Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.44 M
  • Lần download: 79 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.44 M Lần download: 79 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH : 1 CHƯƠNG hai GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN Bài hai, ngoài ra một, kế tiếp là Xác định giá trị tương lai của khoản tiền 200 triệu, sau 10 kỳ ghép lãi, biết lãi suất 1 kỳ là 12%, tiếp theo là Bài hai, nói thêm hai, nói thêm Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền đều cuối kỳ năm kỳ hạn, biết lăi suất là 8% /kỳ, số tiền mỗi kỳ là : 500 triệu đồng, giả dụ ấy là chuỗi tiền đầu kỳ thì giá trị tương lai của chuỗi là bao nhiêu? (2, tiếp theo là 933,3 ; 3, nói thêm 167,96 ) Bài hai, ý nữa 3, nói thêm Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền cuối kỳ 10 kỳ hạn, biết số tiền mỗi kỳ trong năm kỳ đầu là: 200 triệu, trong năm kỳ cuối là : 400 triệu, lăi suất là : 9%/ kỳ (4, bên cạnh đó 235,53) Bài hai, nói thêm là 4, bên cạnh đó Ngay hiện nay, ông An gởi 100 triệ

Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập

 

Tải tài liệu Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CHƯƠNG 2
GIÁ TR TIN T THEO THI GIAN
Bài 2.1. Xác định giá trị tương lai của khon tin 200 triu, sau 10 kghép lãi, biết lãi sut mt klà 12%.
Bài 2.2. Tính giá trị tương lai của chui tiền đều cui k5 khn, biết lăi suất là 8% /k, stin mi klà :
500 triệu đồng, nếu đó là chuỗi tin đầu kthì giá trị tương lai của chui là bao nhiêu?
(2.933,3 ; 3.167,96 )
Bài 2.3. Tính giá trị tương lai của chui tin cui k10 khn, biết stin mi ktrong 5 kỳ đầu là: 200
triu, trong 5 kcui là : 400 triệu, lăi suất là : 9%/ k
(4.235,53)
Bài 2.4.Ngay bây gi,
ông An gi 100 triệu đồng vào ngân hàng, với lăi suất 10%/năm, lãi nhập vn theo
năm (lăi kép), 5 năm sau ông gửi thêm 50 triu. Hi ông An snhận được bao nhiêu tin :
a)
Sau 10 năm
b)
Sau 15 năm
(339,9; 547,4)
Bài 2.5. Hai năm tới bn gi vào ngân hàng 300 triệu đồng, hỏi 10 năm tới bn snhận được bao nhiêu tin?
Biết lãi sut công bcủa ngân hàng là 12%/ năm, lãi được nhp vn theo tháng.
Bài 2.6. Bn dự định, ngay tbây gimỗi năm sẽ gi vào ngân hàng 20 triệu đồng, kgửi đầu tiên một năm
sau thời điểm hin ti.Hi ;
a)
Sau 18 năm bạn snhận được bao nhiêu tin? Biết ngân hàng sgp lãi vào vn mỗi năm một ln,
vi lãi suất 8%/ năm.
b)
Stin bn snhận sau 20 năm là bao nhiêu? Nếu lãi sut công bcủa ngân hàng là 7%/ năm, lãi
được tính và gp vào vn mi tháng mt ln.
Bài 2.7. Sau khi được tuyn dng vào làm vic ti ngân hàng ANZ , bn dự định sdành tiền lương để gi
vào mt tài khon mti ngân hàng. Stin gi mi tháng, ttháng 1 ti tháng 5 lần lượt là : 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ;
0,9 và 1 triệu đồng. Kgửi đầu tiên mt tháng sau thời điểm hin ti.Hi sau 5 tháng số dư trên tài khoản ca
bn là bao nhiêu? Biết ngân hàng sgp lãi vào vn mi tháng mt ln, vi lãi sut 0,5%/ tháng.
Bài 2.8. Mc tiêu ca ông A là phi có 75 triệu đồng, sau 5 năm nữa, để đáp ứng nhu cu chi tiêu khi ngh
hưu. Theo kế hoch, ngày hôm nay 1/ 1/ 2011, ông sgi vào ngân hàng 5 triệu đồng, sau đó mỗi năm cho tới
ngày 1/1 / 2016
ông đều gi tin vào ngân hàng, stin gi kỳ sau cao hơn 10% so với kỳ trước.Theo bn,
ông A có đạt mục tiêu đề ra hay không? Biết ngân hàng sgp lãi vào vốn theo năm, với lãi suất 7%/ năm.
Bài 2.9. Công ty Bạch Đằng vay ngân hàng Sài Gòn Công Thương: 10 tỷ đồng, gc và lãi trmt lần khi đáo
hn, lãi sut công bố 13%/ năm, lãi được nhp vn theo quý. Hãy tính stin công ty Bạch Đằng phi tr:
a)
Sau 5 năm kể tthời điểm vay
b)
Sau 8 năm kể tthời điểm vay
Bài 2.10. Cô T liên tc gi tin vào mt ngân hàng tcuối năm thứ 2 ti cuối năm thứ 5, vi stin lần lượt
là : 10; 12; 15; 20 triệu đồng, vi lãi suất 8,5%/ năm lãi nhập vốn theo năm. Cho biết tng stin cô nhn
được vào cuối năm thứ 10 ?
Bài 2.11. Công ty A cn 50 tỷ đồng, sau 10 năm để hoàn trái cho trái ch, hi mỗi năm cho tới thời điểm hoàn
trái, công ty phi gi vào ngân hàng bao nhiêu tin, biết ln gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm hin tại, lăi
suất ngân hàng là 8%/ năm, lăi được nhp vốn theo năm . (3,45)
Bài 2. 12 . Công ty ABC cn 100 tỷ sau 20 năm, hỏi mỗi năm công ty phải gi vào ngân hàng bao nhiêu tin?
biết lăi suất ngân hàng là 9% / năm, lăi được nhp vốn theo năm, kỳ gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm
1
hin ti, stin gi mỗi năm trong 10 năm đầu gp 2 ln stin gi mỗi năm trong 10 năm cuối
(2,295 ; 1,1475)
Bài 2.13. Một người dự định gi tiết kiệm để có 250 triệu đồng sau 8 năm, nếu lăi suất Ngân hàng là 8%/năm,
lăi được nhp vốn theo năm thì mỗi năm, liên tục trong bảy năm ông ta phải gi vào Ngân hàng bao nhiêu
tin? Biết stin gi mỗi năm như nhau, khoảng cách gia 2 ln gi là một năm, lần gửi đầu tiên là một năm
sau thời điểm hin ti. (25,94 )
Bài 2.14. Bây giờ đang là đầu năm, một doanh nghip dự định trích tthu nhập hàng năm, vào cui mỗi năm
liên tục trong 5 năm, với stin lần lượt là: 100; 110; 120; 150 và 200 triệu đồng. Githiết các khon tin
trên có mc sinh lời là: 8%/năm, lăi nhập vốn theo năm thì tổng stin doanh nghip nhận được vào cui
năm thứ 6 là bao nhiêu? Nếu stiền tích lũy sắp xếp ngược l
ng stin nhn
được cuối năm thứ 6 là bao nhiêu? So sánh kết quvà cho nhn xét.
Bài 2.15. Một gia đình thực hin vic tiết kim, bng cách gi tin vào ngân hàng theo kế hoch sau: Ngay
bây gigi
20 triệu đồng, sau đó mỗi quý sgi thêm 5 triệu đồng. Kế hoch này sẽ được thc hin liên tc
trong 10 năm.Hãy tính số tiền gia đình nhận được sau 12 năm.Biết lãi sut công bca ngân hàng là 12%/
năm, lãi nhập vn theo quý.
Bài 2.16 . Ngay bây gibn gi mt khon tin vào ngân hàng vi lãi suất 8%/ năm, lãi nhập vốn theo năm.
Hỏi sau bao nhiêu năm, số tin bn nhận được gấp đôi, gấp 3 stin gửi ban đầu?
Bài 2.17 Phi mất bao nhiêu năm, để khon tin gi 200 triu ngân hàng stăng gấp đôi? Biết ngân hàng
tính lãi và gp vào vốn theo năm, lãi suất tin gi là :
a ) 8%/ năm
b) 10%/ năm
c) 15%/ năm
d) 100%/ năm
Bài 2.18. Sau 8 năm, số tin bn nhận được tmt khon tin gửi, đã gấp đôi số tin gửi ban đầu . Hi lãi
sut tin gửi là bao nhiêu %/ năm? Biết ngân hàng tính lãi để nhp vào vn ca bn, mỗi năm một ln.
Bài 2.19. Bn mun có 45 triệu đồng để đi du lịch cùng bạn bè trong tương lai gần.
a)
Nếu ngay bây gi, bn gi vào ngân hàng 12 triệu đồng, vi lãi suất 8%/ năm, lãi nhp vốn theo năm, thì
sau bao nhiêu năm bạn sẽ có đủ stin bn cn?
b)
Nếu mỗi năm bạn gi 12 triệu đồng, kgửi đầu tiên một năm sau thời điểm hin ti, thì sau bao nhiêu
năm, bạn có đủ 45 triệu đồng? biết lãi sut tin gửi là 5%/ năm, lãi nhập vn theo năm.
c)
Nếu ngay bây gibn gi 12 triệu đồng, sau đó mỗi năm bạn gi thêm 5 triệu đồng , thì phi mt bao
nhiên năm bạn sẽ đạt được mc tiêu? Biết lãi sut tin gửi là 6%/ năm, lãi nhập vốn theo năm.
2.20. Ngay bây gibn gi vào ngân hàng 50 triệu đồng, 3 năm sau gửi thêm 30 triệu đồng, 10 năm sau gửi
tiếp 20 triệu đồng. Lãi sut tin gửi là 15%/ năm, lãi nhập vốn theo năm. Hỏi sau bao nhiêu năm bạn có tng
stin là 600 triệu đồng?
Bài 2.21 .Trong 3 năm, mặc dù không gi vào và rút ra số dư trên tài khon ca bạn đã tăng từ 15 triu lên
21,07 triệu đồng. Cho biết lãi sut tin gửi là bao nhiêu %/ năm? Biết ngân hàng ghép lãi vào vốn theo năm.
Bài 2.22. Ông B có các khon thu nhp vào cuối năm, liên tục trong 10 năm, mỗi năm là 50 triệu đồng, ông
gi các khon tin trên vào Ngân hàng và nhận được tng stin là 724,33 triệu đồng vào cuối năm thứ 10.
Chương 2: Giá trị tin ttheo thi gian |
2
Hỏi lăi suất ca các khon tin gửi trên là bao nhiêu %/năm? Biết rằng Ngân hàng ghép lăi mỗi năm một ln.
Bài 2.23.Xác định giá trhin ti ca mt khon tin 100 triu, skth10, Biết lãi sut chiết khu là
12%/ k.
Bài 2.24. Xác định giá trhin ti ca chui tiền đều cui k10 hn, stin mi klà : 400 triệu, lăi suất
chiết khu là : 10%/ k, nếu đó là chuỗi tiền đầu kthì giá trhin ti ca chui là bao nhiêu?
(2.457,83 ; 2.703,61)
Bài 2.25. Xác định giá trhin ti ca chui tin cui k10 khn, vi stin mi ktrong 5 kỳ đầu là : 300
triu, 5 kcui : 600 triu hn, biết lăi suất chiết khu là 10%/ k.
(2.549,5 )
Bài 2.26 . Cô Lan mun có 100 triệu đồng sau 4 năm để mca hàng kinh doanh, hi ngay bây gicô phi
gi vào Ngân hàng bao nhiêu tin nếu:
a)
Lăi suất tin gửi là 1%/tháng, ghép lăi hàng tháng
b)
Lăi suất tin gửi là 3%/quí, ghép lăi hàng quí
c)
Lăi suất tin gửi là 12%/năm, ghép lăi hàng năm
(62,03; 62,32; 63,6)
Bài 2.27. Bn m2 stiết kim dài hn ti ngân hàng. Mt scó thi hạn 5 năm, còn sổ kia là 8 nă. Dự kiên
stin nhận được khi đáo hạn ca mi sổ đều là 10 triệu đồng.Hi ngay bây gibn
phi có bao nhiêu tin,
để thc hin dự định này? Biết lãi sut tin gửi là 12%/ năm, lãi được nhp vốn theo năm.
Bài 2.28. Ông B vay ca ngân hàng Nam Vit : 100 triệu đồng, lãi suất 14,5%/ năm, (lãi kép). Vic trn
được thc hiện như sau : 9 năm đầu stin phi trlà : 10 triệu đồng/ năm, năm thứ 10 strkhon cui cùng
để dt n. Theo bn stin phi trả năm thứ 10 là bao nhiêu?
Bài 2.29. Bn cn 30 triu mỗi năm, trong 4 năm tới, để trang tri chi phí cho vic hc tp, bn rút 30 triu
đầu tiên là một năm sau thời điểm hin ti. Hi ngay bây gibn phi gi vào ngân hàng bao nhiêu tin, biết
lăi suất ngân hàng là 8%/ năm, lăi nhập vốn theo năm?
(99,363)
Bài 2.30 Bn có trách nhim, cui mi tháng phi thanh toán mt khon tin là 1 triệu đồng, liên tc trong 12
tháng. Hỏi để thanh toán được các khon tin này ngay bây gibn phi gi bao nhiêu tin vào ngân hàng?
biết lãi sut tin gi là 0,5%/ tháng, lãi nhp vn theo tháng
Bài 2.31. Công ty dt Phong Phú dự định đầu tư một dây chuyn nhum mi, có ba nhà cung cp chào hàng
với các phương thức thanh toán như sau:
- Nhà cung cp A: Trgóp liên tục trong 4 năm, mỗi năm trả 200 triệu đồng, ktrả đầu tiên 1 năm sau khi
nhn máy
- Nhà cung cấp B: 4 năm sau khi nhận máy, sthanh toán mt ln vi stin là 900 triệu đồng
- Nhà cung cp C: Trgóp liên tục trong 4 năm với stin lần lượt là: 50; 100; 150 và 550 triệu đồng, k
trả đầu tiên 1 năm sau khi nhn máy
Hi: Công ty nên chn nhà cung cp nào, biết công ty có thgi tin vào ngân hàng với lăi suất :
10%/năm, lãi nhập vốn theo năm.
( Giá trhin ti ca dòng tin A = 633,98; B =614,7 ; C = 616,5 chn B)
Bài 2.32. Bn vừa trúng thưởng giải đặc bit ca xskiến thiết, vi giải thưởng là 12 tỷ đồng. stin này s
Chương 2: Giá trị tin ttheo thi gian |
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí