Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Lập trình C căn bản

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.65 M
  • Lần download: 26 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Giáo trình Lập trình C căn bản
  • Giáo trình Lập trình C căn bản

Giáo trình Lập trình C căn bản

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.65 M Lần download: 26 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản : Giáo trình Lập trình C căn bản Trang một HanoiAptech Computer Education Center Thanghv MỤC LỤC BÀI một : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH , thêm nữa bảy một, thêm nữa một Mục tiêu, ngoài ra bảy một, bên cạnh đó hai Lý thuyết, nói thêm bảy một, nói thêm là hai, bên cạnh đó một Ngôn ngữ lập trình (Programming Language), ngoài ra bảy một, tiếp theo là hai, nói thêm là một, nói thêm là một Thuật giải (Algorithm)

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: 

- Ý nghĩa, các bước lập trình. 
- Xác định dữ liệu vào, ra. 
- Phân tích các bài toán đơn giản. 
- Khái niệm so sánh, lặp. 
- Thể hiện bài toán bằng lưu đồ. 

Tải tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Lập trình C căn bản của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Giáo trình Lp trình C căn bn
Trang 1
MC
LC
BÀI 1 :
NGÔN NG LP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LP TRÌNH ...................... 7
1.1
Mc tiêu ................................................................................................................................ 7
1.2
thuyết ............................................................................................................................... 7
1.2.1
Ngôn ng lp trình (Programming Language) ............................................................. 7
1.2.1.1
Thut gii (Algorithm) ............................................................................................. 7
1.2.1.2
Chương trình (Program) ......................................................................................... 7
1.2.1.3
Ngôn ng lp trình (Programming language) ....................................................... 8
1.2.2
Các bước lp trình ........................................................................................................... 8
1.2.3
K thut lp trình ............................................................................................................ 8
1.2.3.1
I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhp-x lý-xut) ........ 8
1.2.3.2
S dng lưu đồ (Flowchart) ..................................................................................... 9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LP TRÌNH C QUA CÁC D ĐƠN GIN ...................... 12
2.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 12
2.2
Ni dung .............................................................................................................................. 12
2.2.1
Khi động thoát BorlandC ....................................................................................... 12
2.2.1.1
Khi động ................................................................................................................ 12
2.2.1.2
Thoát ........................................................................................................................ 13
2.2.2
Các d đơn gin ......................................................................................................... 13
2.2.2.1
d 1 ...................................................................................................................... 13
2.2.2.2
d 2 ...................................................................................................................... 15
2.2.2.3
d 3 ...................................................................................................................... 16
2.2.2.4
d 4 ...................................................................................................................... 16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHN TRONG NGÔN NG C ......................................... 18
3.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 18
3.2
Ni dung .............................................................................................................................. 18
3.2.1
T khóa ........................................................................................................................... 18
3.2.2
Tên ................................................................................................................................... 18
3.2.3
Kiu d liu .................................................................................................................... 18
3.2.4
Ghi chú ............................................................................................................................ 19
3.2.5
Khai báo biến ................................................................................................................. 19
3.2.5.1
Tên biến ................................................................................................................... 19
3.2.5.2
Khai báo biến .......................................................................................................... 19
3.2.5.3
Va khai báo va khi gán .................................................................................... 20
3.2.5.4
Phm vi ca biến ..................................................................................................... 20
BÀI 4 :
NHP / XUT D LIUU .......................................................................... 21
4.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 21
4.2
Ni dung .............................................................................................................................. 21
HanoiAptech Computer Education Center
Thanghv
Giáo trình Lp trình C căn bn
Trang 2
4.2.1
Hàm printf ...................................................................................................................... 21
4.2.2
Hàm scanf ....................................................................................................................... 24
4.3
Bài tp ................................................................................................................................. 25
BÀI 5 :
CU TRÚC R NHÁNH ĐIU KIN ................................................ 26
5.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 26
5.2
Ni dung .............................................................................................................................. 26
5.2.1
Lnh khi lnh ........................................................................................................... 26
5.2.1.1
Lnh ......................................................................................................................... 26
5.2.1.2
Khi lnh ................................................................................................................. 26
5.2.2
Lnh if ............................................................................................................................. 26
5.2.2.1
Dng 1 (if thiếu) ...................................................................................................... 26
5.2.2.2
Dng 2 (if đ ) ......................................................................................................... 30
5.2.2.3
Cu trúc else if ........................................................................................................ 33
5.2.2.4
Cu trúc if lng ....................................................................................................... 37
5.2.3
Lnh switch ..................................................................................................................... 41
5.2.3.1
Cu trúc switch…case (switch thiếu) .................................................................... 41
5.2.3.2
Cu trúc switch…case…default (switch đủ) ........................................................ 44
5.2.3.3
Cu trúc switch lng ............................................................................................... 46
5.3
Bài tp ................................................................................................................................. 48
5.3.1
S dng lnh if ............................................................................................................... 48
5.3.2
S dng lnh switch ....................................................................................................... 49
5.4
Bài tp làm thêm ................................................................................................................ 49
BÀI 6 :
CU TRÚC VÒNG LP .......................................................................... 51
6.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 51
6.2
Ni dung .............................................................................................................................. 51
6.2.1
Lnh for ........................................................................................................................... 51
6.2.2
Lnh break ...................................................................................................................... 56
6.2.3
Lnh continue ................................................................................................................. 56
6.2.4
Lnh while....................................................................................................................... 56
6.2.5
Lnh do…while .............................................................................................................. 58
6.2.6
Vòng lp lng nhau ........................................................................................................ 60
6.2.7
So sánh s khác nhau ca các vòng lp ....................................................................... 61
6.3
Bài tp ................................................................................................................................. 62
BÀI 7 :
HÀM ......................................................................................................... 65
7.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 65
7.2
Ni dung .............................................................................................................................. 65
7.2.1
Các d v hàm ............................................................................................................ 65
7.2.2
Tham s dng tham biến tham tr ........................................................................... 68
HanoiAptech Computer Education Center
Thanghv
Giáo trình Lp trình C căn bn
Trang 3
7.2.3
S dng biến toàn cc ................................................................................................... 69
7.2.4
Dùng dn hướng #define ............................................................................................... 71
7.3
Bài tp ................................................................................................................................. 71
BÀI 8 :
MNG CHUI ................................................................................... 72
8.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 72
8.2
Ni dung .............................................................................................................................. 72
8.2.1
Mng ................................................................................................................................ 72
8.2.1.1
Cách khai báo mng ............................................................................................... 72
8.2.1.2
Tham chiếu đến tng phn t mng .................................................................... 72
8.2.1.3
Nhp d liu cho mng .......................................................................................... 73
8.2.1.4
Đọc d liu t mng ............................................................................................... 73
8.2.1.5
S dng biến kiu khác .......................................................................................... 74
8.2.1.6
K thut Sentinal .................................................................................................... 74
8.2.1.7
Khi to mng ......................................................................................................... 75
8.2.1.8
Khi to mng không bao hàm kích thước .......................................................... 76
8.2.1.9
Mng nhiu chiu ................................................................................................... 76
8.2.1.10 Tham chiếu đến tng phn t mng 2 chiu ....................................................... 76
8.2.1.11 Nhp d liu cho mng 2 chiu ............................................................................. 77
8.2.1.12 Đọc d liu t mng 2 chiu .................................................................................. 77
8.2.1.13 S dng biến kiu khác trong mng 2 chiu ........................................................ 78
8.2.1.14 Khi to mng 2 chiu ........................................................................................... 78
8.2.1.15 Dùng mng 1 chiu làm tham s cho hàm ........................................................... 79
8.2.1.16 Dùng mng 2 chiu làm tham s cho hàm ........................................................... 82
8.2.2
Chui ............................................................................................................................... 84
8.2.2.1
Cách khai báo chui ............................................................................................... 84
8.2.2.2
Hàm nhp (gets), xut (puts) chui ....................................................................... 85
8.2.2.3
Khi to chui ......................................................................................................... 86
8.2.2.4
Mng chui .............................................................................................................. 86
8.3
Bài tp ................................................................................................................................. 87
BÀI 9 :
CON TR ................................................................................................ 90
9.1
Mc tiêu .............................................................................................................................. 90
9.2
Ni dung .............................................................................................................................. 90
9.2.1
Con tr? .......................................................................................................................... 90
9.2.2
Khái báo biến con tr .................................................................................................... 90
9.2.3
Truyn địa ch sang hàm ............................................................................................... 91
9.2.4
Con tr mng ............................................................................................................. 92
9.2.5
Con tr tr đến mng trong hàm ................................................................................. 92
9.2.6
Con tr chui ............................................................................................................. 93
9.2.7
Khi to mng con tr tr đến chui ........................................................................... 94
9.2.8
X con tr tr đến chui ........................................................................................... 95
9.2.9
Con tr tr đến con tr .................................................................................................. 97
9.3
Bài tp ................................................................................................................................. 98
HanoiAptech Computer Education Center
Thanghv

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí