Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 16 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
  • Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 16 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người thư viện Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô : ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ * ÑEÀ SOÁ một : Caâu một : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû, thêm nữa GDP danh nghóa naêm 1998 laø 6500 tyû, ngoài ra Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120, tiếp theo là Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125, kế tiếp là Tyû leä taêng tröôûng naêm 1998 laø : a, cho biết thêm 8,33% b, cho biết thêm 4% c, thêm nữa 4,5% d, kế tiếp là 10% Caâu hai : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân : a, cho biết thêm giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c, ngoài ra a vaø b ñeàu ñuùng b, nói thêm giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d, nói thêm a vaø b ñeàu sai Caâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döï tröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng

Đây là đề thi môn kinh tế vĩ mô của ĐH Bình Dương

Tải tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí