Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.04 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS
  • Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS

Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.04 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS : Mat Clark – IELTS Speaking một LỜI NÓI ĐẦU Chào những bạn, căn nguyên từ nhu cầu bản thân muốn học môn speaking cho bài thi tiếng anh IELTS, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này có giá trị rất tốt cho việc tham khảo, nói thêm Tuy nhiên, những bản sách điện tử đang tràn lan trên mạng Internet ngày nay có chất lượng rất thấp, kèm theo ấy là việc có thêm tiếng Trung dẫn đến lãng phí về giấy in, tiền bạc, thời gian, cho biết thêm Hiện nay, cuốn này này đã được 1 nhà phát hành tại Việt Nam mua lại bản quyền từ tác giả Mat Clark, và đã phát hành tại Việt Nam, chúng tôi khuyên những bạn nên mua cuốn sách này để sử dụng, nhằm tôn trọng

xuất phát từ  nhu cầu  bản thân muốn  học môn speaking cho bài thi
tiếng anh IELTS, chúng tôi nhận thấy cuốn sách này có giá trị  rất tốt cho việc tham khảo.
Tuy nhiên, các bản sách điện tử đang tràn lan trên mạng Internet hiện nay có chất lượng rất
thấp, kèm theo đó là việc có thêm tiếng Trung dẫn tới lãng phí về giấy in, tiền bạc, thời gian

Quyển sách này hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi trong kỳ thi IELTS speaking

Tải tài liệu Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn trả lời trong speaking IETLS của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mat Clark IELTS Speaking
LI NÓI ĐẦU
Chào các bn, xut phát tnhu cu bn thân mun hc môn speaking cho bài thi
tiếng anh IELTS, chúng tôi nhn thy cun sách này có giá trrt tt cho vic tham kho.
Tuy nhiên, các bn sách điện tử đang tràn lan trên mng Internet hin nay có chất lượng rt
thp, kèm theo đó là vic có thêm tiếng Trung dn ti lãng phí vgiy in, tin bc, thi gian.
Hin nay, cun này này đã được mt nhà xut bn ti Vit Nam mua li bn quyn t
tác giMat Clark, và đã xut bn ti Vit Nam, chúng tôi khuyên các bn nên mua cun
sách này để sdng, nhm tôn trng giá trca cun sách này, cũng như tôn trng tác quyn
ca tác gicũng như nhà xut bn.
Chúng tôi gõ li cun sách này nhm mc đích duy nht là để hc tp, nghiên cu,
không hmang bt cmc đích kinh doanh nào. Mi hành động thương mại liên quan ti
bn gõ li này là không hliên quan ti chúng tôi.
Mong các bn tôn trng tác givà tôn trng ý mun ca chúng tôi.
Trong quá trình gõ và biên tập, do trình độ không chuyên, không thtránh khi có sai
sót.
Xin cm ơn, chúc các bn hc tt.
1
Mat Clark IELTS Speaking
IELTS SPEAKING MAT CLARK
Preface
During my 5 years as an IELTS examiner in China, I have seen thousands of Chinese
IELTS candidates perform OK in the speaking interview.
Most people would agree that an OK score in speaking is 5 or 6.
Many students now realize that a score of 5 or 6 for speaking is not enough for their
study requirements and this is why I wrote this book.
Many students spend months preparing for the IELTS speaking test and still find it
difficult
to
score
7
or
higher.
In
fact
some
candidates
actually
score
lower
than
they
potentially could have scored. There are a few reasons behind this poor performance and
these will be discussed in detail throughout this book, but one major factor is the lack of
quality material available for IELTS speaking preparation.
As an IELTS examiner, I am able to precisely separate the differences in spoken
English ability resulting in different IELTS speaking scores this knowledge provides the
basis for this book.
There are a number of IELTS speaking books on the market but this book aims to
break new ground by focusing on how to prepare for and achieve a speaking score of 7 (or
maybe higher). All of the skills and strategies presented in this book are typical of a high
scoring speaking candidate.
This book is intended for anyone who intends to take the IELTS test; it will also help
learners of English improve their speaking skills. It is suitable for both classroom use and
self-study.
2
Mat Clark IELTS Speaking
TABLE OF CONTENTS
The Speaking Test in China .................................................................................................................5
1.
Chinese Performance and the Reason........................................................................5
2.
The Real Reason...................................................................................................6
Two Different Speaking Systems.........................................................................................................9
1.
The Economics of Language ...................................................................................9
2.
The Location of Key Information.............................................................................9
3.
Summary of the Differences between Spoken English and Spoken Chinese.....................12
The Marking System..........................................................................................................................13
1.
Fluency and Coherence (Scored 1~9).......................................................................13
2.
Lexical Resource (Scored 1~9) ...............................................................................16
3.
Grammatical Range and Accuracy (1~9)...................................................................18
4.
Pronunciation (1~9)..............................................................................................20
5.
A Summary of the Marking System .........................................................................23
The Speaking Test Format..................................................................................................................24
1.
Part One of the Speaking Test.................................................................................25
1.1.
Possible Topics for Part One.............................................................................26
1.2.
Question Type 1: ―Basic Description‖ Questions..................................................28
1.3.
Question Type 2: ―Liking‖...............................................................................33
1.4.
Question Type 3: ―Disliking‖ Questions .............................................................36
1.5.
Question Type 4: ― Types of‖ Question...............................................................38
1.6.
Question Types 5: ―Wh-/How Often‖ Questions...................................................42
1.7.
Question Type 6: ―Yes/No‖ Questions................................................................45
1.8.
Question Type 7: ―Would‖ Questions:................................................................48
1.9.
Part one topic list...........................................................................................52
2.
Part Two of the Speaking Test.................................................................................92
2.1.
Part Two Problems.........................................................................................92
2.2.
Part Two and the Making System ......................................................................92
2.3.
Part Two Topics.............................................................................................94
2.4.
Strategies for Part Two....................................................................................95
2.5.
Producing a Good Quality Part Two Talk..........................................................100
2.6.
Part Two TopicAnalysis................................................................................110
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí