Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài giảng: Quản trị dự án

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.12 M
  • Lần download: 29 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài giảng: Quản trị dự án
  • Bài giảng: Quản trị dự án
  • Bài giảng: Quản trị dự án
  • Bài giảng: Quản trị dự án
  • Bài giảng: Quản trị dự án

Bài giảng: Quản trị dự án

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.12 M Lần download: 29 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Bài giảng: Quản trị dự án : GvHuỳnh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM Bài giảng Quản trị dự án một một Bài Giảng Quản Trị Dự Án Gv Huỳnh ðạt Hùng Khoa QTKD – ðHCN tp HCM hai Chương I: ðối tượng nghiên cứu & những khái niệm Chương II: Thiết lập dự án Chương III: Lựa chọn dự án ñầu tư Chương IV: Quản trị thời gian thực hiện dự án Chương V: Quản trị giá tiền thực hiện dự án Chương VI: Quản trị việc bố trí & ñiều hòa nguồn lực thực hiện dự án N N N Nội dung môn h i dung môn h i dung môn h i dung môn học c c c QU QU QU QUẢN TR N TR N TR N TRỊ D D D DỰ Á Á Á ÁN N N N GvHuỳnh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM Bài giảng Quản trị dự án hai 3 Tài liệu t

Trình bày các khái niệm về dự án, quản trị dự án và các cấu trúc tổ chức để quản trị dự án; Phân tích vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng, phẩm chất cần phải có của nhà quản trị dự án. Phân tích các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn dự án. Pân tích các phương pháp hoạch định, lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ của dự án. Trình bày các phương pháp kiểm sóat dự án và các vấn đề anh hưởng đến sự thành công của dự án....

Tải tài liệu Bài giảng: Quản trị dự án miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài giảng: Quản trị dự án của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

GvHunh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
Bài Ging
Qun TrD
Án
Gv Hunh ðt Hùng
Khoa QTKD – ðHCN tp HCM
1
Ni dung môn hc
QUN TR D ÁN
Chương I: ðối tượng nghiên cu & c ki
nim
Chương II: Thiết lp dự án
Chương III: La chọn dự án ñầu tư
Chương IV: Quản trị thời gian thc hin dự án
Chương V: Quản trị chi phí thc hin dự án
Chương VI: Quản trị việc bố trí & ñiu hòa
ngun lc thc hin dự án
2
Bài ging Qun trdán
1
GvHunh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
Tài
liu
tham
kho
Giáo trình qun trdán đu tư – TS Phm
Xuân Giang, Nhà xut bn ĐHQG, năm 2009
Giáo trình Phân tích – thm đnh dán đu tư –
THs Võ Xuân Hng, ThS Trn Nguyn Minh Ái,
ĐHCN tp HCM, 2004
Thm đnh dán đu tư – Vũ Công Tun, NXB
Tài chính, năm 2007
3
MC TIÊU
Qua môn hc Qun trdán:
- Sinh viên nm đưc bcc mt dán đu tư. K
năng phân tích các yếu tmt dán khthi: phân
tích tài chính, phân tích kinh tế - Xã hi, phân tích
môi trưng, …
- Giúp sinh viên hình thành các knăng qun tr
mt dán khthi: qun trtiến đ, qun trchi phí,
qun trcác ngun lc thc hin mt dán.
4
Bài ging Qun trdán
2
GvHunh ðạt Hùng, QTKD - ðHCN tpHCM
YÊU CU MÔN HC
Kiến thc kinh tế, tài chính, nhân s
Xác sut, thng kê
Toán kinh tế, toán tài chính (Sơ đ
Pert, sơ đGantt, thi giá ca tin t,
lãi sut, …)
GV Hunh ðt Hùng
Bài ging Qun trdán
5
Đánh giá kết qu hc tp
Chuyên cn
Kim tra gia k
Tiu lun
Kim tra cui k
GV Hunh ðt Hùng
Bài ging Qun trdán
6
Bài ging Qun trdán
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí