Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình C Aptech

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.06 M
  • Lần download: 218 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình C Aptech
  • Giáo trình C Aptech
  • Giáo trình C Aptech
  • Giáo trình C Aptech
  • Giáo trình C Aptech

Giáo trình C Aptech

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.06 M Lần download: 218 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc thư viện Giáo trình C Aptech : Giáo trình Lập trình C căn bản Trang một Tai lieu tham khao MỤC LỤC BÀI một : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH , tiếp theo là bảy một, nói thêm là một Mục tiêu, ý nữa bảy một, tiếp theo là hai Lý thuyết, tiếp theo là bảy một, bên cạnh đó hai, bên cạnh đó một Ngôn ngữ lập trình (Programming Language), cho biết thêm bảy một, ý nữa hai, ý nữa một, kế tiếp là một Thuật giải (Algorithm)

Thế nào là ngôn ngữ lập, thuật giải là gì, cú pháp c như thế nào đã được trình bày trong giáo trình. Các bước lập trình gồm những gì. Làm quen với lập trình c qua các ví dụ. Các thành phần của ngôn nhữ lập trình c như: từ khóa, tên biến, kiểu dữ liệu, cách khai báo biến,...

Tải tài liệu Giáo trình C Aptech miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình C Aptech của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 1
MỤC
LỤC
BÀI 1 :
NGÔN NG LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH......................7
1.1
Mục tiêu................................................................................................................................7
1.2
thuyết...............................................................................................................................7
1.2.1
Ngôn ng lập trình (Programming Language).............................................................7
1.2.1.1
Thuật giải (Algorithm).............................................................................................7
1.2.1.2
Chương trình (Program) .........................................................................................7
1.2.1.3
Ngôn ng lập trình (Programming language).......................................................8
1.2.2
Các bước lập trình...........................................................................................................8
1.2.3
K thuật lập trình............................................................................................................8
1.2.3.1
I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-x -xuất) ........8
1.2.3.2
S dụng lưu đồ (Flowchart).....................................................................................9
BÀI 2 :
LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC D ĐƠN GIẢN......................12
2.1
Mục tiêu..............................................................................................................................12
2.2
Nội dung..............................................................................................................................12
2.2.1
Khởi động và thoát BorlandC.......................................................................................12
2.2.1.1
Khởi động................................................................................................................12
2.2.1.2
Thoát........................................................................................................................13
2.2.2
Các d đơn giản .........................................................................................................13
2.2.2.1
d 1......................................................................................................................13
2.2.2.2
d 2......................................................................................................................15
2.2.2.3
d 3......................................................................................................................16
2.2.2.4
d 4......................................................................................................................16
BÀI 3 :
CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NG C .........................................18
3.1
Mục tiêu..............................................................................................................................18
3.2
Nội dung..............................................................................................................................18
3.2.1
T khóa...........................................................................................................................18
3.2.2
Tên...................................................................................................................................18
3.2.3
Kiểu dữ liệu ....................................................................................................................18
3.2.4
Ghi chú............................................................................................................................19
3.2.5
Khai báo biến .................................................................................................................19
3.2.5.1
Tên biến...................................................................................................................19
3.2.5.2
Khai báo biến..........................................................................................................19
3.2.5.3
Vừa khai báo vừa khởi gán....................................................................................20
3.2.5.4
Phạm vi của biến.....................................................................................................20
BÀI 4 :
NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU..........................................................................21
4.1
Mục tiêu..............................................................................................................................21
4.2
Nội dung..............................................................................................................................21
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 2
4.2.1
Hàm printf......................................................................................................................21
4.2.2
Hàm scanf.......................................................................................................................24
4.3
Bài tập.................................................................................................................................25
BÀI 5 :
CẤU TRÚC RẼ NHÁNH ĐIỀU KIỆN ................................................26
5.1
Mục tiêu..............................................................................................................................26
5.2
Nội dung..............................................................................................................................26
5.2.1
Lệnh và khối lệnh...........................................................................................................26
5.2.1.1
Lệnh.........................................................................................................................26
5.2.1.2
Khối lệnh .................................................................................................................26
5.2.2
Lệnh if.............................................................................................................................26
5.2.2.1
Dạng 1 (if thiếu)......................................................................................................26
5.2.2.2
Dạng 2 (if đ ủ) .........................................................................................................30
5.2.2.3
Cấu trúc else if........................................................................................................33
5.2.2.4
Cấu trúc if lồng.......................................................................................................37
5.2.3
Lệnh switch.....................................................................................................................41
5.2.3.1
Cấu trúc switch…case (switch thiếu)....................................................................41
5.2.3.2
Cấu trúc switch…case…default (switch đủ)........................................................44
5.2.3.3
Cấu trúc switch lồng...............................................................................................46
5.3
Bài tập.................................................................................................................................48
5.3.1
S dụng lệnh if ...............................................................................................................48
5.3.2
S dụng lệnh switch.......................................................................................................49
5.4
Bài tập làm thêm................................................................................................................49
BÀI 6 :
CẤU TRÚC VÒNG LẶP ..........................................................................51
6.1
Mục tiêu..............................................................................................................................51
6.2
Nội dung..............................................................................................................................51
6.2.1
Lệnh for...........................................................................................................................51
6.2.2
Lệnh break......................................................................................................................56
6.2.3
Lệnh continue.................................................................................................................56
6.2.4
Lệnh while ......................................................................................................................56
6.2.5
Lệnh do…while..............................................................................................................58
6.2.6
Vòng lặp lồng nhau........................................................................................................60
6.2.7
So sánh s khác nhau của các vòng lặp.......................................................................61
6.3
Bài tập.................................................................................................................................62
BÀI 7 :
HÀM.........................................................................................................65
7.1
Mục tiêu..............................................................................................................................65
7.2
Nội dung..............................................................................................................................65
7.2.1
Các d về hàm............................................................................................................65
7.2.2
Tham s dạng tham biến và tham tr...........................................................................68
Tai lieu tham khao
Giáo trình Lập trình C căn bản
Trang 3
7.2.3
S dụng biến toàn cục ...................................................................................................69
7.2.4
Dùng dẫn hướng #define...............................................................................................71
7.3
Bài tập.................................................................................................................................71
BÀI 8 :
MẢNG VÀ CHUỖI ...................................................................................72
8.1
Mục tiêu..............................................................................................................................72
8.2
Nội dung..............................................................................................................................72
8.2.1
Mảng................................................................................................................................72
8.2.1.1
Cách khai báo mảng...............................................................................................72
8.2.1.2
Tham chiếu đến từng phần tử mảng ....................................................................72
8.2.1.3
Nhập dữ liệu cho mảng..........................................................................................73
8.2.1.4
Đọc dữ liệu từ mảng...............................................................................................73
8.2.1.5
S dụng biến kiểu khác..........................................................................................74
8.2.1.6
K thuật Sentinal....................................................................................................74
8.2.1.7
Khởi tạo mảng.........................................................................................................75
8.2.1.8
Khi tạo mảng không bao hàm kích thước..........................................................76
8.2.1.9
Mảng nhiều chiều ...................................................................................................76
8.2.1.10 Tham chiếu đến từng phần tử mảng 2 chiều .......................................................76
8.2.1.11 Nhập dữ liệu cho mảng 2 chiều.............................................................................77
8.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều..................................................................................77
8.2.1.13 S dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều........................................................78
8.2.1.14 Khởi tạo mảng 2 chiều ...........................................................................................78
8.2.1.15 Dùng mảng 1 chiều làm tham s cho hàm ...........................................................79
8.2.1.16 Dùng mảng 2 chiều làm tham s cho hàm ...........................................................82
8.2.2
Chuỗi...............................................................................................................................84
8.2.2.1
Cách khai báo chuỗi...............................................................................................84
8.2.2.2
Hàm nhập (gets), xuất (puts) chuỗi.......................................................................85
8.2.2.3
Khởi tạo chuỗi.........................................................................................................86
8.2.2.4
Mảng chuỗi..............................................................................................................86
8.3
Bài tập.................................................................................................................................87
BÀI 9 :
CON TR ................................................................................................90
9.1
Mục tiêu..............................................................................................................................90
9.2
Nội dung..............................................................................................................................90
9.2.1
Con trỏ? ..........................................................................................................................90
9.2.2
Khái báo biến con trỏ ....................................................................................................90
9.2.3
Truyền địa chỉ sang hàm...............................................................................................91
9.2.4
Con tr và mảng.............................................................................................................92
9.2.5
Con tr trỏ đến mảng trong hàm .................................................................................92
9.2.6
Con tr và chuỗi.............................................................................................................93
9.2.7
Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi...........................................................................94
9.2.8
X con trỏ trỏ đến chuỗi ...........................................................................................95
9.2.9
Con tr trỏ đến con trỏ..................................................................................................97
9.3
Bài tập.................................................................................................................................98
Tai lieu tham khao

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí