Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.38 M
  • Lần download: 2 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)
  • Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)
  • Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)
  • Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)
  • Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)

Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.38 M Lần download: 2 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM) : Ôn thi Tài chính – Tiền tệ Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam) ……………, cho biết thêm một Phần I: Câu hỏi lựa chọn, tiếp theo là hai Chương 2: Tài chính doanh nghiệp, nói thêm là năm Chương 3: Ngân sách Nhà nước, tiếp theo là bảy Chương 5: Thị trường Tài chính

Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)

Tải tài liệu Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Ôn thi Tài chính Tin t
Đề thi Lý thuyết Tài chính Tin t(ôn thi công chc vào NHNN Vit Nam) …………….....1
Phn I: Câu hi la chn.........................................................................................................2
Chương 2: Tài chính doanh nghip...........................................................................................5
Chương 3: Ngân sách Nhà nước...............................................................................................7
Chương 5: Thtrường Tài chính.............................................................................................10
Chương 7: Nhng vn đề cơ bn vLãi sut..........................................................................14
Chương 8: Ngân hàng Thương mi........................................................................................20
Chương 9: Quá trình cung ng tin t.....................................................................................25
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tin t......................................................30
Chương 11: Tài chính Quc tế...............................................................................................34
Chương 12: Lm phát và n định tin t.................................................................................35
Chương 13: Cu Tin t.........................................................................................................37
Phn II: Câu hi phân tích, lun gii.......................................................................................40
Câu 1: Phân tích các chc năng ca tin t. Trong quá trình tchc và qun lý nn kinh tế ở Vit Nam,
các chc năng đó đã được nhn thc và vn dng như thế nào?..............................................40
Câu 2: Vai trò ca tin ttrong nn kinh tế thtrường. Snhn thc và vn dng vai trò ca tin ttrong
nn kinh tế Vit Nam hin nay? .............................................................................................40
·.............................................................................................................................................40
Câu 3: Lưu thông tin tệ ở Vit Nam và bin pháp khc phc................................................41
Câu 4: Qui lut ca lưu thông tin tca K. Marx và svn dng qui lut lưu thông tin ttrong điu kin
nn kinh tế thtrường............................................................................................................42
Câu 5: Thành phn mc cung tin tvà các nhân tố ảnh hưởng đến mc cung tin ttrong nn kinh tế th
trường. ý nghĩa ca vn đề nghiên cu...................................................................................44
Câu 6: Thành phn mc cu tin tvà các nhân tố ảnh hưởng đến mc cu tin ttrong nnkinh tế th
trường. ý nghĩa ca vn đề nghiên cu...................................................................................44
Câu 7: Nguyên nhân và hu quca lm phát........................................................................45
Câu 8: Vai trò tín dng đối vi sphát trin kinh tế
Vit Nam...........................................46
Câu 9 :
Trong các loi hình quan htín dng đã hc, nhng loi hình nào là phù hp vi sphát trin
kinh tế ở Vit Nam ? Các bin pháp để cng cvà hoàn thin................................................47
Câu 10: Lãi sut và vai trò ca lãi sut đối vi sphát trin kinh tế........................................48
Câu 11: Thc trng ca vic qun lý và điu hành lãi sut Vit Nam và bin pháp khc phc.48
Câu 11: Phân tích các chc năng ca ngân hàng thương mi..................................................49
Câu 12: Vai trò ca ngân hàng thương mi đối vi sphát trin kinh tế.................................50
Câu 13: Tbng cân đối tài sn ca ngân hàng thương mi dng đơn gin hãy trình bày ý nghĩa ca tin
cho vay và vn đề qun lý
tin cho vay ca ngân hàng thương mi. Liên hvi thc tin hot động ngân
hàng thương mi Vit Nam.................................................................................................51
Câu 14: Phân tích các hot động cơ bn ca NHTM. Liên hvi các hot động NHTM Vit Nam.
52
Câu 15: Trình bày ni dung qun lý hot động NHTM. Liên hthc tin vi nn kinh tế Vit Nam.
52
Câu 16: Phân tích skhác bit gia ngân hàng thương mi vi các tchc tài chính trung gian phi ngân
hàng. ý nghĩa ca vn đề nghiên cu......................................................................................53
Câu 17: Phân tích các chc năng ca ngân hàng Trung ương. Liênhvi hot động ca ngân hàng nhà
nước Vit Nam vi tư cách là ngân hàng Trung ương............................................................54
Câu 18: Vai trò ca ngân hàng Trung ương đối vi sphát trin kinh tế. Liên hvi hot động ca ngân
hàng Nhà nước Vit Nam.......................................................................................................56
Câu 19: Phân bit ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mi, từ đó nêu lên ý nghĩa ca công cuc
đổi mi
Hthng Ngân hàng Vit Nam tnăm 1988.........................................................57
Câu 20: Vai trò ca Ngân sách Nhà nước đối vi sphát trin kinh tế. Liên hvi thc tin Vit Nam.
58
Câu 21: Vai trò ca thuế đối vi sphát trin kinh tế. Thc trng và các gii pháp khc phc nhng hn
chế ca thuế ở Vit Nam........................................................................................................59
Câu 22: Phân tích thc trng ca chi tiêu Ngân sách Nhà nước Vit Nam và bin pháp khc phc.
60
Câu 23: Phân tích các mc tiêu, công cvà cơ chế vn hành ca Chính sách Tài chính Quc gia. Liên h
vi thc tin Vit Nam........................................................................................................61
Câu 24: Ni dung và yêu cu qun lý
tài chính trong các doanh nghip. Liên hvi thc tin Vit Nam.
61
Câu 25: Các gii pháp để khơi tăng ngun vn
cho các doanh nghip Vit Nam.................62
Câu 26: Tgiá, vai trò và tác động ca tgiá đến nn kinh tế. Các phương pháp xác định tgiá và điu
tiết tgiá Vit Nam.............................................................................................................63
Câu 27: Phân tích ni dung ca cán cân thanh toán quc tế. Liên hvi thc tin Vit Nam.64
Câu 28: Thtrường Ngoi hi.................................................................................................64
Câu 29: Thtrường chng khoán Vit Nam: Quá trình hình thành, vai trò, thc trng hot động và gii
pháp cng c, phát trin.........................................................................................................65
Câu 30: Thtrường tài chính, thc trng và các gipháp phát trin thtrường tài chính Vit Nam.
66
· Phn I:
Câu hi la chn
1. Mc độ thanh khon ca mt tài sn được xác định bi:
a) Chi phí thi gian để chuyn tài sn đó thành tin mt.
b) Chi phí tài chính để chuyn tàisn đó thành tin mt.
c) Khnăng tài sn có thể được bán mt cách ddàng vi giá thtrường.
d) Ca) và b).
e) Có người sn sàng trmt stin để shu tài sn đó.
TL: d) theo định nghĩa v“Liquidity”
2. Trong nn kinh tế hin vt, mt con gà có giá bng 10bánh m, mt bình sa có giá
bng 5 bánh m. Giá ca mt bình sa tính theo hàng hoá khác là:
a) 10bánh m
b) 2 con gà
c) Na con gà
d) Không có ý nào đúng
TL: c)
3. Trong các tài sn sau đây: (1) Tin mt; (2) Cphiếu; (3) Máy git cũ; (4) Ngôi nhà cp 4.
Trt txếp sp theo mc độ thanh khon gim dn ca các tài sn đó là:
a) 1-4-3-2
b) 4-3-1-2
c) 2-1-4-3
d) Không có câu nào trên đây đúng
TL: d)
4. Mc cung tin tthc hin chc năng làm phương tin trao đổi tt nht là:
a) M1.
b) M2.
c) M3.
d) Vàng và ngoi tmnh.
e) Không có phương án nào đúng.
TL: a) vì M1 là lượng tin có tính thanh khon cao nht.
5. Mnh đề nào không đúng trong các mnh đề sau đây
a) Giá trca tin là lượng hàng hoá mà tin có thmua được
b) Lm phát làm gim giá trca tin t
c) Lm phát là tình trng giá ctăng lên
d) Nguyên nhân ca lm phát là do giá ctăng lên
TL: d) c2 yếu tcùng nói v1 hin tượng là lm phát
6. Điu kin để mt hàng hoá được chp nhn là tin trong nn kinh tế gm:
a) Thun li trong vic sn xut ra hàng lot và ddàng trong vic xác định giá tr.
b) Được chp nhn rng rãi.
c) Có thchia nhvà sdng lâu dài mà không bhư hng.
d) C3 phương án trên.
e) Không có phương án nào đúng.
TL: d) theo lun đim ca F. Minshkin (1996), Chương 2.
7. Mnh đề nào dưới đâykhông đúng khi nói về đặc đim ca chế độ bn vvàng?
a) Nhà nước không hn chế vic đúc tin vàng.
b) Tin giy được tdo chuyn đổi ra vàng vi slượng không hn chế.
c) Tin giy và tin vàng cùng được lưu thông không hn chế
d) C3 phương án trên đều đúng.
TL: d) Vì phương án b) là mt mnhđề đúng.
8. Trong thi kchế độ bn vvàng:
a) Chế độ tgiá cố định và xác định da trên cơ s“ngang giá vàng”.
b) Thương mi gia các nước được khuyến khích.
c) Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có thể ấn định được lượng tin cung ng.
d) a) và b)
TL: d) vì phương án c) là sai: lượng tin cung ng phthuc vào dtrvàng.
10. Chc năng nào ca tin tệ được các nhà kinh tế hc hin đại quan nim là chc là quan trng nht?
a) Phương tin trao đổi.
b) Phương tin đo lường và biu hin giá tr.
c) Phương tin lưu gigiá tr.
d) Phương tin thanh toán quc tế.
e) Không phi các ý trên.
TL: a)
11.
Tính thanh khon (tính lng) ca mt loi tài sn được xác định bi các yếu tdưới đây:
a) Chi phí thi gian để chuyn thành tài sn đó thành tin mt
b) Chi phí tài chính để chuyn tài snđó thành tin mt
c) Khnăng tài sn có thể được bán vi giá thtrường ca nó
d) Ca) và b)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí