Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.75 M
  • Lần download: 507 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án
  • Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án
  • Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án
  • Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án
  • Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án

Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.75 M Lần download: 507 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án : 70 TESTS LEVEL A Test một I, ý nữa Pronunciation một, thêm nữa a, kế tiếp là fat b, cho biết thêm cat c, tiếp theo là table d, tiếp theo là sat --> c hai, bên cạnh đó a, ý nữa hit b, kế tiếp là tide c, cho biết thêm sit d, bên cạnh đó did --> b 3, bên cạnh đó a, kế tiếp là fed b, tiếp theo là left c, tiếp theo là bet d, bên cạnh đó these --> d 4, nói thêm là a, cho biết thêm color b, ngoài ra hole c, bên cạnh đó go d, cho biết thêm toe --> a năm, bên cạnh đó a, ngoài ra these b, bên cạnh đó free c, bên cạnh đó scene d, nói thêm là bed --> d sáu, nói thêm a, ngoài ra peace b, ngoài ra meat c, ngoài ra instead d, ngoài ra leader --> c II, kế tiếp là Find the mistakes bảy, nói thêm Our train will arrive to Hue at noon, kế tiếp là a, kế tiếp là will arrive b, bên cạnh đó to c, kế tiếp là at d, ý nữa noon -> b 8, nói thêm là Don't enter to this mysterious cave, tiếp theo là a, ý nữa Don't b, nói thêm enter c, cho biết thêm to d, tiếp theo là mysterious -> c 9, nói thêm An European gentleman is waiting for my boss in the hall, cho biết thêm a, tiếp theo là An b, bên cạnh đó is waiting c, nói thêm for d, nói thêm in -> a III, thêm nữa Grammar and Vocabulary 1

CÁC ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A-B-C

Tải tài liệu Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Tài liệu Luyện Thi Tiếng Anh trình độ A-B-C - Có đáp án của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

70 TESTS
LEVEL A
Test 1
I. Pronunciation
1. a. fat
b. cat
c. table
d. sat
--> c
2. a. hit
b. tide
c. sit
d. did
--> b
3. a. fed
b. left
c. bet
d. these
--> d
4. a. color
b. hole
c. go
d. toe
--> a
5. a. these
b. free
c. scene
d. bed
--> d
6. a. peace
b. meat
c. instead
d. leader
--> c
II. Find the mistakes
7. Our train will arrive to Hue at noon.
a. will arrive
b. to
c. at
d. noon
-> b
8. Don't enter to this mysterious cave.
a. Don't
b. enter
c. to
d. mysterious
-> c
9. An European gentleman is waiting for my boss in the hall.
a. An
b. is waiting
c. for
d. in
-> a
III. Grammar and Vocabulary
10. I know the .......................... to the post office.
a. book
b. lunch
c. walk
d. way
--> d
11. Why didn't you go camping last week? If you ........................ there, you would have
had a lot of fun.
a. were being
b. have been
c. had been
d. was being
-> c
12. His trick made me furious.
a. extremely angry
b. hot
c. not very happy
d. too sad
--> a
13. - Will you do me a favor?
- Yes ............................. great pleasure.
a. at
b. of
c. with
d. in
-> c
14. Can you ..................... me a good French restaurant?
a. recommend
b. praise
c. say about
d. answer
--> a
15. What .................... if you had had a day off yesterday?
a. would you have done
b. would you do
c. will you do
d. you would have done
-> a
16. He will .......................... his brother to the zoo with him.
a. give
b. take
c. like
d. catch
--> b
17. Long is working in a bicycle firm. He ............................. there since 1978.
a. had worked
b. has been working
c. were working
d. was working
-> b
18. She often hires the van to transport her goods.
a. the heavy car
b. the coach
c. the small truck
d. the big motorbike
--> c
19. ............................ everything before the visitors came?
a. Had they prepared
b. Were they preparing
c. Have they prepared
d. Are they preparing
-> a
20. The boys were clapping their hands and cheering loudly.
a. enjoying himself
b. crying loudly
c. observing the scene
d. shouting congratulations
--> d
21. What games did you like .................................?
a. best
b. well
c. rather
d. better
-> a
22. Will you .......................... me how to play tennis?
a. learn
b. call
c. need
d. show
--> d
23. I ......................... that he was an English teacher.
a. am thinking
b. thought
c. am being thought
d. was thinking
-> b
24. There are only ordinary flowers in this garden.
a. common
b. good-looking
c. famous
d. gently
--> a
25. This is a good athlete ......................... performance is admired by many people in the
world.
a. whom
b. which
c. whose
d. who
-> c
26. The ball .......................... the fence and into the classroom.
a. hit
b. shot
c. kicked
d. went over
--> d
27. The test becomes ...................... and ....................
a. hard / hard
b. harder / harder
c. hardest / hardest
d. harder / hard
 b
28. Abdul was badly frightened by a stranger in the market.
a. surprised
b. embarrassed
c. worried
d. terrified
--> d
29. Is her health getting ........................... and ...........................?
a. bad / bad
b. good / good
c. worse / worse
d. more / more
-> c
30. Mrs. White, an elderly widow, was feeding her dogs.
a. a mature

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí