Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường : mẫu văn bản đề nghị công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 5 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: , ý nữa V/v đề nghị công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … 5 … Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”, nói thêm - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên h

Tải tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

mẫu văn bản đề nghxác nhận đăng ký bản cam kết bo vệ môi trường
(Ban hành kèm theo Thông số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của B Tài nguyên
Môi trường hướng dn v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bo
v môi trường)
(1)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------
Độc lập T do Hạnh phúc
--------------
Số: ...
(Địa danh), ngày… tháng năm
V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”
Kính gi: … (3) …
Chúng tôi là: … (1) …, ChDán: “… (2) …”.
- Địa điểm thc hin Dán: …;
- Địa chliên h: …;
- Điện thoi: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến … (3) … nhng hồ sơ sau:
- 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kthut/dự án đầu tư/phương án sản xut – kinh doanh hoc tài
liệu tương đương của Dán;
- 05 (năm) bản cam kết bo vệ môi trường ca Dán bng tiếng Vit.
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thc ca các sliu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rng:
Dán ca chúng tôi không sdng các loi hóa cht, chng vi sinh bcấm theo quy định ca Vit Nam và
quy định của các công ước quc tế mà Vit Nam là thành viên; các tiêu chun, quy chuẩn, quy định được
trích lc và sdng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lc áp dng.
Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chu trách nhiệm trước pháp lut của Nước Cng hòa Xã hi Ch
nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … xem xét, đăng ký và cp giy xác nhận đăng ký bản cam kết bo vệ môi trường ca D
án.
(4)
Nơi nhận:
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
- Như trên;
-
- Lưu …
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, doanh nghiệp chdán;
(2) Tên đầy đủ ca dán;
(3) y ban nhân dân cp huyn có thm quyn xác nhận đăng ký;
(4) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chdán.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí