Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh -

Tải tài liệu Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Thông tư số 51/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Số:   51 /2011/TT-BNNPTNT

                Hà Nội, ngày   27   tháng 7   năm 2011

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng

được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

 

 

         Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngh định s 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính ph sửa đổi Điều 3 Ngh định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính ph;         

        Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng s 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường v Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 01 giống lúa lai; 02 giống cao su chịu lạnh; 02 giống vải chín sớm; 03 giống nhãn chín muộn và 04 giống dừa (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- VP Chính phủ;

- Công báo Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ NN & PTNT;

- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;

- Cục BVTV, Vụ PC - Bộ NN & PTNT;

- S NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuc TW;

- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Bá Bổng


               BỘ NÔNG NGHIỆP

    VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                       

DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số:  51 /2011/TT-BNNPTNT, ngày  27  tháng 7  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa lai Thiên nguyên ưu 9

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

2

Giống vải Yên Hưng

-

Vùng đồi trung du phía Bắc

3

Giống vải Yên Phú

-

Vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng có điều kiện tương tự tại các tỉnh phía Bắc

4

Giống nhãn chín muộn  PH - M99 - 1.1

-

Các tỉnh phía Bắc từ Bắc Trung bộ trở ra

5

Giống nhãn chín muộn  PH - M99 - 2.1

-

Các tỉnh phía Bắc từ Bắc Trung bộ trở ra

6

Giống nhãn chín muộn  HTM -1

-

Các tỉnh phía Bắc từ Bắc Trung bộ trở ra

7

Giống dừa Ta

-

Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng có điều kiện tương tự

8

Giống dừa Dâu

-

Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng có điều kiện tương tự

9

Giống dừa Xiêm

-

Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng có điều kiện tương tự

10

Giống dừa Ẻo

-

Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long, vùng có điều kiện tương tự

11

Giống cao su chịu lạnh VNg 77-2

-

Các tỉnh phía Bắc

12

Giống cao su chịu lạnh VNg 77-4

-

Các tỉnh phía Bắc

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                  

 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí