Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Loại tài liệu : Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài : Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, kế tiếp là TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC(ENTERPRISE/ORGANIZATION) Số (No): ……, kế tiếp là /……, nói thêm -……, nói thêm V/v yêu cầu cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, ngoài ra Suggestion for issuance of work permit for foreign employee CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSocialist Republic of VietnamIndependence - Freedom - Happiness , nói thêm là , ngày , thêm nữa tháng

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

Số (No): ……../……..-…….
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

......., ngày ..... tháng ..... năm ........

......., date ....... month .......year ......

Kính gửi: .....................................................................................................

To: .............................................................................................................

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ........................................................................................................

Name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..…… người.

Total of employee:

Trong đó số lao động nước ngoài là: ……………………………………………………… người.

Number of foreign employees:

4. Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..........................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..................................

Place of issue ............................................... Date of issue ......................................................

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................

Fields of business:

Đề nghị: .................................................... cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: ................ issuance of work permit for foreign employee, the detail as below.

9. Họ và tên: ......................................................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .........................

Full name:

11. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY):

12. Quốc tịch hiện nay: ....................................................................................................................

Nationality:

13. Số hộ chiếu ................................................................................ 14. Ngày cấp: ............................

Passport number ............................... Date of issue .........................................................

15. Cơ quan cấp: .......................................................................... 16. Thời hạn hộ chiếu: ..................

Issued by ....................................... Date of expiry ...............................................

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .......................................................................................................

Professional qualification (skill):

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...................................................................................................

Working at enterprise, organization:

19. Địa điểm làm việc: ..............................................................................................................................

Working place:

20.Vị trí công việc: ...................................................................................................................................

Job assignment:

21. Thời hạn làm việc từ ngày .......... tháng ........... năm ........... đến ngày ........... tháng ........... năm ......

Period of work from ............................................................................. to .........................................

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Education and Qualifications

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place:

Vị trí công việc: .............................................................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../.....................................

Period of work from .................... To .....................

- Nơi làm việc lần 2: ………………………………………………………………………………….

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ...........................................................................................

Last or current working place:

+ Vị trí công việc: ...........................................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... đến ngày: .........../.........../...................................

Period of work from ................................................. To ...................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC
Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………………….....

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions:

24. Lý do ông (bà) ............................................................. làm việc tại Việt Nam: ..............................

The reasons for Mr. (Ms.) ............................................................. working in Vietnam ........................

25. Mức lương: ……………………..VNĐ.

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam: ..................times.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu văn bản sau: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 8.

Tải tài liệu Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí