Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 198 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh

Loại tài liệu : Lần download: 198 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu tới các bạn thư viện Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh : Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh với 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp những bạn ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh về dạng bài câu giả định, ý nữa Từ ấy, những bạn sẽ ôn tập và sử dụng câu giả định tốt hơn trong những bài tập, bài kiểm tra sắp đến, kế tiếp là Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh Bảng từ loại Tiếng Anh Một số giới từ đứng sau tính từ thường gặp trong Tiếng Anh một, tiếp theo là I enjoyed the movie very much, nói thêm I wish I ______ the book from which it was made, ngoài ra A, ý nữa have read B, nói thêm là had read C, ý nữa should have read D, bên cạnh đó am reading hai, nói thêm You are late, bên cạnh đó If you ______

Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh với 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh về dạng bài câu giả định. Từ đó, các bạn sẽ ôn tập và sử dụng câu giả định tốt hơn trong các bài tập, bài kiểm tra sắp tới.

Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong Tiếng Anh

Bảng từ loại Tiếng Anh

Một số giới từ đứng sau tính từ thường gặp trong Tiếng Anh

1. I enjoyed the movie very much. I wish I ______ the book from which it was made.

A. have read            B. had read              C. should have read        D. am reading

2. You are late. If you _______ a few minutes earlier, you_______him.

A. came / Would meet                            B. had come / Would have met
C. come / Will meet                                D. had come / would meet

3. I can’t stand him. He always talks as though he_______everything.

A. knew                  B. knows                 C. has know                  D. had known

4. His doctor suggested that he ______short trip abroad.

A. will take             B. would take            C. take                        D. took

5. We might have failed if you _______us a helping hand.

A. have not given     B. would not give       C. had not given           D. did not give

6. The law requires that everyrone ______his car checked at least once a month.

A. has                   B. have                     C. had                         D. will have

7. He was busy yesterday, otherwise he_______to the meeting.

A. would come                                      B. would have been
C. could have been                                D. would be

8. If there were no subjunctive mood, English _______ much easier.

A. will be                                              B. would have been
C. could have been                                D. would be

9. ________ the fog, we should have reached our schoo1.

A. Because of      B. In spite of               C. In case of                 D. But for

10. –“What will you do during winter vacation?”

      –“I don’t know, but it’s about time______something.”

A. I decided         B. I’ll decide                C. I’d decided               D. I’m deciding

11. He was very busy yesterday, otherwise, he ________to your birthday party.

A. would come                                      B. came
C. would have come                              D. should come

12. The two strangers talked as if they_______friends for years.

A. should be        B. had been               C. have been                 D. were

13. Look! What you’ve done!You_______have been more careful.

A. should            B. may                      C. ought                        D. would

14. Without electricity, what _______?

A. will the world be like                         B. would the world be like
C. the world will be like                         D. the World Would be like

15. With your ability, you _______out the puzzle within a few minutes.

A. could have worked                           B. need have worked
B. C. ought have worked                      D. must have worked

Đáp án bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh

1. B

2. B

3. A

4. C

5. C

6. B

7. B

8. D

9. D

10. A

11. C

21. B

13. A

14. B

15. A

16. C

17. D

18. A

19. B

20. D

21. C

22. A

23. C

24. B

25. B

26. B

27. C

28. B

29. B

30. D

Tải tài liệu Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí