Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng môn Lập trình Web

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.82 M
  • Lần download: 21 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng môn Lập trình Web
  • Bài giảng môn Lập trình Web
  • Bài giảng môn Lập trình Web
  • Bài giảng môn Lập trình Web
  • Bài giảng môn Lập trình Web

Bài giảng môn Lập trình Web

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.82 M Lần download: 21 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người tài liệu Bài giảng môn Lập trình Web : 1 Chương I ASPNET Framework – Bảo trì trạng thái ứng dụng 22/10/2012 một Mục tiêu • Học xong chương này sinh viên có thể: – Hiểu khái niệm ASP, ý nữa NET và , ý nữa NET Framework, ý nữa – Biết sử dụng môi trường phát triển ứng dụng Web Visual Studio , cho biết thêm Net, tiếp theo là – Hiểu ý nghĩa và cách bảo trì trạng thái ứng dụng – Tạo được ứng dụng Web, lưu giữ và sử dụng trạng thái của những đối tượng trong ứng dụng bằng Cookies, Session và Profile 22/10/2012 hai hai Nội dung • ASP, nói thêm NET và , tiếp theo là NET Framework • Các điều khiển ASP, ngoài ra NET • Trang ASP, thêm nữa NET • Giới thiệu trạng thái ứng dụng • Sử dụng Cookies • Sử dụng Session • Sử dụng Profile Bài một, nói thêm ASP, ý nữa NET

Slide bài giảng môn Lập trình Web của trưởng ĐH Mở Tp.HCM, cung cấp kiến thức về lập trình web bằng ngôn ngữ ASP và truy cập dữ liệu bằng ADO.Net.

Tải tài liệu Bài giảng môn Lập trình Web miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng môn Lập trình Web của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Chương
I
ASPNET
Framework
Bo
trì
trng
thái
ng
dng
22/10/2012
1
Mc
tiêu
Hc xong chương này sinh viên có th:
– Hiu khái nim ASP.NET và .NET Framework.
– Biết sdng môi trường phát trin ng dng
Web Visual Studio .Net.
– Hiu ý nghĩa và cách bo trì trng thái ng
dng
– To được ng dng Web, lưu givà sdng
trng thái ca các đối tượng trong ng dng
bng Cookies, Session và Profile
22/10/2012
2
1
Ni
dung
ASP.NET và .NET Framework
Các điu khin ASP.NET
Trang ASP.NET
Gii thiu trng thái ng dng
Sdng Cookies
Sdng Session
Sdng Profile
Bài 1. ASP.NET và .NET Framework
Gii thiu
Thư vin lp trong .Net Framework
Môi trường thc thi ngôn ngchung
2
Gii
thiu
ASP.NET là công nghnn tng để xây
dng ng dng web và dch vweb ca
Microsoft.
ASP.NET không phi là công nghxây
dng ng dng web duy nht.
ASP.NET được tích hp cht chvi h
thng phn mm ca Microsoft, thệ điu
hành, web server… đến công clp trình,
truy cp dliu, bo mt...
22/10/2012
5
Định
nghĩa
ASP.NET
ASP.NET là mt phn ca .NET Framework
và bao gm mt sthành phn sau:
– Công cphát trin ng dng web Visual Studio
.NET
– Không gian tên System.Web.
– Các điu khin Server and HTML.
22/10/2012
6
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí