Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.28 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
Tải tài liệu DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây
.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader
Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MINH HỌA
  • DE THI GIAI TICH B2 2009-2010 KHOC HOC TU NHIEN
Script
TRIJoNG EAI II{JC KHGA HoC TTInTTTn:ru.i--'*:il31:140:A'/DE rHI MON: cIAI TicH B2 @An t)oir\ Hgc k) 2, nilm hoc 2009 - 2010Thdi gian: 90 phfitSinh vi6n kh6ng daqc st- dumg thi liQuCiu 1. Tim gi6 tri l6n nhfx, nh6 nh6t dia phuong vi diiSm ydn ngFa ntiu c6 cria him s6,=x'-xy+f +9x-6y+5.'. Cfru2. VE mi€n lSry tfch phdn, AOi tfui tu 165z fich phdn r6i tinh tich phdn,llr2I=JJ?*0,6jt xCffu 3. Tfnh tfch phdn 1 - $J*.t a*+2xydy, vdi C li chu tuy6n cta tam gi6c q6 3 dinh leC(0,0), (1,0) vd (1,3), lAy theo chi€u duong.t ; Ciu 4. Gi6i phuong trinh vi ph6n saui (l+cosx)y'=(l+e/)sinx, ,y(0)=0.Hi5t.GVNSnyAn Vdn Thiy*I,l\\
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí