Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi công chức tiếng Anh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.11 M
  • Lần download: 682 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi công chức tiếng Anh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.11 M Lần download: 682 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi công chức tiếng Anh : 1, nói thêm When I see Barbara in the street, she always , tiếp theo là at me, cho biết thêm A, bên cạnh đó smiled B, cho biết thêm has smiled C, nói thêm was smiling D, cho biết thêm smiles2, cho biết thêm Who's in my bed? , the little bear asked, tiếp theo là A, cho biết thêm sleep B, nói thêm là been sleep C, ý nữa been sleeping D, ngoài ra been slept3, ngoài ra She told me I would have an accident if I more care, bên cạnh đó A, nói thêm am not taking B, ý nữa haven't taken C, bên cạnh đó won't take D, bên cạnh đó didn't take4, nói thêm It's a lovely day, but I , kế tiếp là staying at home with you, cho biết thêm A, cho biết thêm don't mind B, nói thêm haven't mind C, kế tiếp là am not minding D, kế tiếp là wasn't minding5, tiếp theo là Several people were hurt in the accident but only one , tiếp theo là to hospital, bên cạnh đó A, kế tiếp là has taken B, bên cạnh đó has been taking C, bên cạnh đó was taken D, cho biết thêm was taking

1. When I see Barbara in the street, she always . at me.A. smiled B. has smiled C. was smiling D. smiles2."Who's in my bed?", the little bear asked.A. sleep B. been sleep C. been sleeping D. been slept3. She told me I would have an accident if I more care. A. am not taking B. haven't taken C. won't take D. didn't take4. It's a lovely day, but I . staying at home with you. A. don't mind B. haven't mind C. am not minding D. wasn't minding5. Several people were hurt in the accident but only one . to hospital.A. has taken B. has been taking C. was taken D. was taking

Tải tài liệu Đề thi công chức tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi công chức tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí