Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Ebook

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 134 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Ebook

Loại tài liệu : Lần download: 134 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn thư viện Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Ebook : Thuật xem chỉ tay là 1 bộ môn thuộc lãnh vực tham khảo đời người, ý nữa Bộ môn này được phát triển từ lâu đời, bên cạnh đó Để giúp độc giả được mau hiểu, mau nhớ khi sử dụng sách, kế tiếp là Chúng tôi đã phấn đấu rút gọn vấn đề, tránh rườm rà dài dòng, chỉ ghi có ý nghĩa của những dấu hiệu, đường nét xuất hiện trên bàn tay liên can tới những lãnh vực nào ấy mà thôi (cá tính, công danh, địa vị, tiền bạc, nhân kiệt, tình cảm, sức khỏe, tuổi thọ, bệnh tật, thêm nữa ), cho biết thêm Ngoài ra điều quan trọng là để người xem có thể lĩnh hội được ngay các gì đã biểu thị, chúng tôi chú trọng đa dạng vào hình vẽ để minh họa về hình ảnh chỉ tay hay dấu hiệ

Thuật xem chỉ tay là một bộ môn thuộc lãnh vực tìm hiểu đời người. Bộ môn này được phát triển từ lâu đời.

Để giúp độc giả được mau hiểu, mau nhớ khi sử dụng sách. Chúng tôi đã cố gắng rút gọn vấn đề, tránh rườm rà dông dài, chỉ ghi có ý nghĩa của các dấu hiệu, đường nét xuất hiện trên bàn tay liên quan đến các lãnh vực nào đó mà thôi (cá tính, công danh, địa vị, tiền bạc, tài năng, tình cảm, sức khỏe, tuổi thọ, bệnh tật...).

Ngoài ra điều quan trọng là để người xem có thể lĩnh hội được ngay những gì đã trình bày, chúng tôi chú trọng nhiều vào hình vẽ để minh họa về hình ảnh chỉ tay hay dấu hiệu trên chỉ tay nói lên điều gì.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cũng như xin phép những tác giả của sách tìm hiểu về chỉ tay để được tham khảo và tổng hợp, nghiên cứu những gì mà quý vị đã biên soạn.

Chúng tôi hy vọng tập sách này sẽ đóng góp một phần trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cũng như thực hành về khoa xem chỉ tay. Hy vọng không những quý vị có thể tự tìm học được nhanh mà còn có khả năng xem cho chính mình và cho người khác.

Tải tài liệu Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Ebook miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay - Phần 2 - Ebook của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
1
TIEÁP THEO PHAÀN I
Ñöôøng Taâm Ñaïo:
Moät trong ba ñöôøng chính trong baøn tay, naèm phía treân cao. Chæ tay naøy ñöôïc
goïi laø Taâm ñaïo.
Tuøy theo daïng theå vaø nhöõng daáu hieäu phuï trôï maø coù nhöõng keát luaän nhö sau:
-
Ñöôøng Taâm ñaïo daøi, roäng: tình caûm quaù doài daøo, ña tình (1).
-
Ñöôøng Taâm ñaïo chaïy suoát ngang qua caû baøn tay: ngöôøi quaù nhieàu tình caûm
nhöng thay ñoåi raát nhanh. Khi yeâu thöông thì voâ vaøn, nhöng khi gheùt khoâng
theå töôûng töôïng. Hay ghen, ña caûm. (2)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhöõng ñöôøng nhoû chaïy xeùo xuoáng ñöôøng trí ñaïo: Taùnh
hay chaùn chöôøng, thay ñoåi. (3)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù nhaùnh ôû cuoái ñöôøng nôi goø Moäc tinh chaïy queïo xuoáng
gaàn trí ñaïo: taùnh thích soáng veà quaù khöù. (4)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo quaù ngaén: ích kyû, laïnh luøng (neáu ñöôøng Taâm ñaïo nhaït
maûnh khaûnh cuõng vaäy). (5)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù cuø lao: hay lo nghó meät trí. (6)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo naèm gaàn saùt vôùi ñöôøng trí ñaïo: hay suy tính so ño, ích kyû.
(7)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo lan roäng nhöng khoâng ñaäm khoâng saâu: ngöôøi deã bò kích
ñoäng, mau caûm xuùc. (8)
-
Hai ñaàu ñöôøng Taâm ñaïo ñeàu coù nhaùnh cheû ñoâi: ngöôøi hieàn laønh, nhieàu tình
caûm. (9)
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
2
-
Taâm ñaïo phaân hai nhaùnh, moät höôùng veà Thoå tinh, moät höôùng veà trí ñaïo:
Ngöôøi baïn gaùi thöôøng coù tính hay nghi ngôø khoâng nhaát taâm.
Veà tình caûm thì:
-
Taâm ñaïo coù hai ñöôøng (Taâm ñaïo ñoâi): Tình caûm daït daøo. Tröôøng hôïp naøy
cuõng töông töï vôùi ñöôøng Taâm ñaïo daøi, roäng (coù nhieàu ñöôøng quyeän vaøo
nhau). (1)
-
Taâm ñaïo coù nhieàu chæ nhoû caét ngang: Giaøu tình caûm. (2)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo coù hai nhaùnh reõ: Moät ñi vaøo loùng cuoái (thöù ba) ngoùn troû,
moät ñi vaøo goø Moäc tinh: Trung thaønh thieát tha vôùi tình yeâu nhöng khoâng
gaëp ñöôïc cuoäc tình may maén toát laønh nhö yù muoán. (3)
-
Ñöôøng Taâm ñaïo roõ raøng, phaân minh, khoâng roäng, khoâng heïp, khoâng quaù
ngaén, khoâng quaù daøi, khoâng quaù ñaäm, khoâng quaù môø, khoâng ñöôøng naøo
caét: Ngöôøi hieàn haäu, ñoan trang, trung thöïc.
-
Ñöôøng Taâm ñaïo chaïy töø trí naèm giöõa hai ngoùn troû vaø giöõa: Ñaây laø bieåu
hieän cuûa ngöôøi baïn gaùi ñaøng hoaøng, thöïc teá trong vaán ñeà tình caûm, khoâng
mô moäng, laõng maïn, bieát giöõ gìn haïnh phuùc löùa ñoâi. (6)
NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng
3
-
Neáu treân ñöôøng Taâm ñaïo coù cuø lao: tình yeâu khoâng troïn veïn, khoâng hôïp yù,
coù söï phaûn boäi trong tình yeâu. (1)
-
Neáu treân ñöôøng trí ñaïo coù cuø lao: heä thaàn kinh bò toån thöông coù theå ñau khoå
vì vaán ñeà tình caûm ñeán thaùc loaïn tinh thaàn. (2)
-
Neáu treân ñöôøng sinh ñaïo coù cuø lao: coù beänh naëng trong ñôøi. Neáu ñaàu ñöôøng
naøy coù cuø lao: môùi sanh ra ñaõ gaëp ñieàu khoâng may. (3)
-
Cuø lao treân ñöôøng Thaùi döông: caûn trôû söï phaùt trieån cuûa taøi naêng. (4)
-
Cuoái ñöôøng may maén coù cuø lao: Ngoaïi tình. (5)
-
Neáu cuø lao naèm giöõa ñöôøng ñònh maïng: maïnh veà tình duïc. (6)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí