Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:5.81 M
  • Lần download: 411 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET
  • Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET

Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:5.81 M Lần download: 411 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET : Lời nói đầu Trước khi độc giả tài liệu này, tôi cũng xin giới thiệu đôi chút về nguồn gốc của nó, kế tiếp là Đây là 1 tài liệu free trên mạng tựa đề “Mastering C# Database Programming” của Jason Price , nội dung tụ hội cốt tử vào lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ lập trình C#, sásh diễn tả chi tiết cặn kẽ và có kèm theo các tỉ dụ sinh động giúp người đọc dễ dàng nắm bắt những chi tiết của vấn đề, nói thêm Có lẽ ý đồ của tác giả khi viết sách này là để dành riêng cho các người đã có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình tổng thể và nhất là ngôn ngữ lập trình C# nói riêng, ý nữa Nếu bạn chưa biết gì về ngôn ngữ l

Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET

Tải tài liệu Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Lập trình Cơ sở dữ liệu với ADO.NET của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Li nói đầu
Trước khi bn đọc tài liu này, tôi cũng xin gii thiu chút ít vngun gc ca nó. Đây là mt tài liu
free trên mng ta đề “Mastering C# Database Programming” ca Jason Price , ni dung tp trung chyếu vào
lp trình cơ sdliu vi ngôn nglp trình C#, sásh trình bày chi tiết cn kvà có kèm theo nhng ví dsinh
động giúp người đọc ddàng nm bt các khía cnh ca vn đề.
Có lý đồ ca tác gikhi viết sách này là để dành riêng cho nhng người đã có hiu biết vngôn nglp
trình nói chung và nht là ngôn nglp trình C# nói riêng. Nếu bn chưa biết gì vngôn nglp trình C# ,có l
bn nên nghiên cu nó trước khi đọc tài liu này.
Tài liu vngôn nglp trình C# viết bng tiếng vit có vài cun trên mng, nhưng nhng tài liu
chuyên sâu vlp trình Windows Form, lp trình cơ sdliu vi C# dường như quá hiếm hoi. Trong khi
nhng tài này viết bng tiếng anh thì rt nhiu, đối vi nhng bn yêu thích lp trình mà kém ngai ngthì
đành bó tay.
Đây là mt tài liu viết bng tiếng anh , tuy rng trình độ anh ngca tôi cũng có gii hn, nhưng vì
đam mê lp trình” nên tôi cũng quyết định dch tài liu này, mt là để đóng góp mt chút công sc cho nhng
bn có cùng đam mê như tôi, hai là rt mong mi nhng bc thy trong làng IT chgiáo cho nhng gì chưa rõ
ràng hoc có sai xót trong bn dch để anh em cùng nhau hc hi
Chân thànhcm ơn
CVL
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chương 1: Gii thiu vLp trình Cơ sdliu vi ADO.NET
Tng quan
Mt Cơ sdliu là mt tp hp có tchc ca thông tin được phân chia vào trong nhng bng. Mi bng li
được chia thành nhng hàng và nhng ct ; nhng ct này lưu trnhng thông tin thc tế. Bn truy nhp mt
cơ sdliu sdng ngôn ngtruy vn có cu trúc (SQL), là mt ngôn ngtiêu chun được htrbi đa s
phn mm cơ sdliu bao gm SQL Server, Access, và Oracle.
Trong chương này, bn sthy mt chương trình C# kết ni ti mt cơ sdliu máy chphc vSQL, truy
xut và hin thni dung ct gitrong nhng ct ca mt hàng tmt bng, ri ngt kết ni vi cơ sdliu.
Bn cũng sthy nhng chương trình kết ni ti nhng cơ sdliu Access và Oracle .
Bn cũng shc vcông cphát trin nhanh ng dng ca Microsoft (RAD) , Visual Studio .NET (VS .NET).
VS .NET cho phép bn phát trin, chy, và gli nhng chương trình trong mt môi trường phát trin tích hp.
Môi trường này sdng tt cnhng đặc tính ln ca Windows, như con chut và nhng thc đơn nhanh, và
tăng năng sut ca bn như mt lp trình viên.
Trong nhng mc cui cùng ca chương này, bn sthy cách sdng tài liu Microsoft rng ln đi cùng vi
công cphát trin phn mm .NET(SDK). và VS .NET. Bn stìm thy tài liu này vô giá khi bn trnên mt
chuyên gia vi ADO.NET và C#. Bn cũng shc cách sdng tài liu SQL Server như thế nào.
Nhng đặc trưng trong chương này:
Phn mm cn thiết
Phát trin chương trình ADO.NET đầu tiên ca bn.
Skết ni ti nhng cơ sdliu Access và Oracle
Gii thiu vVisual Studio .NET
Sdng tài liu .NET.
Sdng tài liu SQL Server
Phn mm cn thiết
Trước khi bn có thphát trin nhng chương trình C#, bn scn cài đặt .NET Software Development Kit
(SDK) hoc VS .NET. Bn có thti .NET SDK. ti http: // msdn.microsoft.com / downloads (tìm kiếm công
cphát trin phn mm khung .NET ca Microsoft). Bn có thmua mt mt bn thhay bn copy đầy đủ ca
VS .NET tMicrosoft ti http: // msdn.microsoft.com / vstudio.
Để cài đặt .NET SDK, Chy tp tin khthi bn ti xung và theo nhng chdn trên màn nh để cài đặt nó trên
máy tính các bn. Để cài đặt VS .NET, chy file setup.exe trên đĩa và theo nhng chdn trên màn nh.
Bn cũng scn mt bàn sao ca phn mm cơ sdliu SQL Server. Vào thi đim đang ghi bn có thti
xung mt phiên bn thca SQL Server tMicrosoft ti http: // www.microsoft.com / sql. Bn có thcũng
mua mt phiên bn thhay bn sao đầy đủ ca SQL Server ttrang web ca Microsoft.
Sách này sdng phn mm Phiên bn người phát trin ca SQL Server 2000 (Developer Edition of the SQL
Server 2000 ) và sdng mt cơ sdliu tên Northwind. Cơ sdliu này cha đựng thông tin cho Công ty
Northwind tưởng tượng, bán nhng sn phm thc ăn ti nhng khách hàng. Northwind là mt trong snhng
cơ sdliu ví dmà bn có thcài đặt vi SQL Server. Thông tin khách hàng trong cơ sdliu Northwind
là nhng khách hàng có tên được lưu trtrong mt bng; bn sthy cách sdng bng này trong chương trình
ví dsau trong chương này.
Nếu bn không mun ti hay mua mt phiên bn thca SQL Server, .NET SDK (và VS .NET) đi cùng vi
mt bdch vcơ sdliu máy để bàn độc lp được biết đến như Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000).
MSDE 2000 có mt phiên bn ca cơ sdliu Northwind mà bn có thsdng thay cho cơ sdliu
Northwind SQL Server mc du bn skhông có được tt cnhng công cqun trị đồ thcó trong SQL
Server. Nếu bn đang sdng .NET SDK. và mun cài đặt MSDE 2000, chn Start Microsoft. NET
Framwork SDK Samples and QuickStart Tutorials . Nếu bn đang sdng VS .NET và mun cài đặt MSDE
2000 , chy chương trình setup.exe mà bn dùng để cài đặt VS .NET và chn MSDE 2000 như mt tính năng
mi để cài đặt.
Ghi chú bn có thhc nhiu hơn vMSDE 2000 ti http: // www.microsoft.com / sql/ techinfo/ development/
2000/ msde2000.asp.
Phát trin chương trình ADO.NET đầu tiên ca bn
Trong mc này bn sbt tay vào vic lp trình ADO.NET
và sthy mt chương trình C# thc hin nhng
tác vsau đây:
1. Kết ni ti cơ sdliu Northwind ca máy chphc vSQL
2. Truy xut mt hàng tbng nhng khách hàng (Customers)
3. Trình bày nhng ct ca hàng
4. Đóng kết ni cơ sdliu
Bn sẽ được gii thiu ti nhiu khái nim trong mc này , và nó shoàn toàn được khám phá trong nhng
chương sau . Đừng quá lo lng vtt cnhng chi tiết ca nhng khái nim trong giai đon này; bn shc
nhng chi tiết đó trong nhng chương sau.
Danh sách 1.1 cho thy chương trình ví d, nó được cha trong file FirstExample.cs.
Danh sách 1.1: FIRSTEXAMPLE.CS
/*
FirstExample.cs minh ha cách:
1. kết ni vi cơ sdliu Northwind SQL Server .
2. truy xut mt hàng tbng Customers sdng
mt phát biu SELECT SQL.
3. hin thnhng ct tmt hàng.
4. đóng kết ni dliu.
*/
using System;
using System.Data.SqlClient;
class FirstExample
{
public static void Main()
{
try
{
// bước 1: to mt đối tượng SqlConnection để kết ni ti
// cơ sdliu Northwind SQL Server
SqlConnection mySqlConnection =
new SqlConnection( "server=localhost;database=Northwind;uid=sa;pwd=sa");
// bước 2: to mt đối tượng SqlCommand
SqlCommand mySqlCommand = mySqlConnection.CreateCommand();
// bước 3: gán thuc tính CommandText ca đối tượng SqlCommand ti
// mt phát biu SELECT SQL để truy xut mt hàng tbng Customers
mySqlCommand.CommandText =
"SELECT CustomerID, CompanyName, ContactName, Address "+
"FROM Customers "+
"WHERE CustomerID = 'ALFKI'";
// bước 4: mkết ni cơ sdliu sdng
// phương thc Open() ca đối tượng SqlConnection
mySqlConnection.Open();
// bước 5: to mt đối tượng SqlDataReader và gi phương thc ExecuteReader()
// ca đối tượng SqlCommand để chy phát biu SELECT
SqlDataReader mySqlDataReader = mySqlCommand.ExecuteReader();
// bước 6: đọc nhng hàng từ đối tượng SqlDataReader sdng
// phương thc Read()
mySqlDataReader.Read();
// bước 7: hin thgiá trnhng ct
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" CustomerID\"] = "+
mySqlDataReader["CustomerID"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" CompanyName\"] = "+
mySqlDataReader["CompanyName"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" ContactName\"] = "+
mySqlDataReader["ContactName"]);
Console.WriteLine("mySqlDataReader[\" Address\"] = "+
mySqlDataReader["Address"]);
// bước 8: đóng đối tượng SqlDataReader sdng phương thc Close()
mySqlDataReader.Close();
// bước 9: đóng đối tượng SqlConnection sdng phương thc Close()
mySqlConnection.Close();
}
catch (SqlException e)
{
Console.WriteLine("A SqlException was thrown");
Console.WriteLine("Number = "+ e.Number);
Console.WriteLine("Message = "+ e.Message);

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí