Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn thư viện Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản : mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã công ty công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 5 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: , bên cạnh đó V/v ủy quyền công nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … 5 … Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (3) … Sau khi xem xét hồ sơ yêu cầu công nhận

Tải tài liệu Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Mẫu văn bản của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

mẫu văn bản y quyn cho y ban nhân dân cp xã tchc xác nhận đăng ký bản cam kết bo vmôi
trường
(Ban hành kèm theo Thông số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của B Tài nguyên
Môi trường hướng dn v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bo
v môi trường)
(1)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------
Độc lập T do Hạnh phúc
--------------
Số: ...
(Địa danh), ngày… tháng năm
V/v ủy quyền xác nhận đăng ký bản cam
kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2)
…”
Kính gi: y ban nhân dân … (3) …
Sau khi xem xét hồ sơ đề nghxác nhận đăng ký bản cam kết bo vệ môi trường ca Dán “… (2) …” gi
kèm theo Công văn số … ngày … tháng … năm … của y ban nhân dân … (3) …, y ban nhân dân … (1)
… chp thun y quyn cho quý y ban tchc xác nhận đăng ký bản cam kết bo vệ môi trường này.
Đề nghị Ủy ban nhân dân … (3) … thc hiện đúng các yêu cầu sau đây:
1. Tchc vic xác nhận đăng ký bản cam kết bo vệ môi trường (CKBVMT) cho Dự án theo đúng quy
định ca pháp lut hin hành vbo vệ môi trường (Lut Bo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phvviệc quy định chi tiết và hướng
dn thi hành mt số điều ca Lut Bo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm
2008 ca Chính phvsửa đổi, bsung mt số điều ca Nghị định s80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8
năm 2006 của Chính phvviệc quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt số điều ca Lut Bo vmôi
trường và Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
hướng dn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bo vệ môi trường).
2. Sau khi hoàn thành vic xác nhn, gi hồ sơ đã xác nhn về Ủy ban nhân dân … (1) … và các cơ quan
liên quan theo quy định tại Thông tư số …/2008/TT-BTNMT ngày … tháng … nêu trên.
3. Thc hin vic giám sát, kim tra các hoạt động vbo vệ môi trường ca Dự án theo quy định ca pháp
lut hin hành.
(4)
Nơi nhận:
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
- Như trên;
- Chủ dự án;
-
- Lưu …
Ghi chú:
(1) y ban nhân dân cp huyn; (2) Tên đầy đủ ca dán; (3) y ban nhân dân cp xã được y quyn; (4)
Thủ trưởng – người thay mt y ban nhân dân cp huyn (1).

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí