Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Ngân hàng thương mại

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.29 M
  • Lần download: 11 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.29 M Lần download: 11 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến các bạn thư viện Ngân hàng thương mại : TRƯỜNG ĐẠ I HỌ C KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 279 Nguyễ n Tri Phư ơ ng, phư ờ ng 05, Quậ n 10, TP, nói thêm là HồChí Minh, kế tiếp là Telephone: +84, thêm nữa 8, bên cạnh đó 8551776, +84, ý nữa 8, kế tiếp là 8530561 – Fascimile: +84, ngoài ra 8, tiếp theo là 8551777 Email: bankingfaculty@ueh, ý nữa edu, bên cạnh đó vn - Website: http://www, bên cạnh đó fob, nói thêm là ueh, bên cạnh đó edu, nói thêm vn/ Baøi giaûng chuyeân ñeà NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Ngư ờ i trình baøy: PGS, kế tiếp là TS, bên cạnh đó Trầ n Hoaøng Ngaân ngankdtt@yahoo, tiếp theo là com, ngannh@ueh, tiếp theo là edu, ý nữa vn, MOÂN HOÏC NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI Moân hoïc NVNH giuùp hoïc vieân tìm hieåu chuyeân saâu caùc nghieäp vuï cuûa ngaân haøng: huy ñoäng voán, dòch vuï cuûa ngaân haøng, tín duïng, baûo laõnh, t

Slide bài giảng về "Ngân hàng thương mại". Slide này giúp bạn đọc nắm bắt về tổng quan ngân hàng thương mại, cơ cấu, nhiệm vụ, chức năng tổ chức của ngân hàng như thế nào.

Tải tài liệu Ngân hàng thương mại miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Ngân hàng thương mại của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TRƯNG ĐI HC KINH TTHÀNH PHHCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyn Tri Phương, phưng 05, Qun 10, TP. HChí Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi
giaûng
chuyeân
ñeà
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI
Ngưi trình baøy:
PGS.
TS.
Trn
Hoaøng
Ngaân
ngankdtt@yahoo.com,
ngannh@ueh.edu.vn,
MOÂN
HOÏC
NGHIEÄP
VUÏ
NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI