Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.60 M
  • Lần download: 55 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông

Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.60 M Lần download: 55 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông : Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông Hệ đại học từ xa

Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông Hệ đại học từ xa

Tải tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: KINH T VĨ
S tín ch : 4
S DNG CHO NGÀNH QUN TR KINH DOANH
HỆ ĐẠI HC TXA
CHƯƠNG I:
MT S VN ĐỀ CƠ BN CA KINH T HC
1/ Ba vn đề kinh tế : sn xut cái gì? sn xut như thế nào và sn xut cho ai sáp dng
a Cháp dng cho xã hi kém phát trin
b
c
d
Cho tt ccác xã hi, trong mi giai đon phát trin hay mi chế độ chính tr
Cháp dng cho xã hi tư bn chnghĩa
Chyếu cho các xã hi mà nn kinh tế hot động theo nguyên tc kế hoch hoá tp
trung
2/ Đường cu hàng hoá X cho biết
a Bao nhiêu hàng hoá X sẽ được chi mua ti mc giá cân bng
b Slượng hàng hoá X được mi người mua trong tng thi ktheo mi mc giá khi các
c
nhân tkhác tác động đến cu không đổi
Slượng hàng hoá X được cung cp trong tng thi ktheo mi mc giá khi các nhân
ttác động đến mi mc giá được ginguyên
d
Stin chi mua hàng sthay đổi như thế nào khi giá ca nó thay đổi
3/ Đường cung hàng hoá X cho biết
a Slượng hàng hoá X được sn xut ra tương ng vi tng mc giá trong mt khong
thi gian vi các nhân tkhác nh hưởng ti cung không thay đổi
b
c
d
Là lượng hàng hoá X tưng ng vi tng mc giá
Lượng cung thay đổi khi giá cthay đổi
Slượng hàng hoá X được sn xut ra trong mt khong thi gian nht định
4/ Lượng cu hàng biu th
a Lượng cu hàng hoá X tlnghch vi giá c
b
c
Là lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua ti mc giá cân bng
Giá cthay đổi thì lượng cu thay đổi
d
Slượng hàng hoá X được người tiêu dùng mua ti mt mc giá trong mt khong thi
gian nht định
5/ Nếu đường cu hàng hoá X dch chuyn sang phi, thì mt cách gii thích hp lý nht đối
vi sdch chuyn đó là
a Mc giá hàng hoá X gim xung làm cho người tiêu dùng mua nhiu hàng hoá X hơn
b
c
Vì Giá hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn
Thhiếu người tiêu dùng thay đổi theo hướng hthích hàng hoá này hơn và hmun
mua so vi trước ti mi mc giá
d
Vmt lý do nào đó làm cho cung hàng hoá gim xung
6/ Đường cu hàng hoá X dch chuyn sang trái là do
a Vì lượng cung hàng X đã gim xung
1
b
c
Người tiêu dùng thích mua hàng hoá thay thế vi sn phm X hơn ti mi mt mc giá
Giá cca hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn so
d
vi trước
Vì thhiếu người tiêu dùng đã thay đổi
7/ Skin không làm dch chuyn đường cu vtht bò là:
a Thu nhp bng tin ca người sdng tht bò tăng lên
b Mt sthay đổi vsthích ca người tiêu dùng đối vi tht bò
c
d
Mt squng co mnh mca nhng người bán sn phm cnh tranh vi tht bò
Giá tht bò gim xung
2
CHƯƠNG II:
MT S VN ĐỀ CƠ BN CA KINH T HC VĨ
1/ Kinh tế vĩ mô là môn khoa hc nghiên cu:
a Các quan hkinh tế ca các ngành trong nn kinh tế
b Mt hthng kinh tế thng nht
c
d
Nn kinh tế vi tư cách mt tng th, mt hthng ln, các tng lượng phn ánh hot
động ca mt nn kinh tế tng th
Các thtrường tng ngành
2/ Kinh tế vĩ mô nghiên cu
a Tng sn lượng hàng hoá và dch v, Mc giá cchung, lm phát; tltht nghip và
b
cán cân thanh toán; tltăng trưởng ca nn kinh tế
Tllm phát và tltăng trưởng
c
d
Mc giá cchung và lm phát
Tng sn lượng hàng hoá và dch v
3/ Tng cu hàng hoá và dch vca mt nước không phthuc vào các quyết định ca
a Chính phvà các hãng sn xut
b Các nhà cung ng hàng hoá và dch v
c
d
Các hgia đình
Người nước ngoài
4/ Biến snào sau đây có ththay đổi không gây ra sdch chuyn ca đường tng cu
a Mc giá
b
c
d
Lãi sut
Thuế sut
Kvng vlm phát
5/ Biến snào sau đây có ththay đổi không gây ra sdch chuyn ca đường tng cung
a Các chính sách ca chính phthay đổi
b
c
Lãi sut
Giá ccác yếu tố đầu vào
d
Mc giá cchung
6/ Vì đường tng cung trong dài hn là thng đứng, do đó trong dài hn
a
b
c
Thu nhp quc dân thc tế và mc giá được quyết định bi tng cu
Thu nhp quc dân thc tế và mc giá được quyết định bi tng cung dài hn
Thu nhp quc dân thc tế được quy định bi tng cung, còn mc giá được quy định
d
bi tng cu
Thu nhp quc dân thc tế được quy định bi tng cu, còn mc giá được quyết định
bi tng cung
7/ Đường tng cung thng đứng hàm ý rng
a
b
Tăng giá skhuyến khích đổi mi công nghvà do vy thúc đẩy tc độ tăng trưởng
kinh tế
Không thđược tc độ tăng ca sn lượng trong ngn hn ln hơn tc độ tăng trung
c
d
bình ca sn lượng trong dài hn
Tăng giá skhông nh hưởng gì đến sn lượng ca nn kinh tế
Tăng giá scho phép nn kinh tế đạt được mc sn lượng cao hơn
8/ Đường tng cung ngn hn không dch chuyn lên phía trên vì lý do sau:
a
b
c
Giá cnguyên liu thô thiết yếu tăng
Gim năng sut lao động
Mc giá tăng
d
Tin lương tăng
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí