Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi mẫu kinh tế vi mô

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 22 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi mẫu kinh tế vi mô

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 22 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến các bạn thư viện Đề thi mẫu kinh tế vi mô : Đề thi kinh tế vi mô là tài liệu tham khảo cho sinh viên kinh tế ôn tập trước kỳ thi

Đề thi kinh tế vi mô là tài liệu tham khảo cho sinh viên kinh tế ôn tập trước kỳ thi

Tải tài liệu Đề thi mẫu kinh tế vi mô miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi mẫu kinh tế vi mô của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời

Câu 1:  Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

 A  Tăng lên 5% B  Tăng lên 20% C  Tăng lên 4,5% D  Tất cả đều sai

Câu 2:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

 A  Giảm giá, giảm lượng B  Tăng giá, giảm lượng C  Giảm giá, tăng lượng D  Tăng giá, tăng lượng

Câu 3:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại  thì mức giá phải bằng:

 A  20 B  25 C  30 D  50

Câu 4:  Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

 A  Giá tăng, lượng giảm B  Giá giảm, lượng giảm C  Giá giảm, lượng tăng D  Giá tăng, lượng tăng

Câu 5:  Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

 A  Giá giảm, lượng tăng B  Giá giảm, lượng giảm C  Giá tăng, lượng giảm D  Giá tăng, lương tăng

Câu 6:  Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:

 A  Không đổi B  Càng thấp C  Không biết được D  Càng cao

Câu 7:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

 A  Tăng giá, tăng lượng B  Giảm giá, giảm lượng C  Giảm giá, tăng lượng D  Tăng giá, giảm lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.

Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt).

Câu 8:  Định phí trung bình AFC bằng:

 A  AFC=6,67 B  AFC=10 C  Cả ba câu đều sai D  AFC=5

Câu 9:  Doanh thu TR bằng:

 A  Cả ba câu đều sai B  5.000 C  3.000 D  2.000

Câu 10:  Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:

 A  Không thể tính được B  200 C  1.200 D  Cả ba câu đều sai

Câu 11:  Tổng chi phí TC bằng:

 A  2.500 B  2.800 C  Cả ba câu đều sai D  3.000

Câu 12:  Doanh nghiệp đang sản xuất tại sản lượng Q bằng:

 A  Q=200 B  Q=150 C  Q=100 D  Cả ba câu đều sai

Câu 13:  Hàng hóa X có Ep= -2 và Es=4. Chính phủ đánh thuế 9 (đvt/đvq) vào hàng hóa này. Vậy sau khi có thuế giá thị trường sẽ tăng thêm là:

 A   9 B   3 C   6 D  Không biết được

Dùng số liệu sau dể trả lời các câu hỏi có liên quan.

Một doanh nghiệp độc quyền có hàm số cầu Q= 1000-2P và hàm tổng chi phí TC=2Q2+200 (P:đvt/đvq; Q:đvq; TC:đvt)

Câu 14:  Để tối đa hóa doanh thu thì mức giá bán P phải bằng:

 A  Tất cả đều sai B  250 C  500 D  100

Câu 15:  Mức lợi nhuận cực đại bằng:

 A  24.800 B  Tất cả đều sai C  50.000 D  88.000

Câu 16:  Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng:

 A  100 B  Tất cả đều sai C  150 D  500

Câu 17:  Doanh thu tối đa sẽ bằng

 A  150.000 B  250.000 C  125.000 D  Tất cả đều sai

Câu 18:  Để tối đa hóa doanh thu thì mức sản lượng Q phải bằng:

 A  300 B  500 C  250 D  Tất cả đều sai

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.

Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000

Câu 19:  Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng:

 A  225 B  325 C  Cả ba câu đều sai D  555

Câu 20:  Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:

 A  1.200 B  1.574 C  3.000 D  Cả ba câu đều sai

Câu 21:  Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng:

 A  250 B  Cả ba câu đều sai C  337 D  450

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan.

Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq)

Câu 22:  Hàm chi phí trung bình AC bằng:

 A  30Q3-8Q+20+500/Q B  10Q2-8Q+20+500/Q C  10Q2-4Q+20+500/Q D  Cả ba câu đều sai

Câu 23:  Hàm chi phí biên MC bằng

 A  30Q3-8Q+20+500/Q B  30Q2-8Q+20 C  Cả ba câu đều sai D  10Q2-4Q+20

Câu 24:  Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp ngừng kinh doanh:

 A  250 B  265,67 C  Cả ba câu đều sai D  300

Câu 25:  Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:

 A  Cả ba câu đều sai B  P=202,55 C  P=300 D  P=265,67

Câu 26:  Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:

 A  Q=4,14 B  Q=20,15 C  Q=10,15 D  Cả ba câu đều sai

Câu 27:  Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:

 A  Q=20,50 B  Q=15,25 C  Cả ba câu đều sai D  Q=2,99

Câu 28:  Nếu giá thị trường Pe bằng 500  thì lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp bằng:

 A  ∏=100,50 B  ∏=2.000 C  Cả ba câu đều sai D  ∏=846,18

Câu 29:  Điểm hòa vốn cũng chính là điểm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có:

 A  FC=0 B  Cả ba câu đều sai C  TR=TC D  TR=VC

Câu 30:  Mục tiêu tối đa hóa doanh thu cũng chính là mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận khi:

 A  Cả ba câu đều đúng B  VC=0 C  MC=0 D  TC=FC

Câu 31:  Nhà độc quyền đang bán 4 đơn vị sản phẩm ở mức giá là 10000 đồng/sản phẩm. Nếu doanh thu biên của đơn vị thứ 5 là 6 ngàn đồng, thì doanh nghiệp bán 5 sản phẩm với mức giá là:

 A  Tất cả đều sai B  9.200 C  10.000 D  6.000

Câu 32:  Nếu doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:

 A  Bằng không B  Lớn hơn không C  Nhỏ hơn không D  Tất cả đều sai

Câu 33:  MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1. Để chọn lựa tiêu dùng tối ưu, người tiêu dùng nên:

 A  Giảm tiêu dùng hàng hóa Y B  Không biết được C  Tăng tiêu dùng cho hàng hóa X              D  Tăng tiêu dùng cho hàng hóa Y

Câu 34:  Trong ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất khi:

 A  Tất cả đều sai B  Giá bán bằng biến phí trung bình C  Doanh nghiệp không có lợi nhuận              D  Doanh nghiệp bị thua lỗ

Câu 35:  Khi năng suất trung bình AP giảm, năng suất biên MP sẽ:

 A  Tất cả đều sai B  Nhỏ hơn năng suất trung bình C  Lớn hơn năng suất trung bình              D  Bằng năng suất trung bình

Câu 36:  Chính phủ đánh thuế 5 đơn vị tiền/đơn vị sản lượng vào hàng hóa X làm giá thị trường tăng lên thêm  4 đơn vị tiền/đơn vị lượng sau khi có thuế. Vậy mối quan hệ giữa Ep và Es là:

 A  /Ep/=Es B  /Ep/>Es C  /Ep/=0 D  /Ep/<Es

Câu 37:  Thặng dư sản xuất thì bằng:

 A  Tổng doanh thu trừ tổng biến phí B  Tổng doanh thu trừ tổng chi phí C  Tất cả đều sai              D  Tổng doanh thu trừ tổng định phí

Câu 38:  Để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng tại đó có:

 A  AR=MR B  Cả ba câu đều đúng C  P=MC D  P=MR

Câu 39:  AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC luôn không đổi và bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là:

 A  Tất cả đều sai B  540 C  140 D  450

Câu 40:  Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là:

 A  Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí trung bình B  Đường chi phí biên C  Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí biến đổi trung bình              D  Tất cả đều sai

Câu 41:  Nếu hữu dụng biên có xu hướng dương và giảm dần khi gia tăng lượng tiêu dùng thì:

 A  Tổng hữu dụng sẽ giảm dần B  Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần C  Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần              D  Tổng hữu dụng sẽ không đổi

Câu 42:  Nếu doanh nghiệp độc quyền định mức sản lượng tại đó có doanh thu biên bằng chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì lợi nhuận kinh tế sẽ:

 A  Bằng không B  Nhỏ hơn không C  Lớn hơn không D  Tất cả đều sai

Câu 43:  Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm X lên 20%. Kết quả làm doanh thu tăng lên 8%. Vậy Ep của mặt hàng này bằng:

 A  -1,5 B  Tất cả đều sai C  -5 D  -0,5

Câu 44:  Khi doanh nghiệp tăng sản lượng mà làm lợi nhuận giảm,điều này có thể là do:

 A  Doanh thu biên nhỏ hơn chi phí biên B  Doanh thu biên bằng chi phí biên C  Doanh thu biên lớn hơn chi phí biên              D  Tất cả đều sai

Câu 45:  Lợi nhuận kinh tế (∏) thì bằng:

 A  (P-AC)*Q B  P.S – FC C  Cả ba câu đều đúng D  TR - TC

Câu 46:  Khi cung và cầu của cùng một sản phẩm tăng lên thì:

 A  Lượng cân bằng chắc chắn tăng, giá cân bằng không biết chắc B  Lượng cân bằng chắc chắn giảm, giá cân bằng không biết chắc              C  Giá cân bằng chắc chắn tăng, lượng cân bằng thì không biết chắc              D  Giá cân bằng và lượng cân bằng đều tăng

Câu 47:  Người tiêu dùng tiêu dùng 4 sản phẩm thì có tổng hữu dụng bằng 20, tiêu dùng năm sản phẩm thì tổng hữu dụng bằng 23. Vậy hữu dụng biên của sản phẩm thứ 5 bằng:

 A  43 B  Tất cả đều sai C  1 D  3

Câu 48:  Đối với đường cầu tuyến tính, khi trượt dọc xuống dưới theo đường cầu thì:

 A  Tất cả đều sai B  Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, nhưng độ dốc của đường cầu thay đổi              C  Độ co giãn của cầu theo giá và độ dốc đều thay đổi              D  Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, nhưng độ dốc của đường cầu không đổi

Câu 49:  Doanh nghiệp hòa vốn khi:

 A  Tổng doanh thu bằng tổng chi phí B  Giá bán bằng chi phí trung bình C  Cả  ba câu đều đúng              D  Lợi nhuận bằng không

Câu 50:  Giá bán để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp không nằm trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì  bằng:

 A  P=MC B  P=AC C  P=MR D  P=MC*(

Hết

1

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí