Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi mang đến bạn đọc bài Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng : Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Mã chương:………… Đơn vị:……………… Mẫu số B02-H (Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍVÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Quý……năm 200… PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ STT Nguồn kinh phí Chỉ tiêu Mã số TỔNG SỐ CHIA RA NGÂN SÁCH NGUỒN KHÁC Cấp Viện trợ Trong kỳ Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế A B C một hai 3 4 năm sáu bảy 8 I KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN) một KP chưa quyết toán k

Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Mã chương:…………

Đơn vị:………………

Mẫu số B02-H

(Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

Quý……năm 200…

PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Nguồn kinh phí

 

 

Chỉ tiêu

Mã số

TỔNG SỐ

CHIA RA

NGÂN SÁCH

NGUỒN KHÁC

Cấp

Viện trợ

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ năm trước chuyển sang

02

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí kỳ này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Được phân phối kỳ này

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Thực nhận kỳ này

04

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (01 + 04)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này

06

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [05 – (06 + 07)]

08

 

 

 

 

 

 

 

 

II

KINH PHÍ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ năm trước chuyển sang

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí kỳ này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Được phân phối kỳ này

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Thực nhận kỳ này

12

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (09 + 12)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này

14

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [13 – (14 +15)]

16

 

 

 

 

 

 

 

 

III

KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ năm trước chuyển sang

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí kỳ này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Được phân phối kỳ này

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Thực nhận kỳ này

20

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (17 + 20)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này

22

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [21 – (22 +24)]

24

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ năm trước chuyển sang

26

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí kỳ này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Được phân phối kỳ này

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Thực nhận kỳ này

28

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (25 + 28)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này

30

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [29 – (30 +31)]

32

 

 

 

 

 

 

 

 

V

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ năm trước chuyển sang

34

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kinh phí kỳ này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Được phân phối kỳ này

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Thực nhận kỳ này

36

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (33 + 36)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này

38

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)

39

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [37 – (38 + 39)]

40

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

NGUỒN VỐN KINH DOANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số đầu kỳ

41

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tăng trong kỳ

42

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Giảm trong kỳ

43

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số còn lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43)

44

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn kỳ trước còn lại chuyển sang kỳ này

45

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vốn thực nhận kỳ này

46

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số vốn được sử dụng kỳ này (45 +46)

47

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số vốn XDCB đã sử dụng kỳ này

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã hoàn thành trong kỳ

49

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vốn XDCB giảm kỳ này ( Nộp trả, giảm khác)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Vốn chưa sử dụng chuyển kỳ sau (47 – 48 – 50)

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải tài liệu Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí