Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

7 thói quen của bạn trẻ thành công

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.40 M
  • Lần download: 29 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • 7 thói quen của bạn trẻ thành công
  • 7 thói quen của bạn trẻ thành công

7 thói quen của bạn trẻ thành công

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.40 M Lần download: 29 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu 7 thói quen của bạn trẻ thành công : Gieo suy nghô, gùåt haânh àöång Gieo haânh àöång, gùåt thoái quen Gieo thoái quen, gùåt tñnh caách Gieo tñnh caách, gùåt söë phêån THE bảy HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS - bảy THOÁI QUEN CUÃA BAÅN TREÃ THAÂNH ÀAÅT Copyright ©2005 First News-Tri Viet, bên cạnh đó Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Têåp àoaân xuêët baãn FranklinCovey, thaáng 04 nùm 2005, thêm nữa Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ FranklinCovey àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ v

Cùng bắt tay xây dựng thói quen của người thành đạt

Tải tài liệu 7 thói quen của bạn trẻ thành công miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 7 thói quen của bạn trẻ thành công của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Gieo suy nghô, gùt hanh àöng
Gieo hanh àöng, gùt thoi quen
Gieo thoi quen, gùt tñnh cach
Gieo tñnh cach, gùt phên
Original title: THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS
by Sean Covey
Copyright © FranklinCovey Company.
“FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of
FranklinCovey Co. and their use is by permission.”
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE TEENS
- 7 THOI QUEN CUA BAN TRE THANH ÀAT
Copyright ©2005 First News-Tri Viet.
Cöng ty First News - Trñ Viït giû ban quyïn xuêt ban va phat hanh ên
ban tiïng Viït trïn toan thï giúi theo húp àöng chuyïn giao ban
quyïn vúi Têp àoan xuêt ban FranklinCovey, thang 04 nùm 2005.
Bêt cû sû sao chep, trñch dên nao khöng àûúc sû àöng y cua First
News va FranklinCovey àïu la bêt húp phap va vi pham Luêt Xuêt
Ban Viït Nam, Luêt Ban Quyïn Quöc Tï va Cöng ûúc Bao Hö Sú
Hûu Ban Quyïn Sú Hûu Trñ Tuï Berne.
FIRST NEWS-TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai St. - Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860
Fax: 84-8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Web: http://www.firstnews.com.vn
SEAN COVEY
Biïn dõch:
VU THÕ THU NHI - NGUYÏN THANH NHÊN
FIRST NEWS
NHA XUÊT BAN TRE

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí