Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.77 M
  • Lần download: 497 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
Script
Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà NộiGiáo trìnhKỹ năng giao tiếp đàm phántrong kinh doanhChủ biênGS.TSKH Vũ Huy Từ 3Lêi nãi ®ÇuTrong c¬ cÊu kiÕn thøc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhãm ngµnh kinh tÕ, kinhdoanhvµ qu¶n lý kinh doanh cña Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi,m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinh doanh ®­îc dÆt trong môc kiÕn thøcngµnh thuéc phÇn kiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, víi thêi l­îng 3 §VHT.§iÓm ®Æc thï vÒ kiÕn thøc cña m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinhdoanh lµ ë chç nã kh«ng nÆng vÒ môc tiªu kiÕn thøc lý luËn mµ chñ yÕu lµ nh»m môctiªu rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hµnh. Nãi kh¸c ®i, m«n häc nµy kh«ng chØ lµ gi¶ng gi¶i vÒlý thuyÕt mµ chñ yÕu lµ vÒ thùc hµnh. KÕt thóc m«n häc nµy mµ sinh viªn míi chØ n¾m®­îc lý thuyÕt lµ ch­a ®ñ, mµ cßn ph¶i cã n¨ng lùc thùc hµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng giao tiÕpvµ ®µm ph¸n trong kinh doanh.Trong khi häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong kinh doanh sinh viªn ph¶i rÌn,tËp t­¬ng ®èi thµnh th¹o 2 nhãm kü n¨ng: kü n
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí