Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 26 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Loại tài liệu : Lần download: 26 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu tới cộng đồng bài Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh : Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh được Thư viện miễn phí, kế tiếp là com đăng tải gồm hợp tuyển 34 đề ôn có đáp án đi kèm, bên cạnh đó Bộ đề thi giúp những bạn luyện tập về giới từ, tính từ, cách phát âm và trọng âm, nói thêm là , giúp những bạn nắm vững kiến thức căn bản để làm bài tốt, cho biết thêm Mời những bạn tham khảo, kế tiếp là Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh Test một Part 1: Phonetics: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group một, nói thêm A, ý nữa Tolerant B, ngoài ra Horrible C, bên cạnh đó Occupied D,còn cho biết thêm Reasonable hai, bên cạnh đó A, nói thêm Resource B, nói thêm Preserve C, bên cạnh đó Conserve D, nói thêm là Position 3, ý nữa A, ngoài ra Odour B, ngoài ra Honour C, thêm nữa Pour D,còn cho biết thêm Vapour 4, nói thêm là A, nói thêm là Paint B, nói thêm là Reclaim C, nói thêm là Drai

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh được VnDoc.com đăng tải gồm tuyển tập 34 đề ôn có đáp án đi kèm. Bộ đề thi giúp các bạn luyện tập về giới từ, tính từ, cách phát âm và trọng âm..., giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản để làm bài tốt. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Test 1

Part 1: Phonetics:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group

1. A. Tolerant             B. Horrible              C. Occupied               D. Reasonable

2. A. Resource           B. Preserve            C. Conserve                D. Position

3. A. Odour                B. Honour              C. Pour                       D. Vapour

4. A. Paint                 B. Reclaim             C. Drainage                 D. Certain

5. A. Lemon               B. Son                   C. Bacon                     D. Iron

Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group

6. A. Eardrum            B. Abound              C. Decree                    D. Account

7. A. Anchor              B. Disposal            C. Adverb                    D. Welfare

8. A. Solidity              B. Supervisor         C. Perversity                D. Impudence

9. A. Birthmark           B. Anthem             C. Guidance                D. Immense

10. A. Applicant          B. Sulphuric           C. Odourless               D. Logical

Part 2: Vocabulary - grammar and structures

Choose the best answer among A, B, C or D

11. He made too ... mistakes in his writing.

    A. little                 B. much                C. few                  D. many

12. She hadn’t written to me ... we met last time.

   A. before              B. since                 C. ago                  D. for

13. I worked ... hard that I felt very tired.

   A. such               B. too                     C. enough             D. so

14. He is bored ... doing the same thing every day.

    A. of                  B. to                       C. for                    D. with

15. This question is ... difficult for me.

   A. enough           B. to                       C. such                 D. too

16. Vehicles also account ... air pollution in the city.

   A. on                 B. to                        C. with                  D. for

17. He said he ... for five hours.

    A. has been working                          B. has worked
    C. worked                                         D. has been working

18. They ere ... when they read the result.

    A. disappointed                                 B. disappointment
    C. disappoint                                    D. disappointing

19. I am very ... in the news.

   A. interested   B. interesting              C. interest             D. exciting

20. There is always ... traffic in the city centre in the rush-hour.

   A. full             B. heavy                     C. strong               D. big

Đáp án bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Keys

1. A

11. C

21. D

31. B

41. B

2. A

12. D

22. B

32. C

42. A

3. B

13. C

23. D

33. C

43. C

4. B

14. B

24. C

34. B

44. B

5. B

15. D

25. D

35. B

45. A

6. C

16. D

26. D

36. A

46. D

7. B

17. C

27. D

37. D

47. B

8. B

18. B

28. B

38. B

48. C

9. B

19. A

29. B

39. C

49. A

10. A

20. C

30. A

40. B

50. D

Tải tài liệu Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí