Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 12 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam

Loại tài liệu : Lần download: 12 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam : TRƯỜNG THCS AMSTEDAM ĐỀ TUYỂN ANH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2013-2014MÔN: Anh sáu - Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ Choose and circle the letter a, b, or c that best completes each sentence (2 ms), tiếp theo là 1/ He isn’t fat, nói thêm He’s ______________ ,còn cho biết thêm a, ngoài ra very fat b, nói thêm là thin c, cho biết thêm teacher 2/ Look! He ______________ soccer, cho biết thêm a, thêm nữa play b, ngoài ra plays c, thêm nữa is playing 3/ Mai doesn’t want ______________ noodles, ý nữa a, nói thêm some b, ý nữa any c, bên cạnh đó a 4/ How ______________ bananas are there on the table? a, cho biết thêm many b, bên cạnh đó much c, kế tiếp là about 5/ Thu ______________ to school by car, cho biết thêm a,còn cho biết thêm goes sometimes b, ngoài ra sometimes going c, kế tiếp là sometimes goes 6/ She is

TRƯỜNG THCS AMSTEDAM 
ĐỀ TUYỂN ANH

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2013-2014
MÔN: Anh 6 - Thời gian: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề) 

I/ Choose and circle the letter a, b, or c that best completes each sentence (2 ms).

1/ He isn’t fat. He’s ______________ . a. very fat      b. thin    c. teacher

2/ Look! He ______________ soccer.   a. play           b. plays c. is playing

3/ Mai doesn’t want ______________ noodles. a. some       b. any      c. a

4/ How ______________ bananas are there on the table?

a. many     b. much      c. about

5/ Thu ______________ to school by car.

a. goes sometimes     b. sometimes going        c. sometimes goes

6/ She is going ______________ the citadel tomorrow.

a. visit       b. to visit       c. visiting

7/ I’m going to stay ______________ my uncle.

a. with        b. to           c. at

IV/ Supply the correct from or tense of the verbs in the brackets (0,5 m).

24/ Lan usually (play) . . . . . . . . . . . .. . . . . badminton in the fall.

25/ They (not go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to school on Sunday.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Tải tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh trường Amstedam của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí