Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.72 M
  • Lần download: 45 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính
  • Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.72 M Lần download: 45 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn thư viện Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính : Đại học Kinh tế TP, ý nữa HCM Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS, ngoài ra Nguyễn Khắc Quốc Bảo một TS, tiếp theo là Nguyễn Khắc Quốc Bảo Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 1: Rủi ro tài chính và những dụng cụ quản trị rủi ro tài chính Nội dung biểu lộ Tổng quan về rủi ro Rủi ro tài chính và rủi ro kiệt giá tài chính Sự xuất hiện và phát triển của những dụng cụ QTRR tài chính Thị trường những sản phẩm phái sinh (Derivatives market) Một số thuật ngữ quan trọng Tổng quan về rủi ro Rủi ro là sự ko kiên cố về tổn thất Đại học Kinh tế TP, tiếp theo là HCM Khoa Tài Chính Doanh Nghi

Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Tải tài liệu Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Slide bài giảng - Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Đại hc Kinh tế TP.HCM
Bài ging môn Qun Tr Ri Ro Tài Chính
Khoa Tài Chính Doanh Nghip
TS. Nguyn Khc Quc Bo
TS. Nguyn Khc Quc Bo
QUN TR RI RO TÀI CHÍNH
Bài 1: Ri ro tài chính các công c
qun tr ri ro tài chính
Financial Risk Management 2011
Ni dung trình bày
Tng quan vri ro
Ri ro tài chính và ri ro kit giá tài chính
Sxut hin và phát trin ca các công c
QTRR tài chính
Thtrường các sn phm phái sinh
(Derivatives market)
Mt sthut ngquan trng
Tng quan v ri ro
Ri ro s không chc chn v tn tht
1
Đại hc Kinh tế TP.HCM
Bài ging môn Qun Tr Ri Ro Tài Chính
Khoa Tài Chính Doanh Nghip
TS. Nguyn Khc Quc Bo
Tng quan v ri ro
Ri ro h thng Systematic risk Ri ro liên quan đến toàn bth
trường hay toàn bnn kinh tế.
Ri ro kế toán Accounting risk Ri ro liên quan đến nhng nghip
vkế toán không phù hp đối vi mt giao dch, có thxy ra khi
qui trình và qui định vkế toán thay đổi hay chưa được xây dng.
Ri ro kit giá tài chính Financial risk Ri ro liên quan đến nhng
thay đổi ca nhng nhân tnhư lãi sut, giá cphiếu, giá hàng hóa
và tgiá.
Ri ro kinh doanh Business risk Ri ro liên quan đến mt hot
động đặc trưng ca doanh nghip.
Tng quan v ri ro
Ri ro hình Model risk Ri ro liên quan đến vic sdng mô
hình không đúng hoc không phù hp, hoc trong mt mô hình tn
ti các sai shoc giá trị đầu vào không đúng.
Ri ro pháp Regulatory risk Ri ro mà các qui định và định
hướng qui định qun lý hin nay sthay đổi, đem li tác động bt
li đối vi công ty. Ri ro pháp lý có thxem mt scác loi giao
dch hin ti hoc đang dtính là bt hp pháp và cn trsphát
trin ca các sn phm và gii pháp mi.
Ri ro qui Quantity risk Ri ro ca mt chiến lược phòng
nga ri ro trong đó nhà phòng nga ri ro không biết được mình
sshu hoc bán bao nhiêu đơn vtài sn giao ngay.
Tng quan v ri ro
Ri ro thanh khon Liquidity risk Ri ro liên quan đến mt giao
dch do tình trng thtrường chchiu, được thhin qua vic có
ít các dealer và chênh lch giá mua và giá bán khá ln.
Ri ro thanh toán (Ri ro Herstatt) Settlement risk Ri ro
thường gp trong các giao dch thanh toán quc tế, trong đó mt
công ty có giao dch hai chiu vi mt đối tác khác và gp ri ro là
khon thanh toán ca mình đã được chuyn đi trong khi chưa
nhn được khon thanh toán ca bên kia, điu này có thlà do
nguyên nhân phá sn, không có khnăng thanh toán hay la đảo.
Ri ro tín dng Credit risk (Default risk) Ri ro mt bên tham gia
mt hp đồng phái sinh OTC skhông chi trkhi được yêu cu.
2