Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.57 M
  • Lần download: 96 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3
  • 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3
  • 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3
  • 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3
  • 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3

5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.57 M Lần download: 96 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3 : TOEIC Test 3, Answer Key Photocopiable một © www, ngoài ra english-test, ý nữa net (1) B (41) B (81) B (121) C (161) B (2) C (42) C (82) A (122) D (162) C (3) A (43) A (83) A (123) B (163) D (4) D (44) B (84) C (124) A (164) A (5) A (45) D (85) D (125) C (165) C (6) B (46) C (86) C (126) B (166) D (7) C (47) A (87) B (127) B (167) B (8) C (48) A (88) A (128) D (168) A (9) B (49) C (89) B (129) C (169) A (10) D (50) C (90) D (130) A (170) D (12) A (51) D (91) C (131) B (171) C (13) B (52) C (92) C (132) A (172) B (14) A (53) A (93) A (133) C (173) C (15) C (54) B (94) B (134) D (174) D (16) A (55) D (95) A (135)

• Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi chứng chỉ TOEIC của hầu hết các sinh viên hiện nay, chúng tôi xin chia sẻ 5 bộ đề thi TOEIC để luyện thi (có kèm đáp án). Mỗi đề đủ 200 câu như đề thi chính thức.

Tải tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 5 bộ đề thi Toeic kèm đáp án - 3 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TOEIC Test 3, Answer Key
(1) B
(41) B
(81) B
(121) C
(161) B
(2) C
(42) C
(82) A
(122) D
(162) C
(3) A
(43) A
(83) A
(123) B
(163) D
(4) D
(44) B
(84) C
(124) A
(164) A
(5) A
(45) D
(85) D
(125) C
(165) C
(6) B
(46) C
(86) C
(126) B
(166) D
(7) C
(47) A
(87) B
(127) B
(167) B
(8) C
(48) A
(88) A
(128) D
(168) A
(9) B
(49) C
(89) B
(129) C
(169) A
(10) D
(50) C
(90) D
(130) A
(170) D
(12) A
(51) D
(91) C
(131) B
(171) C
(13) B
(52) C
(92) C
(132) A
(172) B
(14) A
(53) A
(93) A
(133) C
(173) C
(15) C
(54) B
(94) B
(134) D
(174) D
(16) A
(55) D
(95) A
(135) B
(175) A
(17) B
(56) C
(96) D
(136) B
(176) D
(18) C
(57) C
(97) B
(137) A
(177) B
(19) C
(58) B
(98) C
(138) C
(178) A
(20) A
(59) D
(99) B
(139) C
(179) C
(21) B
(60) A
(100) D
(140) D
(180) D
(22) B
(61) B
(101) B
(141) A
(181) B
(23) C
(62) B
(102) C
(142) C
(182) A
(24) B
(63) D
(103) A
(143) B
(183) C
(25) A
(64) C
(104) C
(144) D
(184) D
(26) C
(65) A
(105) D
(145) A
(185) B
(27) B
(66) C
(106) B
(146) C
(186) C
(28) C
(67) A
(107) B
(147) B
(187) A
(29) B
(68) B
(108) D
(148) D
(188) A
(30) A
(69) B
(109) A
(149) C
(189) B
(31) B
(70) C
(110) C
(150) A
(190) C
(32) A
(71) A
(111) C
(151) C
(191) B
(33) C
(72) B
(112) B
(152) C
(192) C
(34) C
(73) B
(113) D
(153) C
(193) A
(35) B
(74) C
(114) A
(154) B
(194) D
(36) A
(75) A
(115) C
(155) A
(195) C
(37) A
(76) D
(116) B
(156) B
(196) B
(38) C
(77) D
(117) B
(157) D
(197) B
(39) B
(78) C
(118) D
(158) C
(198) C
(40) A
(79) C
(119) A
(159) D
(199) D
(11) B
(80) B
(120) C
(160) A
(200) A
Photocopiable
1
TOEIC Test, ANSWER SHEET
1
A
B
C
D
41
A
B
C
D
81
A
B
C
D
121
A
B
C
D
161
A
B
C
D
2
A
B
C
D
42
A
B
C
D
82
A
B
C
D
122
A
B
C
D
162
A
B
C
D
3
A
B
C
D
43
A
B
C
D
83
A
B
C
D
123
A
B
C
D
163
A
B
C
D
4
A
B
C
D
44
A
B
C
D
84
A
B
C
D
124
A
B
C
D
164
A
B
C
D
5
A
B
C
D
45
A
B
C
D
85
A
B
C
D
125
A
B
C
D
165
A
B
C
D
6
A
B
C
D
46
A
B
C
D
86
A
B
C
D
126
A
B
C
D
166
A
B
C
D
7
A
B
C
D
47
A
B
C
D
87
A
B
C
D
127
A
B
C
D
167
A
B
C
D
8
A
B
C
D
48
A
B
C
D
88
A
B
C
D
128
A
B
C
D
168
A
B
C
D
9
A
B
C
D
49
A
B
C
D
89
A
B
C
D
129
A
B
C
D
169
A
B
C
D
10
A
B
C
D
50
A
B
C
D
90
A
B
C
D
130
A
B
C
D
170
A
B
C
D
11
A
B
C
D
51
A
B
C
D
91
A
B
C
D
131
A
B
C
D
171
A
B
C
D
12
A
B
C
D
52
A
B
C
D
92
A
B
C
D
132
A
B
C
D
172
A
B
C
D
13
A
B
C
D
53
A
B
C
D
93
A
B
C
D
133
A
B
C
D
173
A
B
C
D
14
A
B
C
D
54
A
B
C
D
94
A
B
C
D
134
A
B
C
D
174
A
B
C
D
15
A
B
C
D
55
A
B
C
D
95
A
B
C
D
135
A
B
C
D
175
A
B
C
D
16
A
B
C
D
56
A
B
C
D
96
A
B
C
D
136
A
B
C
D
176
A
B
C
D
17
A
B
C
D
57
A
B
C
D
97
A
B
C
D
137
A
B
C
D
177
A
B
C
D
18
A
B
C
D
58
A
B
C
D
98
A
B
C
D
138
A
B
C
D
178
A
B
C
D
19
A
B
C
D
59
A
B
C
D
99
A
B
C
D
139
A
B
C
D
179
A
B
C
D
20
A
B
C
D
60
A
B
C
D
100
A
B
C
D
140
A
B
C
D
180
A
B
C
D
21
A
B
C
D
61
A
B
C
D
101
A
B
C
D
141
A
B
C
D
181
A
B
C
D
22
A
B
C
D
62
A
B
C
D
102
A
B
C
D
142
A
B
C
D
182
A
B
C
D
23
A
B
C
D
63
A
B
C
D
103
A
B
C
D
143
A
B
C
D
183
A
B
C
D
24
A
B
C
D
64
A
B
C
D
104
A
B
C
D
144
A
B
C
D
184
A
B
C
D
25
A
B
C
D
65
A
B
C
D
105
A
B
C
D
145
A
B
C
D
185
A
B
C
D
26
A
B
C
D
66
A
B
C
D
106
A
B
C
D
146
A
B
C
D
186
A
B
C
D
27
A
B
C
D
67
A
B
C
D
107
A
B
C
D
147
A
B
C
D
187
A
B
C
D
28
A
B
C
D
68
A
B
C
D
108
A
B
C
D
148
A
B
C
D
188
A
B
C
D
29
A
B
C
D
69
A
B
C
D
109
A
B
C
D
149
A
B
C
D
189
A
B
C
D
30
A
B
C
D
70
A
B
C
D
110
A
B
C
D
150
A
B
C
D
190
A
B
C
D
31
A
B
C
D
71
A
B
C
D
111
A
B
C
D
151
A
B
C
D
191
A
B
C
D
32
A
B
C
D
72
A
B
C
D
112
A
B
C
D
152
A
B
C
D
192
A
B
C
D
33
A
B
C
D
73
A
B
C
D
113
A
B
C
D
153
A
B
C
D
193
A
B
C
D
34
A
B
C
D
74
A
B
C
D
114
A
B
C
D
154
A
B
C
D
194
A
B
C
D
35
A
B
C
D
75
A
B
C
D
115
A
B
C
D
155
A
B
C
D
195
A
B
C
D
36
A
B
C
D
76
A
B
C
D
116
A
B
C
D
156
A
B
C
D
196
A
B
C
D
37
A
B
C
D
77
A
B
C
D
117
A
B
C
D
157
A
B
C
D
197
A
B
C
D
38
A
B
C
D
78
A
B
C
D
118
A
B
C
D
158
A
B
C
D
198
A
B
C
D
39
A
B
C
D
79
A
B
C
D
119
A
B
C
D
159
A
B
C
D
199
A
B
C
D
40
A
B
C
D
80
A
B
C
D
120
A
B
C
D
160
A
B
C
D
200
A
B
C
D
Photocopiable
© www.english-test.net
TOEIC Test 3, Questions
LISTENING TEST
In the listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire
listening test will last approximately 45 minutes. There are four parts, and directions are given for each part.
PART 1
Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book.
When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the
picture by marking the correct answer option: A, B, C, or D on the answer sheet. The statements will not be
printed in your test book andwill be spoken only one time.
Example:
(A) There is only one rescue vehicle in the picture.
(B) One of the buildings in the picture is on fire.
(C) A large crowd is watching the rescue efforts.
(D) There are two people trapped in the car.
Statement (A), “There is only one rescue vehicle in the picture,” is the best description of the picture, so you
should mark answer (A).
Photocopiable
1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí