Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.47 M
  • Lần download: 146 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông
  • Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông
  • Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông
  • Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông
  • Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông

Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.47 M Lần download: 146 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông : TS, bên cạnh đó NGUYỄN VIẾT ĐÔNG BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC August hai, 2012 một 1) Hãy kiểm tra suy luận sau t  u r  (s  t) (p q )  r (s  u ) ______________  p 2) Đề thi 2010 , ngoài ra a) Một dãy số thực {xn } được nói là thuộc O(n) giả dụ tồn tại số thực dương C và số tự nhiên m sao cho xn  10, x2 >15, 0 ≤ x3

Bài tập toán rời rạc cho ngành CNTT của Thạc sĩ Nguyễn Viết Đông

Tải tài liệu Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập TOÁN RỜI RẠC TS.Nguyễn Viết Đông của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TS. NGUYN VIẾT ĐÔNG
BÀI TẬP TOÁN RI RC
August 2, 2012
1)
Hãy kim tra suy lun sau
t u
r (s t)
(p q ) r
(s u )
______________
p
2)
Đề thi 2010 .
a) Mt dãy sthc {xn} được nói là thuc O(n) nếu tn ti sthực dương C và stnhiên m
cho xn < C n mi khi n m. Hãy sdng mệnh đề lượng từ hóa để viết lại định nghĩa trên.
b)Viết ra mệnh đề lượng thóa cho mt dãy sthc không thuc O(n).
sao
3)
Đề thi năm 2011.
a) Mt thuật toán được nói là có thời gian đa thức nếu thi gian chy thut toán T(n) vi n là chiu
dài ca input, tha tính cht :
"Tn ti sthực dương C và stnhiên d sao cho T(n) < C nd, vi n đủ lớn”.
b) Hãy sdng mệnh đề lượng từ hóa để viết lại định nghĩa trên.
Viết ra mệnh đề lượng từ hóa cho định nghĩa của mt thut toán vi thi gian không phi là thi gian
đa thức.
4)
Đề 2012
Kiểm tra tính đúng đắn ca suy lun sau
p q
r (p s)
(t p) r
(q s)
t
5)
Đề năm 2005
Kiểm tra tính đúng của suy lun sau:
xR(P(x)Q(x))
xR(P(x)Q(x) R(x))
_________________________
6)
xR(R(x) P(x)) .
Cho A = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Có bao nhiêu quan htương đương trên A gm 3
lp
tương đương mà mi lp
có 4 phn t.
7)
Đề thi 2003.
a) Có bao nhiêu cp tp hp con A, B ca mt tp hp 8
phn tsao cho A B = .
b) Có bao nhiêu cp tp hp con A, B ca mt tp hp 8
phn tsao cho: AB A+ B.
1
TS. NGUYN VIẾT ĐÔNG
BÀI TẬP TOÁN RI RC
August 2, 2012
8)
Đề thi 2008
Ta ly ngu nhiên 5 bìa tmt hp cha 60 tấm bìa trên đó lần lượt ghi các số 10, 11, …, 69.
a)
Có bao nhiêu trường hp có thxy ra.
b)
Có bao nhiêu trường hợp trong đó 5 bìa lấy ra chứa đúng “hai đôi” (mỗi đôi gồm hai bìa có ch
scui ging nhau. Chscui của hai đôi này là hai chskhác nhau và khác vi chscui
ca bìa còn li).
c) Có bao nhiêu trường hợp trong đó chữ scui ca 5 bìa to
thành một dãy tăng?
d) Có bao nhiêu trường hp chscui ca 5 bìa to thành một dãy tăng và có ít nhất hai bìa có ch
số đầu khác nhau.
9)
Đề thi 2009.
Ta ly ngu nhiên 5 bìa tmt hp cha 50 tm bìa trên đó lần lượt ghi các số 10, 11, …, 59.
a) Có bao nhiêu trường hp có thxy ra.
b) Có bao nhiêu trường hợp trong đó có đúng hai trong năm bìa lấy ra có chscui bng nhau.
10) Mỗi người sdng mt hthng máy tính ca mt công ty X phi
sdng mt password dài t
6 đến 8 ký tự, trong đó mỗi ký tlà mt chcái (trong 26 chcái) hoc là mt chs(trong 10
chs). Mi password phi có ít nht mt chs. Hi có thlập được bao nhiêu password khác
nhau?
11)Đề 2012.Cho tp hp
X = x:
1 x 20vi quan h
thông thường. Tìm stp con
A
ca X thỏa điều kin trong mỗi trường hp sau:
a)
min(A) = 8 và |A| 10.
b)
min(A) = 6 và max(A) = 18.
12) Trong suốt một tháng gồm 30 ngày, một đội bóng phải chơi ít nhất mỗi ngày một trận, nhưng
trong tháng đó không được chơi nhiều hơn 45 trận. Hãy chứng minh rằng có một giai đoạn gồm
một số ngày liên tiếp mà trong giai đoạn đó đội phải chơi đúng 14 trận.
13) Xét 3 chui ký ttrên tp mu t{a, b, c} ( vi a < b < c) : s1 = ac, s2 = aacb, s3 = aba.
a) Hãy sp xếp chúng theo thtự tăng đối vi thttừ điển.
b)
Cho biết gia s1 và s3 có bao nhiêu chui ký tcó chiu dài 6.
14) Đề thi 2011.Có bao nhiêu bba snguyên (x1, x2, x3) sao cho x1 > 10, x2 >15, 0 ≤ x3 < 20 tha
x1+ x2 + x3 ≤ 100.
15)Đề thi2012.
a) Tìm nghim tng quát ca hthức đệ qui:
xn xn–1 –2xn–2 =0.
b) Tìm nghim ca hthức đệ qui:
xn xn–1 – 2xn–2 = (6n
5)2n–1
thỏa điều kiện đầu x0 = 7, x1 = 4
16)Đề thi 2011
a) Tìm nghim tng quát ca hthức đệ quy:
an = 6 an 1 9an 2 .
2
0 1
TS. NGUYN VIẾT ĐÔNG
BÀI TẬP TOÁN RI RC
August 2, 2012
b)Tìm nghim thỏa điều kiện đầu: a0 = 2, a1 = 15 ca hthức đệ qui:
an = 6 an 1 9an 2 + n . 3n + 1.
17)
a)
b)
Tìm nghim tng quát ca hthức đệ qui sau
an = 6an 1 9an 2 + (18n 6 ) 3n 1
Tìm scác chui nhphân chiu dài n cha chui con 00.
18)a) Tìm nghim tng quát ca hthức đệ qui:
an = an-1 + 6an-2.
b) Tìm nghim thỏa điều kiện đầu a = 8, a = 5 ca hthức đệ qui:
an = an-1 + 6an-2 + 10n(-2)n - 3(-2)n-1
19). Đề thi năm 2005
Một người gi 100 triệu đồng vào một quĩ đầu tư vào ngày đầu ca một năm. Ngày cuối cùng ca
năm người đó được hưởng hai khon tin lãi. Khon thnht là 20% tng stin có trong tài khon
cả năm, khoản lãi thhai là 45% ca tng stin có trong tài khon của năm trước đó. Gọi Pn là s
tin có trong tài khon vào cuối năm thứ n.
a)Tìm công thc truy hi cho Pn
b)Tìm biu thc ca Pn theo n .
20) Đề thi 2004
Mt bãi giữ xe được chia thành n lô cạnh nhau theo hàng ngang để xếp xe đạp và xe máy. Mi xe
đạp chiếm 1 lô còn mi xe máy chiếm 2 lô. Gi Ln là scách xếp cho đầy n lô.
a)Tìm công thức đệ qui tha bi Ln
b)Tìm biu thc ca Ln theo n .
21) Tìm hthức đệ qui cho xn, trong đó xn là smin ca mt phng bphân chia bi n đường thng
trong đó không có 2 đường nào song song và không có ba đường nào đồng qui. Tìm xn .
22)(Đề thi 2012). Tìm tt ccác công thức đa thức ti tiu ca hàm Bool 4 biến sau:
f(x,y,z,t) = xyz y(xz zt) xy(zt z).
23) (Đề 2011)Xét hàm Bool
𝑓 =
𝑥 𝑦 𝑥𝑦 (𝑧 t) z( xt 𝑦𝑡) 𝑦 𝑧𝑡
a)Hãy vbiểu đồ Karnauugh ca 𝑓.
b)Viết ra dng ni ri chính tc ( dng tuyn chun tc) ca 𝑓.
24) Cho hàm Bool ca 4 biến
f (x, y,z,t) =xt(z y) x z(yt ) y(t z)
a) Tìm các tế bào ln ca Kar( f ).
b) Tìm
tt ccác công thc đa thc ti tiu ca f.
25)Hai đồ thị sau đây có đẳng cu vi nhau không?
u1
u2
v1
v2
v3
u5
u6
v6
u4
u3
v5
3
(G)
(G’)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí