Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo án Tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:1.06 M
  • Lần download: 28 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo án Tiếng Anh

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:1.06 M Lần download: 28 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn thư viện Giáo án Tiếng Anh : Tài liệu không thể thiếu cho quý Thầy Cô đã, đang và sẽ tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh, ý nữa Kính chúc quý Thầy Cô luôn tìm được đa dạng niềm vui và may mắn trên con đường giảng dạy của mình!!!

Tài liệu không thể thiếu cho quý Thầy Cô đã, đang và sẽ tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh. Kính chúc quý Thầy Cô luôn tìm được nhiều niềm vui và may mắn trên con đường giảng dạy của mình!!!

Tải tài liệu Giáo án Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo án Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Giáo án: Tiếng Anh

 

 

khung doi----------

 

 

 

 

 

 

 

Giáo án tiếng anh

 

 

 

 

 

1


Giáo án: Tiếng Anh

 

 

Pre:22/08/2008

Tea: 25/08/2008                              

Period 1  ÔN TẬP/ KIỂM TRA

 

I. Objectives:

 -To hepl  Ss revise the grammar points:

- To check Ss’ knowledge.

- To make Ss start the lesson of 8th form more easily.

II.Preparations:

- Text book, workbook….

III. Teaching procedure

 1. Organization:

- Date  : ................8A1:...........

        2. Oral test:

- T. checks the preparations of Ss

 3. New lesson:

  A. Warm- up: 

- Ss play the game : Hangman: (SUMMER HOLIDAY)

 B. Presentation:  

  Revision:

  + Grammar:

- Ss list the tenses they have learnt.

- Ss present the uses of each tense.

- T gives some examples to make clear.

- Ss practice with the exercises given.

- T corrects the mistakes if neccessary.

  + Structures:

- Ss list some main structures they have learnt.

- T gives some examples to make clear.

- T gives exercises for Ss to practice.

- T corrects.

Testing:

I/  Khoanh tròn vào a, b hoặc c cho mỗi câu sau: 

1. Childen should................to bed early.

        a. to go           b. go               c. going.

2. ......... don’t you come to my house ?  OK, Let's go.

        a. why            b. Let's             c.  what

3. Tam enjoys................ soccer.

        a. playing       b.  to play      c. play

4.  Would you like .......... badminton.?

        a. play              b. playing       c. to play.

5. Students  have two .............. each day.

        a.  20- minnute break       b. 20-minute  breaks     c. 20- minutes breaks.

6. In ..............., we do some experiments.

        a. Math             b.  History      c. Chemistry.

 

II. Chia động từ trong ngoặc ỏ thì QKT và HTT :

1, Last week, all of the class (have)................. a cold.

2, She (learn)....................  how to cook last month.

3, Hoa (wash)................ her clothes every day.

4, Mai (make) ...................a new shirt for her mother yesterday.

III.Gạch chân từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:

1, I didn’t eat chicken and (so/ neither) did my mother.

2, I didn’t go out yesterday and my sister didn’t, (either/ too).

3, Tom is a student and Peter is, (so/ too).

4, I often eat bread for breakfast and my sister does,(too/ either).

IV. Chuyển các tính từ sau thành trạng từ:

0. beautiful :  beautifully.

1, slow ..............................   4, fast  ...............................

2, heavy ...............................  5, good        ...............................

3, strong ..............................   6, successful  ..................................

 4.Consolidation:

- Remind Ss the key points

 5. Homework:

- Complete all the exercises.

- Prepare the next lesson. Unit1 : Getting started, listen and read.

 

 

1


Giáo án: Tiếng Anh

 

 

 

P:22/08/2009   

T:26/08/2009    

Unit 1: My friends

Period 2: Lesson 1: Getting started, Listen and read

I. Objectives:

- To present the topic about friends.

- After the lesson, Ss will be able to know more about Hoa - Lan - Nien and to review simple present and simple past tense.

- To drill listening & reading skills.

II. Preparation:

- Textbook, tape and cassette

III. Teaching procedure:

1. Organization:

  - Date  : ...............8A1:...........

      ................8A2:...........

      ................8A3:...........

 

  2. Oral test:

 - Questions with  What .......?

   How.........?

3. New lesson:

A. Warm- up:   * Pelmanism

- Prepare 12 cards with numbers on one side and the verbs on the other:

         Meet  come  live  think  send  thought 

         received  met  lived  receive  came  sent

- Stick the cards on the BB so Ss can see only the numbers.

- Turn the cards over and see if they match.

Eg: teach - taught ; meet - met , give them one mark. If not, turn the cards over again and ask the next team.

B. Pre - reading:

- Teach the new words:

. to seem: dường như

. a next door neighbor: hàng xóm

. to look like: trông có vẻ như..

 * checking; R.O.R

- Give some questions:

1, Is Nien Lan’s friend or Hoa’s friend ?

2, How old is Nien?

3, Where does Nien live?

4, Is she a beautiful girl?

C. While  - reading:

- Ask Ss to read the dialogue between Hoa and Lan and check if their answers are correct or not.

- Give the answers

Answers:

1, She is Hoa’s friend.

2, She’s 12 years old.

3, She lives in Hue.

4, Yes, she is.

 

- Ask Ss to read the dialogue again to answer the given questions in the textbook.

- Call some Ss to give the answers.

- Call on some Ss to ask and answer the questions.

D. Post - reading

- Ask Ss to write a paragraph about Hoa and Lan.

- Give Ss some cues and ask them to use the simple present and simple past tense to write individually.

* Cues:

A, Lan/ Hoa’s best friend.

B, They/ same class / Quang Trung School.

C, Last year / Hoa / to school / first time.

D, Lan / show / around / introduce / to / new friends. 

- Let ss discuss with their partners.

- Choose some answers and correct them in front of the class.

4. Consolidation:

- Remind Ss the use of the simple present and simple past tense.

 

5. Homework:

- Ss review key points.

- Do exercises in the workbook.

- Prepare the next lesson: Speak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P:22/08/2009   Unit 1: My friends

T:28/08/2009       Period 3: Lesson 2: Speak and listen

 

I. Objectives:

-To develop Ss’ speaking and listening skills.

- After the lesson, Ss will be able to describe someone.

- To encourage Ss to learn E heartily

II. Preparations:

- Textbook, cassette player…

III. Teaching procedures:

1. Organization:

  - Date  : ...............8A1:...........

             ................8A2:............

      ................8A3:...........

2. Oral test:

 - During the lesson.

3. New lesson:

A/Speaking:

*Pre-speaking:

-Show the picture of Mary and ask them to describe her hair, her body build.

-Give form:  E.g: She has long blond hair. She is short and thin.

S + has/have + adj +hair./ S= be +adj.

-Ask Ss to give more examples.

*While-speaking:

-Prepare 6 cards so that Ss can drill easily.

1-He/tall/thin

2-She/ short/slim

3-He/short/ fat

4-Long/black

5-curly/blond

 

 

1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí