Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình tài chính tiền tệ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.49 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình tài chính tiền tệ
  • Giáo trình tài chính tiền tệ
  • Giáo trình tài chính tiền tệ
  • Giáo trình tài chính tiền tệ
  • Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình tài chính tiền tệ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.49 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Giáo trình tài chính tiền tệ : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH I, tiếp theo là Vị trí môn học: Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có lựa chọn các nội dung chính yếu của 2 môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng, tiếp theo là Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên can trực tiếp tới điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết, thêm nữa Do vậy nó trở thành môn học cơ sở cho toàn bộ sinh viên đại học thuộc những ngành kinh tế, kế tiếp là Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức, các khái niệm và các nội dung chính yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng

  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những 
nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín 
dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. 
  Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và 
những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác 
dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành.

Tải tài liệu Giáo trình tài chính tiền tệ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình tài chính tiền tệ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GII THIU CHƯƠNG TRÌNH
I. V trí môn hc:
Môn hc Tài chính-Tin thình thành trên cơ stng hp có chn lc nhng
ni dung chyếu ca hai môn hc: “Tài chính hc” và “Lưu thông Tin t-Tín
dng” ca chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng.
Nhng kiến thc ca môn hc này mang tính tng hp, có liên quan trc tiếp
đến điu kin kinh tế vĩ mô trong nn kinh tế thtrường có điu tiết. Do vy nó tr
thành môn hc cơ scho tt csinh viên đại hc thuc các ngành kinh tế.
Môn hc này cung cp cho sinh viên nhng kiến thc, nhng khái nim và
nhng ni dung chyếu vTài chính, Tin t, Tín dng và Ngân hàng. Nó có tác
dng làm cơ sbtrcho vic nghiên cu các môn kinh tế ngành.
Giáo trình là công trình nghiên cu ca các giáo viên Bmôn Tài chính-
Ngân hàng, được các giáo viên trc tiếp biên son:
- Ths Trn Ái Kết: biên son các chương I, II, III, VI, IX
- Ths Phan Tùng Lâm: biên son chương IV
- Nguyn ThLương, Đoàn ThCm Vân: biên son chương V
- Phm Xuân Minh: biên son chương VII và VIII
II. Phân phi chương trình:
Chương trình môn hc được phân phi như sau:
Chương I: Nhng vn đề cơ bn vtin t
Chương II: Nhng vn đề cơ bn vtài chính
Chương III: Nhng vn đề cơ bn vtín dng
Chương IV: Ngân sách Nhà nước
Chương V: Thtrường tài chính và các định chế tài chính trung gian
Chương VI: Tài chính doanh nghip
Chương VII: Hthng ngân hàng trong nn kinh tế thtrường
Chương VIII: Lm phát và chính sách tin t
Chương IX: Quan hthanh toán và tín dng quc tế
CHƯƠNG I
NHNG VN ĐỀ CƠ BN V TIN T
LƯU THÔNG TIN T
I. NGUN GC BN CHT CA TIN T:
Trt sm trong lch sloài người đã xut hin nhu cu phi có mt hình thc
tin tlàm trung gian trao đổi. Tuy nhiên quá trình phát trin các hình thái ca tin
tcho thy khó có thể đưa ra mt định nghĩa vtin tệ được các nhà kinh tế hc
thng nht và chp nhn. Trong tác phm góp phn phê phán khoa kinh tế chính tr,
K. Marx viết “ Mt khi người ta hiu rng ngun gc ca tin tệ ở ngay trong hàng
hoá, thì người ta đã khc phc được các khó khăn chính trong sphân tích tin t”.
Nhưng Marx cũng chra rng người chnghiên cu tin tvà các hình thái tin t
trc tiếp sinh ra ttrao đổi hàng hoá chkhông nghiên cu các hình thái tin t
thuc vmt giai đon cao hơn ca quá trình sn xut như tin tín dng chng hn.
Khi nói đến tin t, hu hết các nhà kinh tế hc trước đây cũng cho rng đó là
phương tin
trung gian trao đổi. Điu này chphù hp và đúng vi giai đon ban
đầu khi con người bt đầu sdng công ctin t. Quá trình phát trin ca tin t
cho thy tin tkhông chcó vai trò trung gian trao đổi mà nó còn giúp cho chúng
ta thc hin các hot động đầu tư tín dng… Ngoài ra, còn có nhng vt thkhác
givai trò trung gian trao đổi như chi phiếu, thương phiếu, kphiếu,… mà các nhà
kinh tế hc vn không thng nht vi nhau có phi là tin thay không. Irving
Fisher cho rng chcó giy bc ngân hàng là tin t, trong khi Conant Paul Warburg
cho rng chi phiếu cũng là tin t. Samuelson li cho rng tin là bt ccái gì mà
nhnó người ta có thmua được hu hết mi th. Theo Charles Rist thì cái tht
quan trng đối vi nhà kinh tế không phi là sthng nht vmt định nghĩa thế
nào là tin tmà phi biết và hiu hin tượng tin t.
II. CÁC HÌNH THÁI TIN T:
Nghiên cu lch sphát sinh và phát trin ca tin tcho thy tin tệ đã tri
qua nhiu hình thái: hoá t, tín tvà bút t...
1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí