Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.06 M
  • Lần download: 17 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng
  • Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.06 M Lần download: 17 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng : H C VI N NGÂN HÀNG Ọ Ệ KHOA TÀI CHÍNH Đ THI K T THÚC H C PH N Ề Ế Ọ Ầ MÔN: THUẾ Áp d ng cho h : Đ i h c chính quy ụ ệ ạ ọ Ng i ra đ : Bùi Th M n ườ ề ị ế Ngày ch n đ : 12/6/2010 ọ ề Th i gian làm bài: 90 phút ờ Ng i duy t đ : ườ ệ ề Đ i di n phong kh o thí: ạ ệ ̀ ả Đ s : 4 ề ố Ph n I: Ly thuy t ầ ́ ế Câu 1: (2 đi m) ể Nêu n i dung c a ph ng pháp kh u tr thu GTGT? u nh c đi m c a ph ng pháp này? ộ ủ ươ ấ ừ ế Ư ượ ể ủ ươ Câu 2: (2 đi m) ể Doanh nghi p t nhân A nảy sinh s thu GTGT ph i n p c a tháng 4/N là 15 tri u đ ng, kế tiếp là Đ n h n ệ ư ố ế ả ộ ủ ệ ồ ế ạ n p ộ thu doanh nghi p ch a n p, thêm nữa ế ệ ư ộ S th

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

Tải tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

HC VIN NGÂN HÀNG
KHOA TÀI CHÍNH
ĐTHI KT THÚC HC PHN
MÔN: THU
Áp dng cho h: Đi hc chính quy
Thi gian làm bài: 90 phút
Người ra đ: Bùi ThMến
Người duyt đ:
Ngày chn đ: 12/6/2010
Đi din phong kho thí:
Đs: 4
Phn I: Ly thuyết
Câu 1: (2 đim)
Nêu ni dung ca phương pháp khu trthuế GTGT? Ưu nhược đim ca phương pháp này?
Câu 2: (2 đim)
Doanh nghip tư nhân A phát sinh sthuế GTGT phi np ca tháng 4/N là 15 triu đng. Đến hn
np
thuế doanh nghip chưa np.
Sthuế GTGT phi np ca tháng 5/N là -22 triu đng (âm 22 triu đng) do thuế đu vào ln hơn
thuế
đu ra. Hi: trong tinh hung này DN A có được bù trsthuế phi np ca 2 tháng không? Ti sao?
Phn II: Bài tp
Bài 1: (3 đim)
Công ty X trong kỳ tính thuế có tài liu sau:
1. Nhp khu mt TSCĐ, giá bán ti ca khu xut 5,4 tđng. Phí vn chuyn và bo him quc té
bng 1% giá xut, TSCĐ này được min thuế GTGT.
2. Nhp khu 600 tn nguyên liu M (chu thuế TTĐB) theo giá CIF: 3,8 triu đng/tn đsn xut
thuc lá.
3. Xut kho 480 tn nguyên liu M đsn xut ra 30.000 cây thuc lá thành phm. Trong kỳ công
ty đ. xut khu được 15.000 cây vi giá 80.000 đng/cây. Scon li tiêu thtrong nước vi giá
93.000 đng/cây (chưa thuế GTGT)
4. Thuế nhp khu TSCĐ 1%, thuế nhp khu M 30%; thuế xut khu thuc lá 5%; thuế tiêu thđc
bit thuc lá, nguyên liu M là 55%, thuế GTGT các mt hàng kinh doanh 10%.
Đu kỳ công ty không có nguyên liu tn kho. Đnh mc tiêu hao nguyên liu là 0,025 kg thuc lá si
cho
1 bao thuc lá (10 cây/bao). Công ty chp hành tt chế đkế toán, hóa đơn chng thp pháp. Np
thuế GTGT theo PPKT. Doanh nghip đ. np các loi thuế ở khâu nhp khu. Trgiá nhp khu xác
đnh
theo PP trgiá giao dch.
Yêu cu: Xác đnh các loi thuế Công ty X phi np liên quan đến tinh hinh trên?
Bài 2: (3 đim)
Mt doanh nghip trong năm tính thuế có tài liu: (ĐVT: triu đng)
- Doanh thu tiêu thsn phm: 152.400 (chưa thuế GTGT)
- Tng chi phí phân bcho doanh thu tiêu th, có hóa đơn chng thp pháp: 133.500, bao gm
o Chi xây dng nhà xưởng sn xut: 300
SvnhForum.com – Diên đan chinh thưc sinh viên Hoc viên Ngân hang
Page 1
o Chi tài trcho mt dán xây dng cơ sgiáo dc dưới dng góp vn đu tư: 520 trđ
o L.i vay vn pháp đnh: 100.
o L.i vay vn sn xut kinh doanh (ca nhân viên trong công ty): 200 trđ
o Chi phí qung cáo, tiếp th, giao dch…: 150 trđ (doanh nghip đ. hot đng được 12
năm)
o Thuế , phí phi np ngân sách: 500 trđ
o Các khon chi khác được coi là hp l.
- Chênh lch tmua bán chng khoán: 100
Doanh nghip không được ưu đ.i thuế và áp dng thuế sut thuế TNDN 25%; L.i sut vay vn ca
nhân
viên trong doanh nghip là 20%/năm; lai sut cơ bn ca NHNN VN công bti thi đim k. kết hp
đng vay là 8%/năm. Doanh nghip đăng ky np thuế GTGT theo PPKT. Doanh nghip đa np đvn
điu l.
Yêu cu: Xác đnh sthuế thu nhp doanh nghip phi np trong năm?
SvnhForum.com – Diên đan chinh thưc sinh viên Hoc viên Ngân hang
Page 2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí