Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Ngân hàng thương mại

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.29 M
  • Lần download: 11 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Ngân hàng thương mại miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Ngân hàng thương mại của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
  • Ngân hàng thương mại
Script
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINHKHOA NGÂN HÀNG279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:http://www.fob.ueh.edu.vn/Baøi giaûng chuyeân ñeàNGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏINgười trình baøy: PGS. TS. Trần Hoaøng Ngaânngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn, MOÂN HOÏCNGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNGTHÖÔNG MAÏI Moân hoïc NVNH giuùp hoïc vieân tìm hieåu chuyeân saâu caùcnghieäp vuï cuûa ngaân haøng: huy ñoäng voán, dòch vuï cuûangaân haøng, tín duïng, baûo laõnh, thanh toaùn... vaø caùcnghieäp vuï ngaân haøng treân thò tröôøng taøi chính. Töø ñoù giuùphoïc vieân gaén hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vôùi nhöõng dòchvuï cuûa ngaân haøng moät caùch thuaän lôïi vaø nhanh choùng.Noäi dung moân hoïc bao goàm 4 chöông:Chöông moät: Toång quan veà ngaân haøng thöông maïiChöông hai: Nghieäp vuï huy ñoäng voán vaø caùc dòch vuï taøichính cuûa ngaân haøng thöông maïi.Chöông ba: Hoaït ñoäng
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí