Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.31 M
  • Lần download: 134 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR
  • hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR
  • hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR
  • hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR
  • hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR

hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.31 M Lần download: 134 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn thư viện hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR : 1 Hướng dẫn lập trình Assembly Cho AVR sử dụng AVRstudio 4, cho biết thêm hai Hướng dẫn lập trình AVR với nội dung hướng dẫn những bạn mới làm quen với vi điều khiển AVR và phần mềm AVRstudio4, tiếp theo là hai , bên cạnh đó Nội dung chính của tài liệu này là , nói thêm là Hướng dẫn những bạn cách để viết 1 chương trình assembly và điều khiển vào ra dữ liệu, ý nữa Tài liệu này được chia làm 3 phần: Phần 1: Các chỉ thị hợp dịch trong ASSEMBLY, bên cạnh đó Phần 2:Viết mã lệnh cho 1 chương trình ASSEMBLY, bên cạnh đó Phần3: Điều khiển vào ra dữ liệu và những trang bị tích hợp trong AVR, bên cạnh đó Phần 1: Các chỉ thị hợp dịch, kế tiếp là Chương trình dịch Assembly làm việc trên file chương trình nguồn và

Chỉ thị ORG thiết lập một con trỏ tuyệt đối .Giá trị được thiết lập chính là
tham số cho chỉ thị này.Nếu như chỉ thị này nằm trong đoạn dữ liệu thì vị trí
được thiết lập chính là một vị trí trong SRAM và cụ thể đó là vị trí bắt đầu
của biến đước khai báo sau chỉ thị BYTE.
Còn khi chỉ thị này được khai báo trong đoạn chương trình thì vị trí tuyệt đối
đó nằm trong bộ nhớ chương trình và đoạn mã lệnh theo sau nó sẽ được ghi
vào bôin nhớ chương trình từ con trỏ đó.Và đối với đoạn ESEG cũng tương
tự.Nếu như chỉ thị này đi sau một nhãn thì nhãn đó có giá trị chính bằng
tham số của chỉ thị này

Tải tài liệu hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu hướng dẫn lập trình Assembly cho AVR của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Hướng dn lp trình Assembly
Cho AVR
sdng AVRstudio 4.2
Hướng dn lp trình AVR vi ni dung hướng dn các bn mi làm quen
vi vi điu khin AVR và phn mm AVRstudio4.2 . Ni dung chính ca tài
liu này là . Hướng dn các bn cách để viết mt chương trình assembly và
điu khin vào ra dliu.
Tài liu này được chia làm 3 phn:
Phn 1: Các chthhp dch trong ASSEMBLY.
Phn 2:Viết mã lnh cho mt chương trình ASSEMBLY.
Phn3: Điu khin vào ra dliu và các thiết btích hp trong AVR.
Phn 1: Các chthhp dch.
Chương trình dch Assembly làm vic trên file chương trình ngun và mt
file ngun bao gm : các lnh , các nhãn và các chdn.Chúng được xếp
tun ttrong file ngun.
Mt dòng lnh có chiu dài cc đại là :120 kí t.
Mi dòng lnh đều có thể đặt trước bi mt nhãn,nó là mt chui kí t
kết thúc bng du 2 chm.Nhãn được sdng như đích cho các lnh nhy,
Và các chthrnhánh.Và còn được sdng như là tên biến trong bnh
chương trình và bnhdliu.
Mt dòng lnh có thlà mt trong bn dng sau:
1.
[nhan: ] ch_th[toán_hng] [;li chú thích]
2.
[nhan: ] lnh [toán_hng] [;li chú thích]
3.
;chú thích
4.
dòng trng (không cha kí tnào)
Mt li chú thích luôn đi sau du chm phy(“;”)và nó không được dch
sang mã máy chcó tác dng cho người đọc chương trình dhiu.
Chương trình Assembly htrmt scác chth.Các chthnày không
được dch ra mã nhphân (mã máy).Và nó được sdng để điwuf khin quá
trình dch và cthlà : điu khiu ghi lnh vào bnhchương trình, định
nghĩa các biến …
1
Dưới đây là bng các chth:
Chth
Mô t
BYTE
Định nghĩa mt biến kiu byte
CSEG
Đon mã chương trình
DB
Định nghĩa mt hng skiu byte
DEF
Định nghĩa mt tên gi nhcho mt thanh ghi
DEVICE
Định nghĩa loi VĐK cho chương trình
DSEG
Đon dliu
DW
Định nghĩa mt hng skiu 2 byte (word)
ENDMACRO
Kêt thúc ca mt macro
EQU
Thay mt biu thc bng mt kí t.
ESEG
Đon EEPROM
EXIT
Thoát ra tmt file
INCLUDE
Sdng mã ngun tmt file khác
LIST
Cho phép to ra trong file list
LISTMAC
Cho phép thêm macro vào list khi được gi
MACRO
Bt đầu macro
NOLIST
Không cho phép to ra trong file list
ORG
Thiết lp mc ca chương trình
SET
Gán mt nhãn cho mt giá tr
Tt ccác chthị đều đặt sau du chm (“.”).
1.1.BYTE :
Chthnày giành trước tài nguyên bnhtrong SRAM.Chthnày
phi đi sau mt nhãn và có mt tham s,nó chra sbyte được giành
trước.Chthnày chdùng trong đon dliu.
Cú pháp :
LABEL: .BYTE expression
Ví d:
.DSEG
var1:
.BYTE 1 ;
var2 :
.BYTE 10;
.CSEG
ldi r30,low(var1);
Nếu như bn nào đã hc qua mt ngôn ngcp cao nào đó thì thc ra
vùng nhnày cũng như là mt biến.Dliu skhông tự động được
ghi vào và chkhi bn dùng các lnh tác động đến nó mà thôi.Nhãn
chính là địa chỉ đầu ca đon bnhớ được giành trước .
2
1.2.ChthCSEG:
Chthnày định nghĩa đim bt đầu ca đon mã chương trình.Mt
file ngun assembly có thcha nhiu đon mã chương trình ,và
chúng li được liên kết thành mt đon mã lnh khi dch.Chth
BYTE không được sdng trong đon này.Mt đon chương trình
nếu không được định nghĩa là mã lnh hay dliu thì đều được mc
định là đon mã lnh.Mi đon mã linh thì có mt địa chriêng 16
bit (hay là mt t).ChthORG có thể được sdng để đặt vtrí ca
các đon mã lnh và hng strong bnhchương trình .Chthnày
không kèm theo bt kì mt tham snào.
Cú pháp:
.CSEG
Ví d:
.DSEG
var1: .BYTE
1
.CSEG
CONST: .DW
2
MOV R1,R0
1.3.DB:
Định nghĩa các hng skiu byte được lưu trong bnhchương trình hac
bnhEEPROM.Và chthnày luôn theo sau mt nhãn .Chthnày thường
được sdng trong vic lưu gicác bng và các biu thc (nhưng có th
tính ra giá trcui cùng) .Các nhãn chính là địa chkhi đầu cho giá trban
đầu ca bng.Chdn này chcó thể đặt được trong đon mã hoc đon b
nhEEPROM.
Các phn ttrong bng được phân bit bng du phy.
Cú pháp:
Label:
.DB
danh_sach_biu_thc
Ví d:
.CSEG
Sin: .DB
0,1,2,3,4,6,7
.ESEG
const: .DB 1,2,3
Chú ý: Mt shay mt biu thc (phi có kết qu) nm trong khong –128
đến 255.Nếu số đó là só âm thì sẽ được lưu dưới dng 8bit mã bù 2.
4.DEF:
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí