Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 7 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.04 M Lần download: 7 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Quyết định số 900/QĐ-UBND ban bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh thành phố Thành phố Hà Nội -

Tải tài liệu Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Quyết định số 900/QĐ-UBND công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Số: 900/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Hà Nội, ngày  23  tháng  02   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh

đô thị Thành phố Hà Nội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

 Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

 Căn cứ văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh;

 Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

 Theo đề nghị của Liên sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 11997/TTr-LS ngày 31/12/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Công bố tập Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội.

 Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 Định mức dự toán này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

 Điều 2. Trên cơ sở định mức dự toán công bố tại Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan lập đơn giá dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công tác duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra Định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn công tác duy trì công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà  nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá  nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

  

Nơi nhận:

- TT TU, TTHĐNDTP; (để báo cáo)

- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)

- Các đ/c PCT : Nguyễn Văn Khôi;

                          Hoàng Mạnh Hiển;

- Như Điều 3;

- VPUB: PVP (LVGiao, NVThịnh),

GTDiệp, KT, TH;

- Lưu: VT, GT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khôi

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí