Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.28 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN

DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.28 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến mội người tài liệu DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN : TRIJoNG EAI II{JC KHGA HoC TTInTTTn:ru , cho biết thêm i- -'*:il31:140 :A'/ DE rHI MON: cIAI TicH B2 @An t) oir \ Hgc k) hai, nilm hoc 2009 - 2010 Thdi gian: 90 phfit Sinh vi6n kh6ng daqc st- dumg thi liQu Ciu một, bên cạnh đó Tim gi6 tri l6n nhfx, nh6 nh6t dia phuong vi diiSm ydn ngFa ntiu c6 cria him s6 ,=x'-xy+f +9x-6y+5, kế tiếp là ', kế tiếp là Cfru2, kế tiếp là VE mi€n lSry tfch phdn, AOi tfui tu 165z fich phdn r6i tinh tich phdn ,llr2 I=JJ?*0, 6jt x Cffu 3, ý nữa Tfnh tfch phdn một - $ J*, bên cạnh đó t a*+2xydy, vdi C li chu tuy6n cta tam gi6c q6 3 dinh le C (0,0), (1,0) vd (1,3), lAy theo chi€u duong, ngoài ra t ; Ciu 4, tiếp theo là Gi6i phuong trinh vi ph6n sau i (l+cosx)y'=(l+e/)sinx, ,

De thi giai tich B2 lan 1 Khoa Hoc TU Nhien 2009-2010

Tải tài liệu DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.