Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.55 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP

CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.55 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc thư viện CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP : SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG một http://www, bên cạnh đó ebooks, ý nữa vdcmedia, tiếp theo là com MUÅC LUÅC Lúâi noái àêìu , kế tiếp là 3 Chûúng 1: Dõch vuå àiïån thoaåi IP , cho biết thêm năm một, bên cạnh đó Àiïån thoaåi IP, nói thêm là năm một, cho biết thêm một Giúái thiïåu, ngoài ra năm một, ý nữa hai Caác ûáng duång cuãa àiïån thoaåi IP, bên cạnh đó bảy một, ngoài ra 3 Lúåi ñch cuãa àiïån thoaåi IP

Xin giới thiệu với các bạn bài luận văn nói về công nghệ điện thoại IP, đây là công nghệ đã được thương mại hóa từ 1995, với lợi thế giá cước thấp, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao đã làm nhiều nhà kinh doanh viễn thông quan tâm. Dịch vụ này thực sự đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

Tải tài liệu CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
1
MUC Å LUCÅ
Lúi â noi á àêìu.......................................................................................3
Chûúng 1: Dõch vuå àiïn å thoai å IP.................................................5
1. Àiïn å thoai å
IP...........................................................................5
1.1 Giúi á thiïuå ............................................................................ 5
1.2 Cac á ûná g dunå g cua ã àiïn å thoai å IP.......................................7
1.3 Lúi å ñch cua ã àiïn å thoai å IP................................................... 9
1.4 Ûu àiïm í vaâ nhûúc å àiïm í cua ã àiïn å thoai å IP.................... 10
2. Phat á triïn í dõch vuå àiïn å thoai å IP.......................................... 11
2.1 Khaã nùng triïn í khai dõch vuå àiïn å thoai å IP................... 11
2.1 Cac á yïu cêu ì khi phat á triïní àiïn å thoai å IP...................... 12
2.3 Nhûnä g khoá khùn khi triïn í khai dõch vuå....................... 13
2.4 Xu hûúná g phat á triïní ........................................................14
3. H323 - tiïu chuên í ap á dunå g cho àiïn å thoai å IP .................... 14
3.1 Giúi á thiïuå .......................................................................... 14
3.2 Cêu ë hònh manå g theo chuêín H323.................................. 15
3.3 Cac á giao thûc á H323 tham chiïu ë àïnë ..............................20
Chûúng 2: Xûã lyá cuöc å goiå ............................................................ 28
1. Cac á thuã tuc å thûc å hiïn å trïn kïnh H225 RAS ...................... 28
1.1 Tòm gatekeeper................................................................ 28
1.2 Thuã tuc å àùng kñ vúi á gatekeeper ..................................... 29
1.3 Àõnh võ àiïm í cuöië ............................................................. 31
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
2
1.4 Cac á thuã tuc å khacá ..............................................................31
2. Cuöc å goi å giûa ä hai àiïm í cuöi ë trong manå g H323.................. 32
2.1 Àõnh tuyïn ë kïnh àiïu ì khiïn í vaâ bao á hiïuå ...................... 32
2.2 Cac á thuã tuc å bao á hiïu å vaâ xûã lñ cuöc å goiå ...........................35
Chûúng 3: Xêy dûnå g gateway giûa ä manå g PSTN vaâ manå g IP. 71
1. Khai á quat á chung.................................................................... 71
1.1 Muc å tiïu............................................................................ 71
1.2 Möi trûúnâ g phat á triïní ..................................................... 73
1.3 Cêu ë hònh thûã nghiïmå ...................................................... 74
2. Xac á àõnh giai ã phap á phên ì cûná g. ............................................ 74
2.1 Xem xet á möt å söë
giai ã phap á phên ì cûná g........................... 74
2.2 Cêu ë truc á phên ì cûná g......................................................... 77
2.3 Giúi á thiïu å kiïn ë truc á Dm3 cua ã Card Dm3/IP Link........78
1.3 Cêu ë truc á chûúng trònh..................................................... 86
Chûúng 4: Xêy dûnå g phên ì mïm ì xûã lñ cuöc å goi å cho gateway..... 89
1. Lûa å chon å mö hònh lêp å trònh............................................. 89
2. Thû viïn å AFC cho card Dm3/IP Link..............................94
3. Xêy dûnå g may á tranå g thaiá .................................................. 97
4. Xêy dûnå g chûúng trònh ................................................... 102
Kït ë luên å vaâ khuyïn ë nghõ............................................................ 105
Thuêt å ngûä vaâ tûâ viït ë tùtæ ............................................................. 108
Tai â liïu å tham khaoã ...................................................................... 111
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
3
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
Trïn thïë giúiá , cöng nghïå àiïn å thoai å IP àaä àûúc å thûúng mai å hoaá
tûâ nùm 1995, vúi á lúi å thïë giaá cûúc á thêpë , chêt ë lûúnå g dõch vuå coá thïí chêp ë
nhên å àaä lam â nhiïu ì nhaâ kinh doanh viïn î thöng quan têm. Tai å Viït å
Nam, dõch vuå nay â cunä g vûa â múi á àûúc å àûa vao â sûã dunå g nhûng con â
mang tñnh chêt ë thûã nghiïmå . Qua möt å thúi â gian sûã dunå g, nhúâ giaá cûúc á
reã hún hùn è so vúi á dõch vuå thoai å truyïn ì thönë g, dõch vuå nayâ thûc å sûå àaä
mang lai å nhûnä g lúi å ñch to lún á cho ngûúi â sûã dunå g.
Nhên å thêy ë khaã nùng phat á triïn í cua ã dõch vuå nay â trong tûúng
lai, Viïn å khoa hoc å vaâ kyä thuêt å bûu àiïn å àaä triïn í khai, nghiïn cûu á
nhiïu ì àïì tai â khoa hoc å vïì cöng nghïå thoai å IP, tiïn ë hanâ h xêy dûnå g thûã
nghiïm å san ã phêm í Gateway PSTN - IP vaâ àaä thanâ h cöng vúi á gateway
dung lûúnå g 4 kïnh thoai å tûúng tû. å Hiïn å taiå , viïc å phat á triïn í gateway
vúi á dung lûúnå g
luönì g E1 àang àûúc å “Phonâ g nghiïn cûu á dõch vuå múi á
vaâ tûå àönå g hoa” á triïn í khai xêy dûnå g àïí coá thïí ap á dunå g tai å cac á bûu
àiïn å tónh.
Trong thúi â gian thûc å têp å tai å “Phonâ g nghiïn cûu á dõch vuå múi á vaâ
tûå àönå g hoa”á , em àaä àûúc å tham gia vao â nhom á nghiïn cûu á phat á triïn í
san ã phêm í gateway. Vò vêyå , em àaä lûa å chon å àïì tai â “Xûã cuöc å goi å
http://www.ebooks.vdcmedia.com

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí