Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.52 M
  • Lần download: 87 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32
  • Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32

Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.52 M Lần download: 87 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người thư viện Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32 : © 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH, bên cạnh đó KHTN, tiếp theo là TP, bên cạnh đó HCM 1/2 Môn học Lập trình trên Windows Bài tập thực hiện – Phần một Thời gian thực hiện: 02 tuần ---oOo--- Chương 1: Lập trình bằng thư viện WIN32 API một, bên cạnh đó Làm quen với một chương trình C viết trên thư viện API a, ý nữa Phần 1: - Sử dụng VC++ sáu, sử dụng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application” - Chọn chức năng “A typical Hello World !” application - Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy trải nghiệm chương trình b, kế tiếp là Phần 2: - Thay đổi tiêu đề của của sổ thành “Chuong trinh C/Win32 API” - Thay đổi nội dung hiển thị trên vùng client của cửa sổ

Tổng hợp một số bài tập về lập trình trên môi trường windows(sử dụng ngôn ngữ C++ Win32) được giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Khoa học tự nhiên Tp Hồ Chí Minh.

Tải tài liệu Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập lập trìn Windows với C++ Win32 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Môn hc Lp trình trên Windows
Bài tp thc hành Phn 1
Thi gian thc hin: 02 tun
---oOo---
Chương 1: Lp trình bng thư vin WIN32 API
1.
Làm quen vi 1 chương trình C viết trên thư vin API
a.
Phn 1:
-
Sdng VC++ 6, dùng chc năng New project, chn loi project “Win32 Application
-
Chn chc năng “A typical Hello World !” application
-
Hoàn tt to project, biên dch và chy thnghim chương trình
b.
Phn 2:
-
Thay đổi tiêu đề ca ca sthành “Chuong trinh C/Win32 API”
-
Thay đổi ni dung hin thtrên vùng client ca ca sthành:
“Day la chuong trinh dau tien…
viet bang VC++…
tren HDH Windows…
bang thu vien API.
2.
Tài nguyên ca chương trình:
Ly chương trình kết quca bài tp 1, thc hin tiếp:
a.
Phn 1:
-
Thay đổi biu tượng ca chương trình
-
Thay đổi con trchut
-
Thay đổi ni dung ca hp thoi “About”
b.
Phn 2:
-
Bsung thêm vào menu “File” các mc sau: New, Open, Save
-
Thêm mi 1 menu popup “Edit” vi các item sau: Undo, Cut, Copy, Paste, Select all
-
Mi menu item đều có phím tt tương ng
3.
Lp trình s kin:
Ly chương trình kết quca bài tp 2, thc hin tiếp:
a.
Phn 1:
-
Khi user chn menu item, hin thdialog box thông báo:
“Ban vua chon chuc nang XXXX”
-
Khi user thoát chương trình, hin thdialog box hi xác nhn
b.
Phn 2:
-
Khi user click mouse trái/phi, hin thdialog box thông báo:
c.
Phn 3:
-
Trước khi ca schương trình được hin th, hãy thhin 1 message-box ghi li
gii thiu chương trình:
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
1/2
4.
X thông đip WM_PAINT
-
To mt “Win32 Application”.
-
Vtrên vùng client mt hình tròn có tâm chính gia vùng client, bán kính 200 pixel
-
Cp nht li vùng client thông qua message WM_PAINT để luôn hiên thhìn tròn
trên màn hình
5.
Xây dng hp thoi (Dialog-box)
Thiết kế 1 hp thoi như hình bên.
-
“Danh sach” là 1 list-box, dùng cha htên
-
Control “Ho ten” là 1 edit-text. Khi nhp
vào control này, senable nút “Them”. Nếu
không có data trong control này, nút
“Them” bdisabled
-
Control “Them” là 1 push-button. Khi nhn
sadd htên trong edit-text vào danh sách
-
Control “Xoa” là 1 push-button. Bình
thường bdisabled. Chỉ được enabled khi
chn 1 phn ttrong list-box “Danh sách.
Nhn nút “Xoa” sxoá phn tử đang chn
ra khi list-box
-
“Xoa tat ca” dùng để xoá toàn bni dung list-box
6.
S dng hàm Callback
Thiết kế 1 hp thoi như hình vsau.
Nút “Read font” sẽ đọc tt cfont chca h
thng và add tên font vào trong list-box “List
fonts”.
7.
S dng b định gi (Timer)
a.
Phn 1:
-
Viết chương trình có 1 ca sgiao
din, kích thước 300x100 pixel,
không menu, chcó Close button
(hình v)
b.
Phn 2:
-
Định nghĩa 1 bộ định gi, vi chu k1 giây
-
ng vi thông đip WM_TIMER, hin thgihin ti lên ca sgiao din (hình v)
-
Khi kết thúc chương trình (Close window), hubộ định gi
c.
Phn 3:
-
To lp font ch, dùng font Arial, size = 28
-
Sdng font đó để hin thgi(hình v)
- Hết phn 1 -
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
2/2
Môn hc Lp trình trên Windows
Bài tp thc hành Phn 2
Thi gian thc hin: 02 tun
---oOo---
Chương 2: Lp trình bng MFC
1.
Làm quen vi 1 chương trình C viết bng thư vin MFC
a.
Phn 1:
-
Sdng VC++ 6, dùng chc năng New project, chn loi project “MFC AppWizard (exe)
-
Chn loi ng dng “Single document
-
Hoàn tt to project, biên dch và chy thnghim chương trình
b.
Phn 2:
-
Thay đổi biu tượng ca chương trình
-
Thay đổi con trchut
-
Thay đổi ni dung ca hp thoi “About”
c.
Phn 3:
-
Khi user click mouse trái/phi, hin thdialog box thông báo:
“Ban vua nhan mouse trai [phai], tai toa do X=, Y=”
2.
Hint cho menu item:
Ly chương trình kết quca bài tp 1, thc hin tiếp:
-
To Hint cho mi menu item trong chương trình
-
Các chui Hint được mô ttrong RC
3.
Mt chương trình son tho văn bn đơn gin
-
To ng dng MFC chế độ Single document
-
Khi user chn chc năng “New” to 1 ca sson tho EDIT trong vùng client
ca ca sgiao din chính
-
Xlý WM_SIZE để kích thước ca ca sson tho EDIT luôn trùng khp vi
kích thước vùng client ca ca sgiao din chính
-
Thc hin các chc năng: Open, Save, Save as, Undo, Cut, Copy, Paste (xlý trên
file .TXT)
4.
Mt chương trình qun đơn gin
-
To ng dng MFC chế độ Dialog based
-
Màn hình giao din gi ý như hình v
-
Chương trình cho phép nhp và lưu thông tin lý lch ca các nhân viên. Dliu
được lưu vào file nhphân dng record.
© 2006, Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM
1/2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí