Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình thị trường chứng khoán

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.85 M
  • Lần download: 54 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Giáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình thị trường chứng khoán

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.85 M Lần download: 54 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người tài liệu Giáo trình thị trường chứng khoán : Ch−¬ng 1: Tæng quan vÒ ThÞ tr−êng chøng kho¸n Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n năm Ch−¬ng một Tæng quan vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n một, ngoài ra một, thêm nữa §¹i c−¬ng vÒ thÞ tr−êng tµi chÝnh một, ý nữa một, bên cạnh đó một, kế tiếp là Kh¸i niÖm thÞ tr−êng tµi chÝnh Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t− vµ c¸c nguån tiÕt kiÖm cã thÓ ph¸t sinh tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ, nói thêm Trong ®ã, th−êng x¶y ra t×nh huèng: nh÷ng ng−êi cã c¬ héi ®Çu t− sinh lêi th× thiÕu vèn, tr¸i l¹i nh÷ng ng−êi cã vèn nhµn rçi l¹i kh«ng cã c¬ héi ®Çu t− hoÆc kh«ng biÕt ®Çu t− vµo ®©u, bên cạnh đó Tõ ®ã h×nh thµnh nªn mét c¬ chÕ chuyÓn ®æi tõ tiÕt kiÖm sang ®Çu t−, tiếp theo là C¬ chÕ ®ã ®−îc thùc hiÖn

Giáo trình của Trung tâm đào tạo Kinh tế - Tài chính. Tài liệu thích hợp cho những nhà đầu tư chứng khoán tương lai, một thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Tải tài liệu Giáo trình thị trường chứng khoán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình thị trường chứng khoán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí