Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.13 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.13 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng -

Tải tài liệu Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT - Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

B NÔNG NGHI
VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-----------------
S: 16/2013/TT-BNNPTNT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
-------------
Hà Ni, ngày 28  tháng 02  năm 2013

 

 
 

THÔNG TƯ
Hướng dn v bo h quyn đối vi ging cây trng


     
Căn c Ngh định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn; Ngh định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 ca Chính ph v vic sa đổi điu 3 Ngh định 01/2008/ NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn;
Căn c Lut S hu trí tu s 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut S hu trí tu s 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn c Ngh định s 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 ca Chính ph quy định chi tiết, hướng dn thi hành mt s điu ca Lut S hu trí tu và Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut S hu trí tu v quyn đối vi ging cây trng và Ngh định s 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 ca Chính ph sa đổi, b sung mt s điu ca các ngh định v nông nghip;
Căn c Ngh định s 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 ca Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut S hu trí tu v bo v quyn s hu trí tu và qun lý nhà nước v s hu trí tu và Ngh định s 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 ca Chính ph sa đổi, b sung mt s Điu ca Ngh định s 105/2006/NĐ-CP;
Theo đề ngh ca Cc trưởng Cc trng trt;
B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn ban hành Thông tư hướng dn v bo h quyn đối vi ging cây trng.
 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 


Điu 1. Phm vi điu chnh
Thông tư này hướng dn thi hành mt s ni dung v xác lp quyn đối vi ging cây trng, đại din quyn đối vi ging cây trng, giám định quyn đối vi ging cây trng và biu mu v bo h ging cây trng.

Điu 2. Đối tượng áp dng
Thông tư này áp dng đối vi:
1. T chc, cá nhân Vit Nam;
2. T chc, cá nhân nước ngoài là các đối tượng được quy định ti khon 18 Điu 1 Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut S hu trí tu
Điu 3. Gii thích t ng
Trong Thông tư này các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. Chn to ging cây trng là quá trình lai hu tính, gây đột biến hoc áp dng phương pháp khác để to các biến d nhân to và chn lc tìm ra biến d phù hp vi yêu cu ca sn xut.
2. Phát hin và phát trin ging cây trng:
a)  Phát hin là hot động chn lc tìm ra biến d t nhiên có sn trong qun th mt ging cây trng hoc tìm ra ngun gen mi có sn trong t nhiên;
b) Phát trin là quá trình nhân và đánh giá để chn ra biến d hoc ngun gen phù hp vi yêu cu ca sn xut.

Điu 4. Người đại din hp pháp, đại din theo u quyn ca ch đơn
1. Người đại din hp pháp ca ch đơn theo quy định ti khon 2 Điu 3 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP gm:
a) Trường hp ch đơn là t chc, cá nhân Vit Nam: người đại din theo pháp lut, người đại din theo u quyn ca ch đơn hoc t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo u quyn ca ch đơn;
b) Trường hp ch đơn là t chc, cá nhân nước ngoài có tr s, địa ch thường trú ti Vit Nam hoc có cơ s sn xut, kinh doanh ging cây trng ti Vit Nam: người đứng đầu văn phòng đại din hoc đứng đầu chi nhánh ti Vit Nam hoc t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo u quyn ca ch đơn;
c) Trường hp ch đơn là t chc, cá nhân nước ngoài không có tr s, địa ch thường trú ti Vit Nam hoc không có cơ s sn xut, kinh doanh ging cây trng ti Vit Nam: t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo u quyn ca ch đơn.
2. Đại din theo u quyn ca ch đơn tiến hành các th tc v bo h ging cây trng theo quy định pháp lut v u quyn; giy u quyn theo mu ti Ph lc 1 ca Thông tư này.

Điu 5. X lý ý kiến phn đối ca người th ba
1. K t ngày đơn đăng ký bo h được công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi hoc Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn đến trước ngày ký quyết định cp Bng bo h, bt k người th ba nào cũng có quyn gi ý kiến phn đối đến Cc Trng trt v quyn đăng ký, quyn ưu tiên, điu kin bo h và nhng vn đề khác liên quan đến vic chp nhn đơn đăng ký bo h ging cây trng.
2. Ý kiến phn đối ca người th ba phi được làm theo mu quy định ti Ph lc 2 ca Thông tư này, kèm theo thuyết minh v căn c, lý do phn đối, các chng c khác (nếu có) gi v Cc Trng trt.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày nhn được ý kiến ca người th ba, Cc Trng trt thông báo cho người np đơn đăng ký bo h;
b) Người np đơn đăng ký bo h có trách nhim tr li bng văn bn ti Cc Trng trt trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ký thông báo ca Cc Trng trt;
c) Trong thi hn mười lăm (15) ngày làm vic k t ngày nhn được ý kiến phn hi ca người np đơn đăng ký bo h, nếu thy cn thiết, Cc Trng trt có th t chc đối thoi trc tiếp gia người th ba và người np đơn đăng ký bo h hoc thông báo ý kiến phn hi cho người th ba;
d) Người th ba có trách nhim tr li bng văn bn ti Cc Trng trt trong thi hn ti đa là ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ký thông báo ca Cc Trng trt;
đ) Trường hp có đủ căn c kết lun ý kiến ca người th ba là không có cơ s: trong thi hn là mười lăm (15) ngày làm vic k t ngày nhn được ý kiến tr li ca người th ba, Cc Trng trt phi thông báo cho người th ba v vic t chi xem xét, có nêu rõ lý do;
e) Trường hp chưa đủ căn c kết lun ý kiến ca người th ba là không có cơ s: trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày nhn được ý kiến tr li ca người th ba, Cc Trng trt thông báo để người th ba yêu cu Toà án gii quyết theo th tc t tng dân s. Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ra thông báo, nếu không nhn được tr li bng văn bn ca người th ba v vic đã np đơn cho Toà án thì Cc Trng trt coi như người th ba đã rút b ý kiến phn đối. Nếu nhn được tr li ca người th ba, Cc Trng trt tm dng vic x lý đơn đăng ký bo h để ch kết qu gii quyết tranh chp ca Toà án. Sau khi nhn được kết qu gii quyết ca Toà án, vic x lý đơn đăng ký bo h s được tiến hành phù hp vi kết qu đó và thông báo bng văn bn cho người th ba trong thi hn mười lăm (15) ngày làm vic. 

Điu 6. Ging cây trng được biết đến rng rãi và tính mi ca ging cây trng
1. Ging cây trng cùng loài vi ging đăng ký bo h được coi là ging cây trng được biết đến rng rãi thuc mt trong các trường hp sau đây:
a) Ging cây trng mà vt liu nhân ging hoc vt liu thu hoch ca ging đó đã được s dng mt cách rng rãi trên th trường Vit Nam hoc bt k quc gia nào ti thi đim np đơn đăng ký bo h;
b) Ging cây trng đã được bo h hoc được công nhn sn xut th, công nhn chính thc hoc có tên trong Danh mc ging cây trng được phép sn xut, kinh doanh ti Vit Nam hoc bt k quc gia nào;
c) Ging cây trng là đối tượng trong đơn đăng ký bo h ging cây trng mi hoc đơn đăng ký kho nghim hoc đơn đăng ký công nhn ging cây trng mi ti Vit Nam hoc bt k quc gia nào, nếu các đơn này không b t chi.
2. Ging cây trng được coi là không còn tính mi và không đủ điu kin được đăng ký bo h sau mười hai (12) tháng k t ngày ging có tên trong Danh mc ging cây trng được phép sn xut, kinh doanh ti Vit Nam.

Điu 7. Biu mu, hình thc tiếp nhn, nơi tiếp nhn, ngày np đơn, h sơ v bo h quyn đối vi ging cây trng
1. Biu mu v bo h quyn đối vi ging cây trng gm:
a) T khai đăng ký hp đồng chuyn nhượng quyn đối vi ging cây trng theo mu ti Ph lc 3 Thông tư này;
b) T khai yêu cu bt buc chuyn giao quyn s dng ging cây trng theo mu ti Ph lc 4 ca Thông tư này;
c) Mu Bng bo h ging cây trng theo quy định ti Ph lc 14 ca Thông tư này;
d) Các biu mu khác được quy định ti các Điu 4 đến Điu 35 ca Thông tư này.
2. Văn phòng Bo h ging cây trng mi tiếp nhn đơn, h sơ v bo h ging cây trng bng mt trong các hình thc sau:
a) Nhn trc tiếp;
b) Nhn qua bưu đin.
3. Nơi tiếp nhn và tr kết qu đơn, h sơ v bo h ging cây trng ti Văn phòng bo h ging cây trng mi - Cc Trng trt, địa ch: s 2 Ngc Hà - Ba Đình - Hà Ni, đin thoi: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.
4. Ngày np đơn là ngày đơn được Văn phòng bo h ging cây trng mi tiếp nhn theo quy định ti khon 2 Điu 175 Lut S hu trí tu.

Điu 8. Phí, l phí bo h quyn đối vi ging cây trng
a) Phí, l phí liên quan đến bo h quyn đối vi ging cây trng thc hin theo quy định ti Thông tư s 180/2011/TT- BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 ca B Tài chính quy định v mc thu, chế độ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip;
b) Người tham d khóa đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng hoc đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng phi tr chi phí đào to.
 

Chương II
XÁC LP QUYN ĐỐI VI GING CÂY TRNG
 


Điu 9. Nhn đơn đăng ký bo h và thm quyn cp, chuyn nhượng  Bng bo h
1. Tài liu trong đơn đăng ký bo h 
Tài liu trong đơn đăng ký bo h theo quy định ti Điu 174 Lut S hu trí tu và Điu 8 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP được hướng dn như sau:
a) T khai đăng ký bo h ging cây trng theo mu ti Ph lc 5 ca Thông tư này;
b) T khai k thut kho nghim DUS theo mu ti quy phm kho nghim DUS ca tng loài cây trng;
c) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt;
d) Giy u quyn theo mu ti Ph lc 1 ca Thông tư này (nếu np đơn thông qua đại din);
đ) nh chp mu ging: Ti thiu 03 nh màu th hin 3 tính trng đặc trưng ca ging, kích c 9cm x 15 cm;
2. Thông báo chp nhn đơn đăng ký bo h ging cây trng theo mu ti Ph lc 6 ca Thông tư này.
3. Cc trưởng Cc Trng trt quyết định cp Bng bo h ging cây trng, Giy chng nhn đăng ký hp đồng chuyn nhượng quyn đối vi ging cây trng trong trường hp chuyn nhượng Bng bo h ging cây trng.

Điu 10. Sa đổi, b sung đơn đăng ký bo h
1. Trước khi Cc Trng trt ra thông báo t chi đơn, thông báo chp nhn đơn; quyết định cp Bng bo h hoc thông báo t chi cp Bng bo h, người np đơn có quyn đề ngh hoc theo yêu cu ca Cc Trng trt sa cha sai li chính t v tên, địa ch ca người np đơn, tác gi ging, tên ging cây trng hoc đổi tên ging cây trng; sa đổi, b sung các tài liu trong đơn, nhưng không làm thay đổi bn cht ca đơn. Trường hp người np đơn khi thay đổi bn cht ca đơn (thay đổi ch s hu, tác gi ging, ging đăng ký) thì phi np li đơn t đầu theo quy định.
2. Người np đơn có đề ngh sa đổi, b sung đơn phi np 01 b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu sa đổi, b sung đơn theo mu ti Ph lc 7 ca Thông tư này;
b) Bn sao chng thc hoc có bn gc xut trình để đối chiếu: Quyết định đổi tên, địa ch hoc Giy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhn vic thay đổi tên, địa ch hoc các tài liu pháp lý khác chng minh vic thay đổi tên, địa ch người np đơn, tác gi ging cây trng (trường hp sa cha sai sót v tên, địa ch ca người np đơn, tác gi ging cây trng);
c) Bn gii trình v đổi tên ging (trường hp sa đổi tên ging);
d) Bn tài liu mi đã được sa đổi, kèm theo bn thuyết minh chi tiết ni dung sa đổi so vi bn tài liu ban đầu trong đơn đã np (trường hp sa đổi, b sung các tài liu trong đơn);
đ) Giy u quyn theo mu ti Ph lc 1 ca Thông tư này (trường hp thay đổi đại din);
e) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt ký thông báo chp nhn sa đổi, b sung đơn và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic, k t ngày ký thông báo hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn. Trường hp không gii quyết, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.

Điu 11. Chuyn giao quyn np đơn đăng ký bo h
1. Ging cây trng chưa được ch s hu np đơn đăng ký bo h sau khi được chuyn giao quyn s hu cho t chc, cá nhân khác theo quy định ca pháp lut thì bên nhn chuyn giao có quyn np đơn đăng ký bo h đó theo quy định. 
2. Tài liu trong đơn đăng ký bo h theo quy định ti khon 1 Điu 9 Thông tư này và b sung thêm tài liu chng minh quyn np đơn là bn hp đồng chuyn giao quyn ch s hu cây trng đó (bn chính hoc bn sao chng thc) bng tiếng Vit hoc phi dch ra tiếng Vit, tng trang phi có ch ký xác nhn ca các bên hoc du giáp lai.

Điu 12. Chuyn nhượng đơn đăng ký bo h
1. Trước khi Cc Trng trt ra thông báo t chi đơn, thông báo chp nhn đơn; quyết định cp Bng bo h hoc thông báo t chi cp bng bo h ging cây trng, ch đơn có quyn chuyn nhượng đơn đăng ký bo h ging cây trng cho người khác. Bên nhn chuyn nhượng đơn đăng ký tr thành ch đơn. Vic chuyn nhượng đơn đăng ký bo h được làm thành hp đồng theo quy định ti khon 2 Điu 25 Ngh định 88/2010/NĐ-CP.
2. Ch đơn (bên chuyn nhượng đơn đăng ký bo h) np 01 b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai đăng ký hp đồng chuyn nhượng đơn đăng ký bo h theo mu ti Ph lc 3 Thông tư này;
b) Hp đồng (bn chính hoc bn sao chng thc) bng tiếng Vit hoc phi dch ra tiếng Vit, tng trang phi có ch ký xác nhn ca các bên hoc du giáp lai;
c) Văn bn đồng ý ca các đồng ch s hu, đối vi trường hp ging cây trng thuc s hu chung;
d) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt;
đ) Trường hp ging cây trng được to ra bng ngân sách nhà nước thì phi b sung các tài liu chng minh vic chuyn nhượng được thc hin theo quy định ti khon 1 Điu 27 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ ca h sơ theo quy định. Trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cc Trng trt thông báo rõ các thiếu sót ca h sơ đề ngh chuyn nhượng, n định thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ký thông báo để người np h sơ sa cha các thiếu sót và có ý kiến phn hi. Quá thi hn trên, nếu người np đơn không sa cha, b sung thì Cc Trng trt ra thông báo t chi h sơ, có nêu rõ lý do.
b) Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt ký thông báo chp nhn chuyn nhượng đơn và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký thông báo hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn.

Điu 13. Ch định và kim tra hot động ca t chc, cá nhân kho nghim DUS được ch định
1. T chc, cá nhân có đủ điu kin theo quy định ti khon 1 Điu 1 Ngh định s 98/2011/NĐ-CP và đáp ng yêu cu c th ti quy phm kho nghim DUS đối vi tng loài cây trng, gi mt (01) b h sơ v Cc Trng trt đề ngh được ch định thc hin kho nghim DUS. H sơ gm:
a) Đơn đề ngh được ch định kho nghim DUS theo mu quy định ti Ph lc 8 ca Thông tư này;
b) Quyết định thành lp hoc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh, hoc Giy phép đầu tư ca t chc; chng minh thư nhân dân hoc h chiếu ca cá nhân (bn sao chng thc hoc bn chính xut trình để đối chiếu).
2. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, hướng dn b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt thành lp Đoàn thm định gm 02-03 người đánh giá ti ch các điu kin thc hin kho nghim DUS ging cây trng;
c) Trong thi hn mười (10) ngày làm vic sau khi Cc Trng trt nhn được biên bn thm định ca đoàn đánh giá và báo cáo khc phc ca t chc, cá nhân đăng ký kho nghim, Cc trưởng Cc Trng trt ký quyết định ch định t chc, cá nhân kho nghim DUS ging cây trng; công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định. Trường hp không gii quyết, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.
d) Thi hn hiu lc ca quyết định ch định là mười (10) năm. Trước khi hết hiu lc chín mươi (90) ngày, t chc, cá nhân mun được ch định li phi gi đơn đề ngh theo mu quy định ti Ph lc 8 ca Thông tư này. Căn c đơn đề ngh, kết qu kim tra hot động trong thi gian được ch định, Cc trưởng Cc Trng ký quyết định ch định li hoc không ch định li t chc, cá nhân kho nghim DUS ging cây trng, nêu rõ lý do.
3. Kim tra hot động ca t chc, cá nhân kho nghim DUS được ch định
a) Tn xut kim tra ít nht là 02 năm/01 ln, tr trường hp kim tra đột xut;
b) Cc trưởng Cc Trng trt thành lp Đoàn kim tra gm 02-03 người tiến hành kim tra ti ch;
c) Kim tra ti ch được thc hin ti cơ quan kho nghim DUS và ti ít nht mt (01) thí nghim kho nghim DUS. Kết qu kim tra là căn c để duy trì, cnh báo, đình ch, hu b hiu lc ca quyết định ch định;
d) Ni dung kim tra: kim tra s phù hp ca t chc, cá nhân kho nghim DUS vi các điu kin được ch định; s phù hp ca thí nghim kho nghim vi quy phm kho nghim DUS; h sơ và kết qu kho nghim;
đ) Trường hp t chc, cá nhân kho nghim có sai li phi thc hin ngay các hành động khc phc và báo cáo kết qu v Cc Trng trt theo thi gian quy định ti biên bn kim tra;
Cc Trng trt thm định kết qu khc phc căn c theo báo cáo khc phc ca t chc, cá nhân kho nghim DUS; khi cn thiết thì t chc kim tra li ti ch.
4. Biên bn thm định, biên bn kim tra theo mu ti Ph lc 9; báo cáo khc phc theo mu quy định ti  Ph lc 10 ca Thông tư này.

Điu 14. Quyn và nghĩa v ca t chc, cá nhân được ch định kho nghim k thut (DUS)
1. Quyn ca t chc, cá nhân được ch định kho nghim DUS:
a) Tiến hành kho nghim trên cơ s hp đồng ký kết vi t chc, cá nhân có ging kho nghim thuc loài cây trng được ch định;
b) Được thu phí kho nghim theo quy định ca nhà nước hoc theo tho thun vi t chc, cá nhân có ging kho nghim nếu chưa có quy định ca nhà nước;
c) T chi cung cp thông tin liên quan đến kết qu kho nghim cho bên th ba, tr trường hp cơ quan nhà nước có thm quyn yêu cu.
2. Nghĩa v ca t chc, cá nhân kho nghim DUS được ch định:
a) Đáp ng điu kin theo quy định ti Điu 16 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP sa đổi;
b) Thc hin kho nghim theo quy phm kho nghim DUS quy định ti khon 3 Điu 15 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP;
c) Thc hin kho nghim DUS trong phm vi được ch định. Không được t chi kho nghim khi không có lý do chính đáng;
d) Trên cơ s quy phm kho nghim, xây dng trình t th tc kho nghim c th cho tng đối tượng gi Cc Trng trt và thông báo cho t chc, cá nhân đăng ký kho nghim;
đ) Bo đảm công khai, minh bch, độc lp, khách quan, chính xác và không phân bit đối x trong hot động kho nghim;
e) Gi Cc Trng trt báo cáo kết qu kho nghim theo mu ti Ph lc 13 ca Thông tư này, trong thi hn bn mươi lăm (45) ngày làm vic k t ngày kết thúc kho nghim; báo cáo mi thay đổi có nh hưởng ti năng lc hot động được ch định trong thi hn mười lăm (15) ngày k t ngày có s thay đổi;
g) Tr phí kho nghim li cho người np đơn theo quy định ti khon 4, khon 5 Điu 15 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP;
h) Chu trách nhim trước pháp lut v kết qu kho nghim do chính t chc, cá nhân đó thc hin; chu s kim tra, thanh tra ca cơ quan nhà nước có thm quyn.

Điu 15. Cnh báo, đình ch, phc hi và hu b hiu lc ca quyết định ch định
Căn c kết qu kim tra, thanh tra, Cc trưởng Cc Trng trt quyết định:
1. Cnh báo khi t chc, cá nhân kho nghim được ch định có sai li nhưng chưa nh hưởng đến kết qu kho nghim.
2. Đình ch quyết định ch định trong trường hp có sai li v k thut nhưng có th khc phc được và chưa gây hu qu nghiêm trng gm:
a) Các hành động khc phc trong biên bn kim tra không được thc hin đầy đủ;
b) Các ý kiến khiếu ni v kết qu kho nghim là do sai li ca t chc, cá nhân kho nghim nhưng không được khc phc;
c) Không thc hin chế độ báo cáo theo quy định ti đim e khon 2 Điu 14 ca Thông tư này.
3. Phc hi hiu lc ca quyết định ch định khi các sai li đã được khc phc.
4. Hu b hiu lc ca quyết định ch định trong trường hp t chc, cá nhân kho nghim mc sai li nghiêm trng: không đáp ng điu kin quy định ti khon 3 Điu 15, Điu 17 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP hoc công b kết qu kho nghim không đúng s tht.
Trong thi hn mt (01) năm k t ngày Cc trưởng Cc Trng trt quyết định hu b quyết định ch định, t chc, cá nhân kho nghim không được hot động kho nghim. Sau đó nếu có nhu cu kho nghim thì phi đăng ký ch định li theo quy định ti khon 1, 2 Điu 13 ca Thông tư này.

Điu 16. Kho nghim DUS do người np đơn thc hin
1. Ngoài các tài liu theo quy định ti Điu 174 Lut S hu trí tu, người np đơn t thc hin kho nghim DUS đối vi ging ca mình phi np b sung cho Cc Trng trt các tài liu sau đây:
a) Bn kê khai chi tiết điu kin để được t kho nghim theo mu ti Ph lc 11 ca Thông tư này, phù hp vi yêu cu c th ti quy phm kho nghim DUS đối vi tng loài cây trng;
b) Kế hoch kho nghim theo mu ti Ph lc 12 ca Thông tư này.
2. Cc Trng trt xem xét h sơ, khi cn thiết kim tra ti thc địa, thông báo cho người np đơn được t kho nghim đối vi ging đăng ký bo h ti thông báo chp nhn đơn quy định ti khon 2 Điu 9 Thông tư này.
3. Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ký thông báo cho phép t kho nghim, nếu có thay đổi kế hoch kho nghim người np đơn phi báo cáo bng văn bn cho Cc Trng trt.
4. Trong thi hn bn mươi lăm (45) ngày làm vic k t ngày kết thúc kho nghim, người np đơn gi Cc Trng trt báo cáo kết qu kho nghim theo mu ti Ph lc 13 ca Thông tư này.
5. Kim tra ti ch
a) Cc Trng trt thành lp Đoàn kim tra t 02-03 người, trong đó có ít nht 01 (mt) chuyên gia ca cơ quan kho nghim DUS được ch định hoc cơ quan nghiên cứu chuyên ngành v loài cây trng đó;
b) Đoàn kim tra đánh giá thí nghim kho nghim DUS ít nht mt (01) ln vào thi đim phù hp theo quy phm kho nghim DUS;
c) Ni dung kim tra: vic đáp ng ca t chc, cá nhân so vi quy định v điu kin được t kho nghim; vic thc hin kho nghim so vi quy phm kho nghim và kết qu kho nghim;
d) Biên bn kim tra ti ch được lp theo mu quy định ti Ph lc 9 ca Thông tư này; biên bn kim tra là mt căn c để Cc Trng trt thm định báo cáo kết qu kho nghim DUS do người np đơn thc hin và lưu trong h sơ thm định kết qu kho nghim DUS.
6. X lý kết qu kim tra
a) Trường hp t chc, cá nhân t kho nghim có sai li nhưng chưa nh hưởng đến kết qu kho nghim thì phi thc hin ngay các hành động khc phc và báo cáo kết qu v Cc Trng trt theo mu ti Ph lc 10 ca Thông tư này;
b) Trường hp t chc, cá nhân kho nghim mc sai li nghiêm trng như khon 4 Điu 15 ca Thông tư này thì yêu cu chm dt t kho nghim để la chn hình thc kho nghim khác đối vi ging đăng ký bo h.

Điu 17. Thi hn np mu ging, qun lý và s dng mu ging cây trng
1. Thi hn np mu ging, qun lý và s dng mu ging cây trng được thc hin theo Thông tư s 41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 7 năm 2009 quy định v qun lý và s dng mu ging cây trng.
2. Trong thi hn ti đa mt (01) năm k t ngày chp nhn đơn hp l, nếu người np đơn không np mu ging cho cơ quan kho nghim thì đơn đăng ký b t chi.

Điu 18. Sa đổi Bng bo h ging cây trng
1. Ch bng bo h có quyn đề ngh Cc Trng trt thay đổi, sa cha sai sót v tên và địa ch ca ch bng bo h.
2. Ch bng bo h có đề ngh sa đổi Bng bo h np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai đề ngh sa đổi Bng bo h theo mu ti Ph lc 15 ca Thông tư này;
b) Bn chính Bng bo h;
c) Bn sao (có chng thc hoc bn chính xut trình để đối chiếu) quyết định đổi tên, địa ch hoc Giy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhn vic thay đổi tên, địa ch hoc các tài liu pháp lý khác chng minh vic thay đổi tên, địa ch ca ch Bng bo h;
d) Giy u quyn (nếu np h sơ thông qua đại din);
đ) Bn sao chp biên lai thu l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi thông báo yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b)  Trong thi hn mười lăm (15) ngày làm vic k t khi nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định sa đổi Bng bo h ging cây trng, ghi nhn vào S đăng ký quc gia và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn. Trường hp không gii quyết, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.
4. Trường hp Bng bo h ging cây trng b li do Cc Trng trt thì Cc Trng trt phi cp li Bng bo h trong ba (03) ngày làm vic k t ngày được yêu cu (không thu l phí cp li Bng bo h).

Điu 19. Cp li Bng bo h ging cây trng
1. Ch bng bo h có quyn đề ngh Cc Trng trt cp li Bng bo h trong các trường hp sau:
a) Bng bo h b mt;
b) Bng bo h b hng, rách, bn, phai m đến mc không s dng được.
2. Ch bng bo h có đề ngh cp li Bng bo h np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu cp li Bng bo h làm theo mu ti Ph lc 16 ca Thông tư này;
b) Giy u quyn (nếu np h sơ thông qua đại din);
c) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt;
d) Bng bo h b hng, rách, bn, phai m.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn mười lăm (15) ngày làm vic k t khi nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định cp li Bng bo h ging cây trng, ghi nhn vào S đăng ký quc gia. Trường hp không gii quyết, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.

Điu 20. Đình ch hiu lc Bng bo h ging cây trng
1. Trong thi hn hiu lc ca Bng bo h, bt c bên th ba nào cũng có quyn gi mt (01) b h sơ đề ngh đình ch hiu lc Bng bo h cho Cc Trng trt vi lý do ging cây trng được bo h không đáp ng tính đồng nht và tính n định như ti thi đim cp Bng theo quy định ti đim a khon 1 Điu 170 Lut S hu trí tu. H sơ gm:
a) Đơn đề ngh đình ch hiu lc bng bo h làm theo mu ti Ph lc 17 ca Thông tư này;
b) Tài liu, chng c chng minh ging cây trng không đáp ng tính đồng nht và tính n định như ti thi đim cp Bng bo h;
c) Bn sao chp biên lai thu phí kho nghim li và bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
2. Trình t và thi gian gii quyết
a) Trong vòng ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày nhn được yêu cu đình ch hiu lc bng bo h ging cây trng ca bt k bên th ba nào, Cc Trng trt phi hoàn thành vic xác minh thông tin nêu trong đơn yêu cu; nếu có đủ căn c thì thông báo d kiến đình ch cho ch bng bo h ging cây trng; nếu không đủ căn c thì thông báo cho bên th ba và nêu rõ lý do. Yêu cu đình ch hiu lc bng bo h ging cây trng phi được th hin bng văn bn kèm theo chng c chng minh ging cây trng không đáp ng tính đồng nht và tính n định như ti thi đim cp bng bo h và np phí kho nghim li;
b) Sau ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày ra thông báo d kiến đình ch ca cơ quan bo h ging cây trng mà ch bng bo h ging cây trng không có đơn phn đối thì Cc Trng trt ký quyết định đình ch hiu lc bng bo h ging cây trng và thông báo cho bên th ba. Thi đim đình ch có hiu lc tính t ngày ký quyết định đình ch hiu lc bng bo h và được công b trên website ca Văn phòng Bo h ging cây trng mi hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn;
c) Trường hp ch bng bo h ging cây trng có đơn phn đối, trong vòng ba mươi (30) ngày làm vic thì k t khi nhn được đơn phn đối, Cc Trng trt yêu cu ch bng bo h thc hin các th tc kho nghim li như quy định ti khon 4 Điu 15 ca Ngh định 88/2010/NĐ-CP; vic kho nghim li do cơ quan kho nghim quy định ti đim a khon 1 Điu 15 ca Ngh định 88/2010/NĐ-CP thc hin.
Nếu kết qu kho nghim li cho thy ging cây trng không đáp ng tính đồng nht hoc tính n định như ti thi đim cp bng thì trong vòng ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày nhn được kết qu kho nghim li, Cc Trng trt làm th tc đình ch như quy định ti đim b khon này và tr li phí kho nghim li cho người yêu cu đình ch hiu lc bng bo h.
Nếu kết qu kho nghim li cho thy ging cây trng đáp ng tính đồng nht hoc tính n định như ti thi đim cp bng thì trong vòng mười lăm (15) ngày làm vic k t ngày nhn được kết qu kho nghim li, Cc Trng trt thông báo cho bên th ba biết.

Điu 21. Phc hi hiu lc Bng bo h ging cây trng
1. Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t ngày Cc trưởng Cc Trng trt ký thông báo đình ch hiu lc Bng bo h, ch bng bo h có quyn gi 01 (mt) b h sơ đề ngh phc hi hiu lc Bng bo h cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) Đơn đề ngh phc hi hiu lc bng bo h làm theo mu ti Ph lc 18 ca Thông tư này;
b) Chng c chng minh ch bng bo h đã khc phc được các lý do đình ch;
c) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
2. Thi gian gii quyết:
a) Trường hp lý do đình ch là do không np phí duy trì hiu lc, không đổi tên ging cây trng, không cung cp tài liu, vt liu nhân ging: Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày có bng chng cho thy ch bng bo h đã thc hin các hành động khc phc, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định phc hi hiu lc Bng bo h, ghi nhn vào S đăng ký quc gia và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn;
b) Trường hp lý do đình ch là do ging không đáp ng được tính đồng nht và tính n định như ti thi đim cp Bng theo quy định ti đim a khon 1 Điu 170 Lut S hu trí tu: Trong thi hn mười (10) ngày làm vic k t ngày ch bng bo h chng minh được ging đã đáp ng các điu kin v tính đồng nht và tính n định, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định phc hi hiu lc Bng bo h, ghi nhn vào S đăng ký quc gia và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn.

Điu 22. Hu b hiu lc Bng bo h ging cây trng
1. Trong thi hn hiu lc ca Bng bo h, bt c bên th ba nào cũng có quyn gi mt (01) b h sơ đề ngh hu b hiu lc Bng bo h cho Cc Trng trt nếu thy có du hiu vi phm theo quy định ti khon 1 Điu 171 Lut S hu trí tu. H sơ gm:
a) Đơn đề ngh hy b hiu lc bng bo h làm theo mu ti Ph lc 17 ca Thông tư này;
b) Chng c chng minh lý do yêu cu hu b hiu lc bng bo h;
c) Bn sao chp biên lai thu phí kho nghim li hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt (áp dng đối vi đim b và c khon 1 Điu 171 Lut S hu trí tu).
2. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Văn phòng bo h ging cây trng mi xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trường hp lý do đề ngh hu b hiu lc Bng bo h là do ging cây trng không đáp ng tính mi hoc ch bng bo h là người không có quyn np đơn: Trong thi hn ba mươi (30) ngày làm vic k t khi nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định hu b hiu lc Bng bo h, ghi nhn vào S đăng ký quc gia hoc thông báo t chi đề ngh hu b, có nêu rõ lý do và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn.
c) Trường hp lý do đề ngh hu b hiu lc Bng bo h là do ging cây trng không đáp ng tính khác bit hoc tính đồng nht hoc tính n định: Trong thi hn mười (10) ngày làm vic k t khi kết thúc thm định kết qu kho nghim li, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định hu b hiu lc Bng bo h, ghi nhn vào S đăng ký quc gia hoc thông báo t chi đề ngh hu b, có nêu rõ lý do và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn.
 

Chương III
ĐẠI DIN QUYN ĐỐI VI GING CÂY TRNG
 


Điu 23. Đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. Ni dung đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng gm 02 phn:
a) Pháp lut v quyn đối vi ging cây trng, gm các quy định pháp lut ca Vit Nam và các điu ước quc tế, tho thun song phương mà Vit Nam tham gia;
b) Nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng gm k năng áp dng pháp lut trong vic làm, np, theo dõi đơn đăng ký quyn đối vi ging cây trng; quy định chung v kho nghim DUS; nghip v tra cu, khai thác thông tin bo h ging cây trng.
2. Cc trưởng Cc Trng trt phê duyt chương trình đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng gm ni dung, thi gian đào to, yêu cu ging viên, b câu hi kim tra nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng.
3. Người tham d đầy đủ ni dung đào to v pháp lut quyn đối vi ging cây trng được cp Chng ch đào to v quyn đối vi ging cây trng. Người tham d đầy đủ ni dung đào to v nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng và đạt đim kim tra t trung bình tr lên được coi là đạt yêu cu v kim tra nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng.
4. Thc hin đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng:
a) Cc Trng trt thông báo cho người có yêu cu đào to v ni dung, thi gian, địa đim đào to và chi phí đào to;
b) Cc Trng trt t chc đào to v đại din quyn đối vi ging cây trng và kim tra nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng theo chương trình được Cc trưởng Cc Trng trt phê duyt;
c) Cc trưởng Cc Trng trt cp Chng ch đào to v quyn đối vi ging cây trng và phê duyt danh sách đạt yêu cu v kim tra nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng; thông báo trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi.

Điu 24. Cp Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. Cá nhân đáp ng điu kin quy định ti đim 5 khon 21 Điu 1 Lut S hu trí tu sa đổi có yêu cu cp Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu cp Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo mu ti Ph lc 19 ca Thông tư này;
b) Bn sao chp Chng minh thư nhân dân;
c) Bng tt nghip đại hc (bn sao chng thc hoc bn chính xut trình để đối chiếu);
d) Bn sao chp Chng ch đào to v quyn đối vi ging cây trng hoc bn chính ca mt trong các tài liu sau: Giy xác nhn ca cơ s đào to v vic người np h sơ đã hoàn thành lun văn tt nghip đại hc, sau đại hc v đề tài quyn đối vi ging cây trng hoc bn sao lun văn tt nghip và có bn chính để đối chiếu; Giy xác nhn ca cơ quan có thm quyn v vic người np h sơ đã trc tiếp làm công tác thm định đơn đăng ký bo h ti cơ quan quc gia hoc quc tế v quyn đối vi ging cây trng hoc đã trc tiếp làm công tác pháp lut v quyn đối vi ging cây trng liên tc t năm (05) năm tr lên.
đ) 02 nh 3x4;
e) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
2. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày nhn được h sơ, trường hp h sơ chưa đầy đủ, Cc Trng trt thông báo cho người np h sơ, có nêu rõ lý do.
b) Trong thi hn mười (10) ngày làm vic, k t khi nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc trng trt ký quyết định cp Chng ch hành ngh cho người có h sơ hp l và có tên trong danh sách đạt yêu cu v kim tra nghip v đại din quyn đối vi ging cây trng; ghi nhn vào S đăng ký quc gia v đại din quyn đối vi ging cây trng và công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định. Trường hp t chi, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.

Điu 25. Thu hi Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. Chng ch hành ngh b thu hi trong trường hp sau:
a) Người có Chng ch hành ngh dch v đại din vi phm quy định ti khon 2 Điu 38 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP hoc các quy định khác ca pháp lut b cơ quan có thm quyn đề ngh x lý bng hình thc thu hi Chng ch hành ngh;
b) Có chng c khng định Chng ch hành ngh được cp trái quy định, người được cp không đáp ng yêu cu ti khon đim 5 khon 21 Điu 1 Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut S hu trí tu.
2. Th tc thu hi Chng ch hành ngh khi có căn c thu hi Chng ch hành ngh theo quy định ti khon 1 Điu này, Văn phòng bo h ging cây trng mi thc hin các th tc sau đây:
a) Trình Cc trưởng Cc Trng trt ban hành quyết định thu hi Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo đề ngh ca cơ quan nhà nước có thm quyn quy định ti đim a khon 1 Điu này;
b) Xoá tên khi S đăng ký quc gia v người đại din quyn đối vi ging cây trng;
c) Công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định.

Điu 26. Cp li Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. Người có Chng ch hành ngh b mt hoc b rách, bn, phai m đến mc không th s dng được hoc người b thu hi Chng ch hành ngh đã hết thi hn ba (03) năm, k t ngày b thu hi Chng ch hành ngh theo quy định ti đim a khon 1 Điu 25 Thông tư này có quyn yêu cu cp li Chng ch hành ngh.
2.  Người có yêu cu cp li Chng ch hành ngh np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu cp li Chng ch hành ngh theo mu ti Ph lc 20 ca Thông tư này;
b) 02 nh 3x4;
c) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
3. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn mười (10) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt cp li Chng ch hành ngh đại din quyn đối vi ging cây trng.
4. Trường hp Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng b li do Cc Trng trt thì Cc Trng trt phi cp li Chng ch min phí trong thi gian 03 (ba) ngày làm vic k t ngày nhn được yêu cu.

Điu 27. Ghi nhn t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. T chc có yêu cu ghi nhn là t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu ghi nhn t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo mu ti Ph lc 21 ca Thông tư này;
b) Danh sách thành viên có Chng ch hành ngh dch v đại din quyn đối vi ging cây trng (bn sao chng thc hoc có bn chính xut trình để đối chiếu), trong đó có người đứng đầu t chc hoc người được người đứng đầu t chc y quyn;
c) Bn sao chng thc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh hoc Giy chng nhn đăng ký hot động ca t chc;
d) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
2. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn mười lăm (15) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt ra thông báo ghi nhn t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng, vào S đăng ký quc gia v đại din quyn đối vi ging cây trng; công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn. Trường hp t chi, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.

Điu 28. Ghi nhn sa đổi thông tin t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
1. T chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng có yêu cu ghi nhn thay đổi tên, địa ch ca t chc hoc thành viên trong danh sách người đại din quyn đối vi ging cây trng np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai yêu cu ghi nhn sa đổi thông tin v t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng theo mu ti Ph lc 22 ca Thông tư này;
b) Bn sao chng thc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh/Giy chng nhn đăng ký hot động đã được sa đổi ca t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng;
c) Quyết định tuyn dng hoc quyết định chm dt hp đồng lao động đối vi thành viên trong danh sách người đại din quyn đối vi ging cây trng ca t chc;
d) Bn sao chp biên lai thu phí, l phí hoc bn fax giy t chng minh đã chuyn tin vào tài khon ca Cc Trng trt.
2. Trình t, thi gian gii quyết:
a) Trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày nhn h sơ, Cc Trng trt xác định tính đầy đủ theo quy định ca h sơ, gi yêu cu b sung trong trường hp h sơ chưa đầy đủ theo quy định;
b) Trong thi hn mười (10) ngày làm vic k t khi Cc Trng trt nhn được h sơ đầy đủ theo quy định, Cc trưởng Cc Trng trt ký thông báo ghi nhn sa đổi thông tin t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng, vào S đăng ký quc gia v đại din quyn đối vi ging cây trng; công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn năm (05) ngày làm vic k t ngày ký thông báo hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn. Trường hp t chi, phi thông báo bng văn bn, nêu rõ lý do.

Điu 29. Xóa tên t chc dch v đại din quyn đối vi ging cây trng
Trường hp T chc dch v đại din vi phm quy định ti khon 2 Điu 37 Ngh định s 88/2010/NĐ-CP b cơ quan có thm quyn đề ngh x lý bng hình thc xoá tên, Văn phòng bo h ging cây trng mi thc hin các th tc sau đây:
1. Trình Cc trưởng Cc Trng trt ban hành quyết định xoá tên T chc dch v đại din;
2. Xoá tên khi S đăng ký quc gia v đại din quyn đối vi ging cây trng;
3. Công b trên Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi trong thi hn ba (03) ngày làm vic k t ngày ký quyết định hoc trên Tp chí Nông nghip và Phát trin nông thôn.
 

Chương IV
GIÁM ĐỊNH QUYN ĐỐI VI GING CÂY TRNG
 


Điu 30. Đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng
1. Ni dung đào to v giám định quyn đối vi ging cây trng gm 02 phn:
a) Pháp lut v quyn đối vi ging cây trng, gm các quy định pháp lut ca Vit Nam và các điu ước quc tế, tho thun song phương mà Vit Nam tham gia;
b) Nghip v giám định quyn đối vi ging cây trng gm k năng áp dng pháp lut trong vic xác định phm vi bo h; yếu t xâm phm quyn đối vi ging cây trng; s khác bit gia ging được xem xét vi ging được bo h; giá tr quyn đối vi ging cây trng và giá tr thit hi.
2. Cc trưởng Cc Trng trt phê duyt chương trình đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng gm: ni dung, thi gian đào to, yêu cu ging viên, b câu hi kim tra nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng.
3. Người tham d đầy đủ ni dung đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng và đạt đim kim tra t trung bình tr lên được coi là đạt yêu cu v kim tra nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng.
4. Thc hin đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng:
a) Cc Trng trt thông báo cho người có yêu cu đào to v ni dung, thi gian, địa đim đào to và chi phí đào to.
b) Cc Trng trt t chc đào to nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng và kim tra nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng theo chương trình được Cc trưởng Cc Trng trt phê duyt.
c) Cc trưởng Cc Trng trt phê duyt danh sách đạt yêu cu kim tra nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng và thông báo Website ca Văn phòng bo h ging cây trng mi.

Điu 31. Cp Th giám định viên quyn đối vi ging cây trng
1. Cá nhân là công dân Vit Nam, có năng lc hành vi dân s đầy đủ, thường trú ti Vit Nam, đạt yêu cu kim tra nghip v v giám định quyn đối vi ging cây trng, chưa b x lý vi phm hành chính do vi phm pháp lut v s hu trí tu hoc vi phm đạo đức ngh nghip và không thuc din b truy cu trách nhim hình s hoc đã b kết án mà chưa được xoá án tích, có quyn yêu cu cp Th giám định viên quyn đối vi ging cây trng (sau đây gi tt là Th giám định viên).
2. Cá nhân theo quy định ti Khon 1 Điu này phi np mt (01) b h sơ cho Cc Trng trt. H sơ gm:
a) T khai đề ngh cp Th giám định viên theo mu ti Ph lc 23 ca Thông tư này;
b) Bn sao chp Chng minh thư nhân dân;
c) Bng tt nghip đại hc chuyên ngành trng trt, nông hc hoc ngành có liên quan v ging cây trng (bn sao chng thc hoc bn chính xut trình để đối chiếu);
d) Tài liu có xác nhn ca cơ quan có thm quyn v vic người np h sơ đã trc tiếp làm công tác chuyên môn lĩnh vc ging cây trng t năm (05) năm tr lên;
đ) 02 nh 3x4;
e) B