Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.48 M
  • Lần download: 67 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.48 M Lần download: 67 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp : BÀI T P L N QU N TR TÀI CHÍNH Ậ Ớ Ả Ị NHÓM 8 CH Đ “CTCP BAO BÌ XI MĂNG BÚT S N” Ủ Ề Ơ M C L C Ụ Ụ Trang L I M Đ U Ờ Ở Ầ 3 CH NG 1: C S LÍ LU N PHÂN TÍCH ƯƠ Ơ Ở Ậ 4 TÀI CHÍNH C A DOANH NGHI P Ủ Ệ một, ngoài ra 1- M c tiêu c a vi c phân tích tài chính ụ ủ ệ 4 một, ngoài ra 2- Các ph ng pháp s d ng đ phân tích 4 ươ ử ụ ể CH NG hai : TH C TR NG TÀI CHÍNH C A năm ƯƠ Ự Ạ Ủ DOANH NGHI P Ệ hai, tiếp theo là 1- Gi i thi u s l c v DN năm ớ ệ ơ ượ ề hai, tiếp theo là một, nói thêm 1- T ng quan v doanh nghiệp năm ổ ề hai, ý nữa một, ngoài ra 2- T ng quan v chi n l c bảy ổ ề ế ượ hai, bên cạnh đó một, nói thêm là 3- Quá trình phát tri n 8 ể hai, nói thêm một, nói thêm là 4- S n ph m và nhãn hi u 8 ả ẩ ệ hai, kế tiếp là 2- Phân tích th c tr ng, tình hình tài chính DN 9 ự ạ hai, kế tiếp là hai, ý nữa 1

Quản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định, các giải pháp về tài chính trong suốt quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu của hoạt động tài chính doanh nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn những rủi ro lớn và không ít trường hợp, khi rủi ro xảy ra, việc khắc phục chúng trở thành bất khả kháng đối với các doanh nghiệp.

Tải tài liệu Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1
BÀI TP LN QUN TR TÀI CHÍNH
NHÓM 8
CH Đ “CTCP BAO XI MĂNG BÚT SƠN”
MC LC
Trang
LI MĐU
3
CHƯƠNG 1: CƠ SLÍ LUN PHÂN TÍCH
4
TÀI CHÍNH CA DOANH NGHIP
1.1- Mc tiêu ca vic phân tích tài chính
4
1.2- Các phương pháp sdng đphân tích
4
CHƯƠNG 2 : THC TRNG TÀI CHÍNH CA
5
DOANH NGHIP
2.1- Gii thiu sơ lược vDN
5
2.1.1- Tng quan vcông ty
5
2.1.2- Tng quan vchiến lược
7
2.1.3- Quá trình phát trin
8
2.1.4- Sn phm và nhãn hiu
8
2.2- Phân tích thc trng, tình hình tài chính DN
9
2.2.1- Phân tích thc trng, tình hình tài chính
9
DN (4 năm)
2.2.2- Phân tích tài chính
19
CHƯƠNG 3 : DBÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ CÁC GII PHÁP TÀI CHÍNH
25
3.1- Nhng thun li, khó khăn, nguyên nhân tn ti
25
tthc trng tài chính trong nhng năm qua
3.2- Dbáo tình hình tài chính trong thi gian ti
25
3.3- Các gii pháp tài chính
27
KT LUN
29
PHLC
30
TÀI LIU THAM KHO
32
Notes: Khi thuyet trinh khong nen noi qua nhieu ve cac con so.
2
DANH MC CÁC BNG TÍNH
BNG 2.1.1: Các cđông ln
BNG 2.1.2: Cơ cu cđông
BNG 2.2.1: Bng cơ cu TS và NVCSH ca DN
BNG 2.2.2: Bng so sánh các chtiêu ca bng BCKQHĐKD
BNG 2.2.3: Bng so sánh các chstài chính
DANH MC CÁC BIU Đ
HÌNH 2.1.1: Biu đcơ cu cđông ca công ty
HÌNH 2.1.2: Biu đcơ cu sn phm ca công ty
HÌNH 2.2.1:
Biu đcơ cu TSCĐ 2005-2008
HÌNH 2.2.2: Biu đxu hướng TSCĐ
HÌNH 2.2.3: Biu đcơ cu NVCSH
HÌNH 2.2.4: Biu đxu hướng VCSH
HÌNH 2.2.5: Biu đcơ cu doanh thu theo sn phm
HÌNH 2.2.6: Biu đxu hướng các khon mc bng BCKQHĐKD
DANH MC CÁC T VIT TT
BCĐKT:
Bng cân đi kế toán
TS:
Tài sn
TTS:
Tng tài sn
NNH:
Nngn hn
NDH:
Ndài hn
TSCĐ:
Tài sn cđnh
NVCSH:
Ngun vn chshu
VCSH:
Vn chshu
CTCP:
Công ty cphn
DN:
Doanh nghip
HĐQT:
Hi đng qun tr
BCKQHĐKD:
Báo cáo kết quhot đng kinh doanh
BCTC:
Báo cáo tài chính
CNV:
Công nhân viên
CT:
Công ty
DT:
Doanh thu
NVL:
Nguyên vt liu
NCTT:
Nhân công trc tiếp
SXC:
Sn xut chung
3
LI M ĐU
Trong hot đng sn xut kinh doanh,hot đng đu tư ca doanh
nghip có rt nhiu vn đny sinh đòi hi các nhà qun trphi đưa ra
các quyết đnh tài chính đúng đn và tchc thc hin các quyết đnh đó
mt cách kp thi và khoa hc,chnhư thế doanh nghip mi có thđng
vng và phát trin trong xu thế hi nhp hin nay.Đnhà qun trcó th
ddàng điu hành công ty được trôi chy,đt được mc tiêu ti đa hóa li
nhun thì công ty đó phi có mt bng báo cáo tài chính tht chi tiết và rõ
ràng.
Bng báo cáo tài chính này cho biết hot đng ca công ty trên th
trường là yếu hay mnh,khnăng công ty có thđu tư vào nhng dán
ln hay nh.Cũng chính nhbng báo cáo tài chính này là cơ sđcác nhà
đu tư căn cvào đó đquyết đnh có nên bvn đu tư cho công ty hay
không,nó giúp nhà qun trthuyết phc được các nhà đu tư bvn và đu
tư mt cách ddàng hơn.Báo cáo tài chính không ngng làm tăng giá tr
khnăng cnh tranh ca doanh nghip trên thtrường.
Đthy tm quan trng ca nó nh hưởng như thế nào đến xu
hướng phát trin chung trong giai đon hi nhp hin nay.Vi nhp sng
đó thì vn đxây dng đang là vn đni cm nhưng vic sn xut bao bì
cũng là mt vn đrt quan trng.Phi sn xut như thế nào cho phù hp
vi thtrường,vi yêu cu ca nhà sn xut và người tiêu dùng,biết cách
phân bit nhãn hiu này vi nhãn hiu khác,tránh tình trng sn xut hàng
nhái,hàng gi.Ngoài ra còn gây schú ý thu hút đsn phm ca công ty
không bmai mt và đi sâu vào thtrường,phi biết la chn nguyên liu
sn xut sao cho sn phm làm ra bn đp,giá cphi chăng.Vì vy,chúng
tôi quyết đnh la chn công ty cphn bao bì xi mang Bút Sơn.
Mc dù đã cgng tìm hiu kĩ các thông tin và được sgiúp đtn
tình ca giáo viên hướng dn là cô Nguyn Th Thu Hiếu nhưng không
tránh khi nhng sai sót. Rt mong sgóp ý tphía bn đc.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí