Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.77 M
  • Lần download: 507 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh
  • Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.77 M Lần download: 507 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh : Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội Giáo trình Kỹ năng giao du thương thuyết trong buôn bán Chủ biên GS, bên cạnh đó TSKH Vũ Huy Từ 3 Lêi nãi ®Çu Trong c¬ cÊu kiÕn thøc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nhãm ngµnh kinh tÕ, kinh doanhvµ qu¶n lý buôn bán cña Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ Néi, m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong buôn bán ®­îc dÆt trong môc kiÕn thøc ngµnh thuéc phÇn kiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp, víi thêi l­îng 3 §VHT, tiếp theo là §iÓm ®Æc thï vÒ kiÕn thøc cña m«n häc Kü n¨ng giao tiÕp, ®µm ph¸n trong buôn bán lµ ë chç nã kh«ng nÆng vÒ môc tiªu kiÕn thøc lý luËn mµ chñ yÕu lµ nh»

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

Tải tài liệu Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí