Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môitrường(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảovệ môi trường)… (1) …-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: ...V/v ủy quyền xác nhận đăng ký bản camkết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2)…”(Địa danh), ngày… tháng … năm …Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (3) …Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” gửikèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân … (3) …, Ủy ban nhân dân … (1)… chấp thuận ủy quyền cho quý Ủy ban tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này.Đề nghị Ủy ban nhân dân … (3) … thực hiện đúng các yêu cầu sau đây:1. Tổ chức việc xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) cho Dự án theo đúng quyđịn

MINH HỌA
  • Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí