Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.18 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission
  • HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

HĐH BÀI TẬP NTFS Permission

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.18 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission : NTFS Permission Ghi chú: Sử dụng lại những Account của tuần thực hiện trước, ngoài ra một, bên cạnh đó Tạo 4 thư mục lưu trữ có tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, baocao hai, bên cạnh đó Kiểm tra xem filesystem của hệ thống có phải là NTFS hay ko ? Tạo những file sau đây (nội dung file tùy ý): a, ý nữa Tailieukythuat, bên cạnh đó txt trong thư mục tailieukythuat b, tiếp theo là Tailieuchuyengiao, nói thêm là txt trong thư mục tailieuchuyengiao c, nói thêm là Tailieumat, nói thêm txt trong thư mục tailieumat d, ngoài ra Baocao, nói thêm là txt trong thư mục baocao 3, bên cạnh đó Thiết lập những quyền hạn đối với những người dùng và nhóm như sau: a, thêm nữa Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với c

NTFS Permission 
Ghi chú: Sửdụng lại các Account của tuần thực hành trước. 
1. Tạo 4 thưmục lưu trữcó tên nhưsau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, 
baocao 
2. Kiểm tra xem filesystem của hệthống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây 
(nội dung file tùy ý): 
a. Tailieukythuat.txt trong thưmục tailieukythuat
b. Tailieuchuyengiao.txt trong thưmục tailieuchuyengiao
c. Tailieumat.txt trong thưmục tailieumat
d. Baocao.txt trong thưmục baocao
3. Thiết lập các quyền hạn đối với các người dùng và nhóm nhưsau: 
a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyền Full Control đối với cả4 thưmục. 
b. Các thành viên của nhóm hethongcó quyền Full Control đối với thưmục 
tailieukythuat, quyền Read đối với thưmục tailieuchuyengiaovà không được phép 
truy cập nội dung thưmục tailieumatvà thưmục baocao
c. Các thành viên của nhóm mangchỉcó quyền Read & Write đối với thưmục baocao, 
không được phép truy cập vào các thưmục còn lại. 
d. Các thành viên của nhóm baomatcó quyền Full Control đối với thưmục tailieumat
và thưmục tailieukythuat, quyền Read and Write đối với thưmục baocao, không 
được phép truy cập vào thưmục tailieuchuyengiao
e. Các thành viên của nhóm khachhangcó quyền Read đối với thưmục 
tailieukythuat, quyền Read & Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, không có 
quyền truy cập vào các thưmục còn lại. 
4. Kiểm tra lại câu 4 và trảlời các câu hỏi sau : 
a. User ns1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
b. User ht1có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
c. User m1thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ? 
d. Add user ht1vào nhóm nhansu, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 
không ? 
e. Người dùng ht1có thểcấp quyền Write cho người dùng kh1 được hay không ? 
f. Add user ht1vào nhóm khachhang, user ht1có thể đọc và ghi file tailieumat.txt
hay không ? 
g. Cấp cho user ht2quyền Write đối với thưmục tailieuchuyengiao, user ht2có thể
đọc và ghi file tailieuchuyengiao.txthay không ? 
h. Add user ht2vào nhóm baomat, user ht2có thể đọc và ghi file tailieumat.txthay 
không ? 
i. Add user bm1vào nhóm khachhangnhansu, user bm1có thể đọc và ghi file 
tailieumat.txthay không ? 
j. Cấp cho user kh4quyền Read & Write đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 
và ghi file baocao.txthay không ? 
k. Cấp cho user kh4quyền Full Control đối với thưmục baocao, user kh4có thể đọc 
và ghi file baocao.txthay không ? 
l. Chỉcấp cho user ns2quyền Read and Write đối với thưmục baocao, user ns2 có thể
đọc và ghi file baocao.txthay không ? 
m. Cấp cho user kh5quyền Write đối với thưmục baomat, user kh5có thể đọc và ghi 
file tailieumat.txthay không ? 
5. Permission của chức năng Sharing : 
a. Full Control 
b. Change 
c. Read 
6. Permission của chức năng Security: 
a. Full Control 
b. Modify 
c. Read & Execute 
d. List Folder Contents 
e. Read 
f. Write 
g. Special Permissions 
Permission của nhóm (Group) so với Permission của người dùng (User) thuộc nhóm ? 
Permission của tập tin (File) so với Permission của thưmục (Folder) chứa tập tin ? 
Take Ownership 
7. Tạo người dùngtest. Người dùng testtạo thưmục Dulieuvà không cấp quyền truy cập cho 
Administratorvào thưmục Dulieu. Administrator muốn xem nội dung trong thưmục 
Dulieunhưng bịcấm truy cập !!! 
Sửdụng chức năng Take Ownership để Administratorchiếm quyền điều khiển thưmục 
Dulieu và đọc dữliệu trong thưmục này 
Ghi chú: 
File system : NTFS 
Thực thi : Properties Security Advanced Owner … 

 

Tải tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu HĐH BÀI TẬP NTFS Permission của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

NTFS Permission
Ghi chú: Sdng li các Account ca tun thc hành trước.
1. To 4 thư mc lưu trcó tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat,
baocao
2. Kim tra xem filesystem ca hthng có phi là NTFS hay không ? To các file sau đây
(ni dung file tùy ý):
a. Tailieukythuat.txt trong thư mc tailieukythuat
b. Tailieuchuyengiao.txt trong thư mc tailieuchuyengiao
c. Tailieumat.txt trong thư mc tailieumat
d. Baocao.txt trong thư mc baocao
3. Thiết lp các quyn hn đối vi các người dùng và nhóm như sau:
a. Các thành viên nhóm nhansu đều có quyn Full Control đối vi c4 thư mc.
b. Các thành viên ca nhóm hethong có quyn Full Control đối vi thư mc
tailieukythuat, quyn Read đối vi thư mc tailieuchuyengiao và không được phép
truy cp ni dung thư mc tailieumat và thư mc baocao
c. Các thành viên ca nhóm mang chcó quyn Read & Write đối vi thư mc baocao,
không được phép truy cp vào các thư mc còn li.
d. Các thành viên ca nhóm baomat có quyn Full Control đối vi thư mc tailieumat
và thư mc tailieukythuat, quyn Read and Write đối vi thư mc baocao, không
được phép truy cp vào thư mc tailieuchuyengiao
e. Các thành viên ca nhóm khachhang có quyn Read đối vi thư mc
tailieukythuat, quyn Read & Write đối vi thư mc tailieuchuyengiao, không có
quyn truy cp vào các thư mc còn li.
4. Kim tra li câu 4 và trli các câu hi sau :
a. User ns1 có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
b. User ht1 có thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
c. User m1 thể đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
d. Add user ht1 vào nhóm nhansu, user ht1 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt hay
không ?
e. Người dùng ht1 có thcp quyn Write cho người dùng kh1 được hay không ?
f. Add user ht1 vào nhóm khachhang, user ht1 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt
hay không ?
g. Cp cho user ht2 quyn Write đối vi thư mc tailieuchuyengiao, user ht2 có th
đọc và ghi file tailieuchuyengiao.txt hay không ?
h. Add user ht2 vào nhóm baomat, user ht2 có thể đọc và ghi file tailieumat.txt hay
không ?
i. Add user bm1 vào nhóm khachhangnhansu, user bm1 có thể đọc và ghi file
tailieumat.txt hay không ?
j. Cp cho user kh4 quyn Read & Write đối vi thư mc baocao, user kh4 có thể đọc
và ghi file baocao.txt hay không ?
k. Cp cho user kh4 quyn Full Control đối vi thư mc baocao, user kh4 có thể đọc
và ghi file baocao.txt hay không ?
l. Chcp cho user ns2 quyn Read and Write đối vi thư mc baocao, user ns2 có th
đọc và ghi file baocao.txt hay không ?
m. Cp cho user kh5 quyn Write đối vi thư mc baomat, user kh5 có thể đọc và ghi
file tailieumat.txt hay không ?
5. Permission ca chc năng Sharing :
a. Full Control
b. Change
c. Read
6. Permission ca chc năng Security:
a. Full Control
b. Modify
c. Read & Execute
d. List Folder Contents
e. Read
f. Write
g. Special Permissions
Permission ca nhóm (Group) so vi Permission ca người dùng (User) thuc nhóm ?
Permission ca tp tin (File) so vi Permission ca thư mc (Folder) cha tp tin ?
Take Ownership
7. To người dùng test. Người dùng test to thư mc Dulieu và không cp quyn truy cp cho
Administrator
vào
thư
mc
Dulieu.
Administrator
mun
xem ni
dung
trong
thư
mc
Dulieu nhưng bcm truy cp !!!
Sdng chc năng Take Ownership để Administrator chiếm quyn điu khin thư mc
Dulieu đọc dliu trong thư mc này
Ghi chú:
File system : NTFS
Thc thi : Properties
Security
Advanced
Owner …

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí