Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

De Thi B2-2009-2010 Khoa Hoc Tu Nhien He Cao Dang

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.29 M
  • Lần download: 8 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

De Thi B2-2009-2010 Khoa Hoc Tu Nhien He Cao Dang

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.29 M Lần download: 8 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu De Thi B2-2009-2010 Khoa Hoc Tu Nhien He Cao Dang miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu De Thi B2-2009-2010 Khoa Hoc Tu Nhien He Cao Dang của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TRU0NG DAI HQC KHOA Hgc rI.I'I{HIENPFIONG DAO TAO-----oOo-----\on rm uON: GIAI ricn B2 (Lan 2)HQ. cao tling:\Hqc k! 2, nim hqc 2009 - 2010\Thdi gian: 9o PhtitSinh viAn kh6ng du'qc su dvng tdi li/uL z,-t t!* -r-i+ -LA -LAr Aio ',hrrrrno ra ,r6u c6 Cria ham S5Cfiu 1. Tim gi6 tri l6n nh6t, nh6 nh6t dia phuong vi di6m y64 ngUz = x' * 41t2+2x- 4y -lChu2. VE miAn l6y tich phen riii tintr tich phinr = lJrcosydADvdi D li midn bi chqn bdi c6c dubng | =0't- = x2'x=7'cau 3. Tinh tich phdn / =$ (2y+et')dx+(3x +cosy)dy, v6i c h dubng trdn x2*y',=2 1rCtheo chi6u duong.Cffu 4. Giii phucrn-e trinh vi phdn saux'Y'+A=1, x>0'Y(l)=2Het.GYNguyAn Vdn Thiryl,tl

MINH HỌA
  • De Thi B2-2009-2010 Khoa Hoc Tu Nhien He Cao Dang
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí