Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập lớn C

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.19 M
  • Lần download: 9 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập lớn C
  • Bài tập lớn C
  • Bài tập lớn C
  • Bài tập lớn C
  • Bài tập lớn C

Bài tập lớn C

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.19 M Lần download: 9 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn thư viện Bài tập lớn C : Một nhà máy gạch cần quản lý kho thành phẩm, kế tiếp là Mỗi sản phẩm người quản lý phải xác định cho nó 1 mã số, tên sản phẩm và doanh nghiệp tính Trước khi sản phẩm được nhập về, thủ kho sẽ nhận được phiếu nhập kho mà trên phiếu có ghi rõ mã phiếu, ngày lập phiếu, những sản phẩm nhập vế với số lượng và đơn giá tương ứng, tổng số tiền trên mỗi phiếu và tên ngưới lập phiếu

Một nhà máy gạch cần quản lý kho thành phẩm. Mỗi sản phẩm người quản lý phải xác định cho nó một mã số, tên sản phẩm và đơn vị tính Trước khi sản phẩm được nhập về, thủ kho sẽ nhận được phiếu nhập kho mà trên phiếu có ghi rõ mã phiếu, ngày lập phiếu, các sản phẩm nhập vế với số lượng và đơn giá tương ứng, tổng số tiền trên mỗi phiếu và tên ngưới lập phiếu....

Tải tài liệu Bài tập lớn C miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập lớn C của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Bài tp tng hp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
BÀI TP THC HÀNH TNG HP
LTHĐT & C++
ĐỐI TƯỢNG : Lp Tin Hc K31
I.
ĐẶT VN ĐỀ:
Mt nhà máy gch cn qun lý kho thành phm. Mi sn phm người qun lý phi xác
định cho nó mt mã s, tên sn phm và đơn vtính.
Trước khi sn phm được nhp v, thkho snhn được phiếu nhp kho mà trên
phiếu có ghi rõ mã sphiếu, ngày lp phiếu, các sn phm nhp vvi slượng và
đơn giá tương ng, tng stin trên mi phiếu và tên người lp phiếu. Da trên phiếu
nhp kho, thkho phi kim tra slượng, cht lượng các sn phm, căn cvào sơ đồ
kho để xác định vtrí kho trng và hướng dn nhân viên chuyn hàng vào kho đến
đúng vtrí qui định. Sau khi hoàn tt các bước kim tra và hàng đã được nhp kho, th
kho slp mt phiếu biên nhn mà trên đó có ghi rõ mã biên nhn, các sn phm cùng
vi slượng và đơn giá, ngày nhp kho và ký nhn lên phiếu biên nhn. Trong trường
hp nhng sn phm không đủ cht lượng thì thkho schuyn sang mt kho tm
thi và không ghi nó vào phiếu biên nhn để chxlý sau.
Mt công vic cũng tương t
khi có nhu cu xut kho, thkho nhn được phiếu xut
kho mà trên phiếu có ghi rõ mã sphiếu, ngày lp phiếu, các sn phm nhp vvi s
lượng và đơn giá tương ng, tng stin trên mi phiếu và tên người lp phiếu. Căn
cvào phiếu xut, thkho stiến hành la chn các sn phm theo qui tc nhp trước
xut trước để đáp ng các yêu cu phiếu xut và thông báo cho nhân viên chuyn hàng
thc hin công vic xut kho. Sau khi hoàn tt vic xut hàng, thkho slp mt
phiếu biên nhn mà trên đó có ghi rõ mã biên nhn, các sn phm cùng vi slượng
đơn giá, ngày xut kho và ký nhn lên phiếu biên nhn.
Tt ccác hot động trên sẽ được thkho ghi nhn li vào snht ký để theo dõi sau
này. Định khàng tun, hàng tháng, thkho phi báo cáo đến phòng kế toán và phòng
kế hoch slượng nhp xut và hàng tn để có kế hoch sn xut sp ti.
Theo yêu cu tthkho thì cn có chương trình máy tính phi đáp ng các yêu cu
sau:
Cho phép lưu thông tin các sn phm
Cho phép qun lý slượng và đơn giá các thành phm trong kho
Cho phép theo dõi các hot động nhp xut
Lưu thông tin các phiếu xut, phiếu nhp và biên nhn
Các báo biu và thng kê hàng nhp, xut và tn kho
Trang 1
Bài tp tng hp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
II. BÀI TOÁN ĐẶT RA :
Tnhu cu thc tế trên, trong phm vi đề tài vi quthi gian gian không nhiu mt
nhóm sinh viên đã tiến hành thiết kế hthng trên theo mô hình lp trình hướng đối
tượng vi các thc thtrong hthng như sau:
SANPHAM
CHITIETXNHAP
-
MASP
: std::string
CHITIETBNHAN
-
-
SLUONGXN
DGIAXN
: int
: long
0..*
1..1
-
-
TENSP
DVITINH
: std::string
: std::string
1..1
0..*
-
-
SLUONGBN
DGIABN
: int
: long
1..*
1..*
1..1
1..1
PHIEUXNHAP
PHIEUBNHAN
-
-
MAXN
NDUNGXN
: std::string
: std::string
1..*
-
-
MABN
NDUNGBN
: std::string
: std::string
-
-
NGAYXN
LOAIXN
: std::string
: std::string
1..1
Co bien nhan
-
NGAYBN
: std::string
0..*
0..*
1..1
Ky Phieu XNHAP
1..1
Ky BNhan
NHANSU
-
MANS
: std::string
-
HOTEN
: std::string
-
PHAI
: std::string
-
TEL
: std::string
Trang 2
Bài tp tng hp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
Trong đó :
1.
Các thc thtrong hthng :
NHANSU
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
MANS
char[4]
Mã snhân s
HOTEN
char[30]
Hvà tên
PHAI
char
Gii tính (Y/N)
TEL
char[10]
Đin thoi
PHIEUXNHAP
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
MAXN
char[6]
Mã phiếu xut nhp
NDUNGXN
char[30]
Ni dung xut nhp
NGAYXN
char[10]
Ngày ghi phiếu xut
nhp
LOAIXN
char
Loi phiếu xut (Y),
Loi phiếu nhp (N)
PHIEUBNHAN
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
MABN
char[6]
Mã phiếu biên nhn
NDUNGBN
char[30]
Ni dung biên nhn
NGAYBN
char[10]
Ngày ghi phiếu biên
nhn
SANPHAM
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
MASP
char[6]
Mã sn phm
TENSP
char[30]
Tên sn phm
DVITINH
char[30]
Đơn vtính
CHITIETXNHAP
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
SLUONGXN
int
Slượng xut/nhp
DGIAXN
long
Đơn giá (tính theo VNĐ)
CHITIETBNHAN
Tên thuc tính
Kiu thuc tính
Ý nghĩa
SLUONGBN
int
Slượng biên nhn
DGIABN
long
Đơn giá (tính theo VNĐ)
Trang 3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí