Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập C có lời giải

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.94 M
  • Lần download: 347 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập C có lời giải
  • Bài tập C có lời giải
  • Bài tập C có lời giải
  • Bài tập C có lời giải
  • Bài tập C có lời giải

Bài tập C có lời giải

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.94 M Lần download: 347 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập C có lời giải : 1 CHƯƠNG một CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC một, ý nữa một, thêm nữa CÂU HỎI một, thêm nữa Cho biết số những bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do, kế tiếp là while? hai, ngoài ra Giả sử s là 1 câu lệnh có cấu trúc và e1, e2, e3 là những biểu thức, có sự khác nhau gì giữa đoạn mã: for (e1;e2;e3) s; và đoạn mã: e1; while (e2) { e; e3; } hai, tiếp theo là Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau: for (x = 0; x 0; y--) puts( X ); sáu, nói thêm Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau: record = 0; while (record #include void main() { int a; long int b; float x; 4 char st[10]; printf( \n Vao du lieu tu ban phim ); printf( \n a = ); scanf

bài tập lập trình c

Tải tài liệu Bài tập C có lời giải miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập C có lời giải của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CHƯƠNG 1
CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BN
CÁC CÂU LNH CU TRÚC
1.1. CÂU HI
1. Cho biết scác bước lp nhnht ca câu lnh while và lnh do...while?
2. Giss là mt câu lnh có cu trúc và e1, e2, e3 là các biu thc, có skhác nhau
gì gia đon mã:
for (e1;e2;e3)
s;
đon mã:
e1;
while (e2) {
e;
e3;
}
2. Cho biết giá trca x sau khi thc hin câu lnh sau:
for
(x
=
0;
x
<
100,
x++)
;
3. Cho biết giá trca x sau khi thc hin câu lnh sau:
for
(ctr
=
2;
ctr
<
10;
ctr
+=
3)
;
5. Có bao nhiêu ký tX được in ra sau khi thc hin đon mã:
for
(x
=
0;
x
<
10;
x++)
for
(y
=
5;
y
>
0;
y--)
puts("X");
6. Cho biết đim sai trong đon mã sau:
record
=
0;
while
(record
<
100)
{
printf(
"\nRecord
%d
",
record
);
printf(
"\nGetting
next
number..."
);
}
7. Cho biết đim sai trong đon mã sau:
for
(counter
=
1;
counter
<
10;
counter++);
printf("\nCounter
=
%d",
counter
);
8. Skhác nhau gia lnh break và lnh continue là gì?
9. Vòng lp vô hn là gì? làm thế nào để to nó?
10. Hai skin gì làm kết thúc vic chy chương trình?
1
11. Hàm exit() dùng để làm gì?
12. Câu lnh làm cho điu khin chương trình chuyn đến bước lp kế tiếp trong mt
lnh lp.
13. Câu lnh chuyn điu khin chương trình đến cui vòng lp.
14. đim gì sai trong đon mã sau?
switch(
answer
)
{
case
'Y':
printf("You
answered
yes");
break;
case
'N':
printf(
"You
answered
no");
}
15. đim gì sai trong đon mã sau?
switch(
choice
)
{
default:
printf("You
did
not
choose
1
or
2");
case
1:
printf("You
answered
1");
break;
case
2:
printf(
"You
answered
2");
break;
}
16. Viết li câu trên bng cách dùng lnh if.
17. Viết mt vòng lp vô hn do...while.
TR LI:
1. Svòng lp nhnht ca lnh while có ththc hin là 0 và svòng lp nhnht
ca lnh do...while có ththc hin là 1.
2. Không có skhác nhau gia hai đon mã trkhi s cha câu lnh continue. Ví d
câu lnh for sau đây slp 4 ln và kết thúc nhưng câu lnh while slp vô hn:
for (i = 0; i<4; i++)
if (i = =2) continue;
i = 0;
while (i<4)
{ if (i = = 2) continue;
i++; }
3.
x = 100.
4. ctr = 11.
5. 50 ký tX.
2
6. Chương trình không bao gidng
7. Du ; không thể đặt cui lnh for
8. Khi gp lnh break, vic xlý slp tc thoát khi lnh for, do...while hoc while
chc lnh break. Khi gp lnh continue thì bước lp kế tiếp ca vòng lp sthc hin
ngay.
9. Vòng lp vô hn thc thi vĩnh vin. Có thto ra vòng lp vô hn bi các câu lnh
for, do...while, hoc
while vi điu kin kim tra luôn đúng
10. Viêc thc thi chương trình skết thúc khi đạt đến cui hàm main() hoc khi hàm
exit() được gi.
11. Hàm exit() làm kết thúc chương trình. Mt giá trphi được truyn cho hàm exit().
Giá trnày được trvcho hệ điu hành.
12. continue;
13. break;
14. Không có gì sai.
15. Thiếu câu lnh break sau trường hp default.
16.
if(
choice
==
1
)
printf("You
answered
1");
else
if(
choice
==
2
)
printf(
"You
answered
2");
else
printf(
"You
did
not
choose
1
or
2");
17.
do
{
/*
các
câu
l•nh
*/
}
while
(
1
);
1.2. BÀI TP
Bài 1. Viết chương trình nhp dliu cho các biến kiu int, long int, float, chui, sau
đó hin thra màn hình.
#include
#include
void
main()
{
int
a;
long
int
b;
float
x;
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí