giaûm
c.
khoâng thay ñoåi
d.
khoâng theå thay ñoåi

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí