Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:0.15 M
 • Lần download: 1 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)
 • THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.15 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến các bạn tài liệu THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2) : 1 một CHƯƠNG 4b: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (tt) hai MỤC TIÊU • - Nắm được công nghệ phân tích thông báo để giúp doanh nghiệp ra được những quyết định ngắn hạn: quyết định về tiếp tục hay dừng sản xuất 1 bộ phận kinh doanh thua lỗ, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết định bán bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất, quyết định trong điều kiện giới hạn • - Hiểu biết công nghệ phân tích giúp doanh nghiệp trong việc ra quyết định về giá, ngoài ra • - Có đủ khả nămg tham gia vào việc giám định dự án đầu tư dài hạn duyệt y những công nghệ đánh giá dự án đầu tư dài hạn, tiếp theo là 3

 Hiểu được tầm quan trọng của việc định
giá sản phẩm
 Hiểu được mô hình định giá kinh tế
nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên chi phí.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định
giá dựa trên nguyên vật liệu và thời gian
lao động.

NỘ I DUNG:
1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH GIÁ.
2. CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN.
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐịNH GIÁ BÁN

Tải tài liệu THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ (Phần 2) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1
CHƯƠNG 4b:
THÔNG TIN THÍCH HP CHO
VIC RA QUYT NH CÁC
QUYT NH VGIÁ (tt)
1
MC TIÊU
- Nm được kthut phân tích thông tin để giúp doanh
nghip ra được các quyết định ngn hn: quyết định v
tiếp tc hay ngng sn xut mt bphn kinh doanh
thua l, quyết định sn xut hay mua ngoài, quyết định
bán bán thành phm hay tiếp tc sn xut, quyết định
trong điu kin gii hn
- Hiu biết kthut phân tích giúp doanh nghip trong
vic ra quyết định vgiá.
- đủ khnămg tham gia vào vic thm định dán
đầu tư dài hn thông qua các kthut đánh giá dán
đầu tư dài hn.
2
I. THOÂNG TIN THÍCH HÔÏP QUYEÁT ÑÒNH KINH DOANH NGAÉN HAÏN
I- Thông tin thích hp cho vic ra quyết định ngn hn
1- Thông tin thích hp cho vic ra quyết định
2- ng dng thông tin thích hp trong vic ra quyết định
II- Các quyết định vgiá
1- Các nhân tchyếu nh hưởng đến quyết định vgiá
bán sn phm
2- Các phương pháp định giá bán
III- Thông tin ca kế toán qun trvi vic ra quyết định
đầu tư dài hn
1- Các vn đề cơ bn vquyết định đầu tư dài hn
2- Các phương pháp đánh giá dán đầu tư dài hn
3
II. CÁC QUYT ĐỊNH VGIÁ
4
MC TIÊU HC TP
 Hiu được tm quan trng ca vic định
giá sn phm
 Hiu được mô hình định giá kinh tế
nhm ti đa hoá li nhun.
 Thiết lp giá bán theo phương pháp định
giá da trên chi phí.
 Thiết lp giá bán theo phương pháp định
giá da trên nguyên vt liu và thi gian
lao động.
5
NÔI DUNG:
1.
TM QUAN TRNG CA NH GIÁ.
2.
CÁC NHÂN TQUAN TRNG
NH HƯNG N QUYT NH GIÁ BÁN.
3.
CÁC PHƯƠNG PHÁP NH GIÁ BÁN
6

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí