Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.04 M
  • Lần download: 13 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.04 M Lần download: 13 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT ban hành định mức kinh tế - công nghệ tu sửa dụng cụ chuyên sử dụng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa -

Tải tài liệu Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Thông tư số 60/2011/TT- BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S: 60/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo tđường thuỷ nội địa”

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn c Ngh định s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu t chức của B Giao thông vận tải;

 B trưởng B Giao thông vận tải quy định:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Định mức kinh tế - k thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thu nội địa”.

Điều 2.

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày k t ngày ký ban hành.

 2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các t chức, cá nhân báo cáo kịp thời v B Giao thông vận tải đ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 3. Chánh Văn phòng B, Chánh Thanh tra B, V trưởng các V, Cục trưởng Cục Đường thu nội đa Việt Nam, Th trưởng các cơ quan, t chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Như Khoản 3 Điều 2;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

   cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Website Bộ GTVT;

- Lưu: VT, Vụ KHCN.

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí