Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.33 M
  • Lần download: 30 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn
  • Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.33 M Lần download: 30 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn : Tài liệu cung cấp cho những bạn những kiến thức tổng quát về phân tích tài chính doanh nghiệp

Tài liệu cung cấp cho các bạn các kiến thức tổng quát về phân tích tài chính doanh nghiệp. 

 

Tải tài liệu Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Ths Đào Anh Tuấn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1. TNG QUAN V PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
1.1. Mc tiêu đối tượng ca phân tích tài chính doanh nghip
1.1.1. Mc tiêu ca phân tích tài chính doanh nghip
Phân tích tài chính là tng thcác phương pháp được sdng để đánh giá tình
hình tài chính đã qua và hin nay, giúp cho nhà qun lý đưa ra được quyết định
qun lý chun xác và đánh giá được các hot động sn xut kinh doanh ca doanh
nghip, từ đó giúp cho nhng đối tượng quan tâm đi ti nhng dự đoán chính xác
vmt tài chính ca doanh nghip, qua đó có các quyết định phù hp vi li ích ca
chính h.
Có rt nhiu đối tượng quan tâm và sdng thông tin kinh tế tài chính ca
doanh nghip. Mi đối tượng li quan tâm theo giác độ và vi mc tiêu khác nhau.
Do nhu cu vthông tin tài chính ca doanh nghip rt đa dng, đòi hi phân tích
tài chính phi được tiến hành bng nhiu phương pháp khác nhau để từ đó đáp ng
nhu cu ca các đối tượng quan tâm. Chính điu đó to điu kin thun li cho phân
tích tài chính ra đời, ngày càng hòan thin và phát trin nhưng đồng thi cũng to ra
sphc tp ca phân tích tài chính.
Phân tích tài chính đối vi nhà qun lý doanh nghip nhm đáp ng nhng
mc tiêu sau:
- To ra nhưng chu kỳ đều đặn để đánh giá hot động qun lý trong giai đon
đã qua, vic thc hin cân bng tài chính, khnăng sinh li, khnăng thanh toán và
ri ro trong doanh nghip ...
- Hướng các quyết định ca Ban giám đốc theo chiu hướng phù hp vi tình
hình thc tế ca doanh nghip, như quyết định về đầu tư, tài tr, phân phi li
nhun ...
- Phân tích tài chính doanh nghip là cơ scho nhng dự đoán tài chính
- Phân tích tài chính doanh nghip là mt công cụ để kim tra, kim soát hot
động trong doanh nghip.
Như vy phân tích tài chính doanh nghip là công chu ích được dùng để
xác định giá trkinh tế, để đánh giá các mt mnh, các mt yếu ca mt doanh
nghip, tìm ra nguyên nhân khách quan và chquan, giúp cho nhà qun lý la chn
đưa ra được nhng quyết định phù hp vi thc trng hat động sn xut kinh
doanh ca doanh nghip.
1.1.2. Đối tượng ca phân tích tài chính doanh nghip
Tài chính doanh nghip là các mi quan hphân phi dưới hình thc giá tr
gn lin vi vic to lp và sdng các qutin tca doanh nghip trong quá trình
kinh doanh. Vhình thc, tài chính doanh nghip phn ánh svn động và chuyn
Bài ging: Phân tích tài chính doanh nghip. Biên son: ThS. Đào Anh Tun. ni 2004.
1
hóa ca các ngun lc tài chính trong quá trình phân phi để to lp và sdng các
qutin tthuc hot động tài chính ca doanh nghip.
Quá trình vn động và chuyn hóa các ngun lc tài chính trong tiến trình
phân phi để to lp, sdng các qutin tthuc hot động tài chính ca doanh
nghip din ra như thế nào, kết qukinh tế tài chính ca svn động và chuyn hóa
ra sao, có phù hp vi mc tiêu mong mun ca các đối tượng quan tâm đến tài
chính ca doanh nghip là đối tượng nghiên cu cthca phân tích tài chính
doanh nghip
Kết qukinh tế tài chính thuc đối tượng nghiên cu ca phân tích tài chính
doanh nghip, có thlà kết quca tng khâum, tng bphn, tng quan hkinh
tế, tng quyết định kinh tế như mua vào, bán ra, bphân A, B; quan hkinh tế ni
snh, ngoi sinh, quyết định sdng vn chshu, vn vay ... cũng có thlà kết
qutng hp ca cquá trình vn động và chuyn hóa các ngun lc tài chính DN.
Thông thường, mi hat động kinh tế ca mi đối tượng đều có mc tiêu, kế hoch
cth. Vì vy phân tích tài chính doanh nghip hướng vào vic kết quthc hin
các mc tiêu, kế hoch đặt ra hoc là kết quả đã đạt được các ktrước đồng thi
xác định kết quđạt được trong tương lai hay không.
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghip
Để phân tích tài chính DN có thsdng mt hay tng hp các phương pháp
khác
nhau
trong
h
thng
các
phương pháp
phân
tích
tài
chính
doanh
nghip.
Nhng phân tích tài chính sdng phbiến là: phương pháp so sánh, phương pháp
liên hệ đối chiếu, phương pháp phân tích nhân t, phương pháp đồ th, phương pháp
tóan tài chính ... Tuy nhiên hin nay khi phân tích tài chính có thsdng mt s
phương pháp cơ bn sau
1.2.1. Phương pháp đánh giá
Đây là phương pháp hay sdng trong phân tích tài chính doanh nghip đồng
thi được sdng trong nhiu giai đon khác nhau ca quá trình phân tích. Thông
thường để đánh giá người ta có thsdng các phương pháp sau:
a. Phương pháp so sánh: đây là phương pháp được sdng phi biến trong
phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Trong
phân tích thường
hay sdng 2 kthut so sánh
- Kthut so sánh bng stuyt đối: để thy được sbiến động vstuyt đối
cu chtiêu phân tích
- Kthut so sánh bng stương đối: để thy được thc tế so vi kgc ch
tiêu tăng hay gim bao nhiêu %
b. Phương pháp phân chia
Đây là phương pháp được sdng để chia nhquá trình và kết quthành
nhng bphn khác nhau phc vcho mc tiêu nhn thc quá trình và kết quả đó
Bài ging: Phân tích tài chính doanh nghip. Biên son: ThS. Đào Anh Tun. ni 2004.
2
dưới nhng khía cnh khác nhau phù hp vi mc tiêu quan tâm ca đối tượng phân
tích trong tng thi k. Thông thường trong quá trình phân tích, người ta thường chi
tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được qua nhng chtiêu kinh tế theo các tiêu
thc sau:
- Chi tiết theo yếu tcu thành ca chtiêu nghiên cu: là vic chia nho ch
tiêu nghiên cu thành các bphn cu thành nên bn thân chtiêu đó
- Chi tiết theo thi gian phát sinh quá trình và kết qukinh tế: là vic chia nh
quá trình và kết qutheo trình tthi gian phát sinh và phát trin
- Chi tiết theo không gian phát sinh ca hin tượng và kết qukinh tế: là vic
chia nhquá trình và kết qutheo địa đim phát sinh và phát trin ca chtiêu
nghiên cu.
c. Phương pháp liên hệ đối chiếu: là phương pháp phân tích sdng để nghiên
cu xem xét mi liên hkinh tế gia các skin và hin tượng kinh tế, đồng thi
xem xét tính cân đối ca các chtiêu kinh tế trong quá trình thc hin các hot
động.
1.2.2. Phương pháp phân tích nhân tlà phương pháp được sdng để thiết
lp công thc tính toán các chtiêu kinh tế tài chính trong mi quan hvi các nhân
tố ảnh hưởng. Trên cơ smi quan hgia chtiêu được sdng để phân tích và
các nhân tố ảnh hưởng mà sdng hthng các phương pháp xác định mc độ ảnh
hưởng ca tng nhân tvà phân tích tính cht nh hưởng ca cc nhân tố đến ch
tiêu phân tích
a. Phương pháp xác định mc độ ảnh hưởng ca các nhân t: là phương pháp
được sdng để xác định mc độ ảnh hưởng cthca tng nhân tố đến chtiêu
nghiên cu. Thông thường trong phân tích tài chính thường sdng 3 phương pháp
sau:
- Phương pháp thay thế liên hòan: được sdng khi chtiêu phân tích có quan
hvi nhân tố ảnh hưởng thhin dưới dng phương trình tích hoc thương s.
- Phương pháp schênh lch: đây hquca phương pháp thay thế liên hòan,
được áp dng khi nhân tố ảnh hưởng có quan htích svi chtiêu phân tích
- Phương pháp cân đối: đây là phương pháp được sdng để xác định mc độ
nh hưởng ca các nhân tnếu chtiêu phân tích có quan hvi nhân tố ảnh hưởng
dưới dng tng hoc hiu s
b. Phương pháp phân tích tính cht ca các nhân t
Sau khi xác định được mc độ ảnh hưởng ca các nhân t, để có thể đánh giá
và dự đoán hp lý, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định và cách thc hin các quyết
định cn tiến hành phân tích tính cht nh hưởng ca các nhân t. Vic phân tích
được thc hin thông qua vic chrõ và gii quyết các vn đề như: chrõ mc độ
nh hưởng, xác định tính cht chquan, khách quan ca tng nhân tố ảnh hưởng,
Bài ging: Phân tích tài chính doanh nghip. Biên son: ThS. Đào Anh Tun. ni 2004.
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí