Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.10 M
  • Lần download: 31 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011
  • Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011

Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.10 M Lần download: 31 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011 : n dấu căn ĐỀ THI HỌC KÌ I Khóa 2010: Môn Toán B1 Khoa Vật Lý – Trường ĐHKHTN Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi 24/01/2011 (Được phép sử dụng tài liệu) một, bên cạnh đó Cho dãy số {an }, an = , cho biết thêm hai n n Chứng minh rằng {an } tập kết và tìm giá trị giới hạn của nó, bên cạnh đó hai, bên cạnh đó Cho dãy số {an }, an = , bên cạnh đó 30 30 , nói thêm 30 30 + + + + , cho biết thêm Chứng minh rằng {an } tập kết và tìm giá trị giới hạn của nó, nói thêm là 3, bên cạnh đó Hãy xác định giới hạn x x x x hai sin một 0 3 cos cos lim       → , cho biết thêm 4, ngoài ra Cho f(x) = x2ch(x), thêm nữa Tính f(100)(x), thêm nữa năm, thêm nữa Hãy triển khai hàm số f(x) = e x x hai hai − theo những lũy thừa nguyên dương của x tới số hạng chứa x5, thêm nữa sáu, nói thêm là Chứng minh rằng tích

Tải tài liệu Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề Thi Giải Tích B1 2010-2011 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

cosx
 
lim
 
x
ĐỀ THI HC I Khóa 2010: Môn Toán B1
Khoa Vt Trường ĐHKHTN
Thi gian làm bài: 90 phút
Ngày thi 24/01/2011
(Được phép sdng tài liu)
1. Cho dãy s{an}, an = n n2. Chng minh rng {an} hi t tìm
giá trgii hn ca nó.
2. Cho dãy s{an}, an =
30+
30+...+
30+30 .. Chng
n du căn
minh rng {an} hi t tìm giá trgii hn ca nó.
1
3. Hãy xác định gii hn x0cos3xsin2 x .
4. Cho f(x) = x2ch(x). Tính f(100)(x).
5. Hãy trin khai hàm sf(x) = ex2x2
dương ca x đến shng cha x5.
theo các lũy tha nguyên
+ 2
6. Chng minh rng tích phân suy rng e1+sin2 x
0
dx hi t.
--- HT ---
2
2
n
n
n n
n n
( )
n
n
⇒ ⇒
n n+1
1
sin x
 
 
 
1
e e
lim 1+ 1
=
= = .
3.
lim
 
 
2
cos3x
 
A = = =
lim
1
lim lim
   
= = = 4.
=
lim . lim
lim
e
= .
lim
 
k
k=
2
0 1 2
100
X X X X
X
1 1 1 1
2 6 24 40
e e
∫ ∫
dx lim dx
x
x
1. Xét dãy {bn}, bn = n n 1. Đặt cn = bn – 1 0.
bn = 1 + cn n n = 1 + cn n = (1 + cn)n = 1 + ncn + n(n 1) cn2 +…+ cn2
n(n 1) cn2.
0 cn
2
n 1
0
limc = 0.
n
Mà b = 1 + c limb = lim(1+ c ) = 1.
n n
Ta có: lima = limn n2 = lim n n 2 = limn n . limn n = 1 . 1 = 1.
n n n n
Vy: Dãy s{an} hi tvà giá trhi tbng 1.
2. Dãy s{an}, an =
30+
30+...+
30+
30 .
Ta có: 5 an 6 an + 1 =
30+ an
6.
30 + an = an + 12 = an + 1 . an + 1 30 + an + 1 an an + 1.
Ta có: an an + 1
5 an 6
Theo Weierstrass vshi tca dãy đơn điu bchn thì {an} hi t
$A = lima lima = A.
n n
Mt khác: 30 + an = an + 12 A2 – A – 30 = 0 A = -5 (loi) hay A = 6 (nhn).
Vy: Dãy s{an} hi tvà giá trhi tbng 6.
1 cosx
1 1 2 cos3x
cosx sin2 x cosx cosx lim 1 cosx 1A
x0cos3xx0cos3x cos3x x0sin x 
1 cosx 1 cosx cos3x1 cosx (4cos3 x 3cosx)
x0 sin2 x cos3x x0 sin2 x cos3x x0 sin2 xcos3x
1 4cosx(1cos2 x)1 4cosxsin2 x 4cosx
x0 sin2 x cos3x x0 sin2 x cos3x x0 cos3x
1
cosx sin2 x 4
x0cos3x
4. f(x) = x2ch(x).
Áp dng công thc Leibniz ta có: (uv)(100) = 100 C100.u(k)v(100k) . Trong đó: u = x2 và v = chx.
0
Ta có: (x2)(3) = 0 k = 0, 1, 2.
Khi đó: f(100)(x) = Ck .u(k)v(100k) = C100 x2chx + C100 2x.shx + C100 2.chx.
k=0
Suy ra: f(100)(x) = x2chx + 200x.shx + 9900chx.
5. f(x) = ex2x2 . Đặt X = x – 2x2. Áp dng công thc Maclaurin vi phn dư dng Peano:
2 3 4 5
e =1+ X + 2! + 3! + 4! + 5! + o(X 5 ).
ex2x2 = 1 + (x – 2x2) + 2 (x – 2x2)2 + 6 (x – 2x2)3 + 24 (x – 2x2)4 + 120 (x – 2x2)5 + o(x5).
f(x) = ex2x2 = 1 + x – 3 x2 11x3 + 25 x4 + 67 x5 + o(x5).
6. Xét + x ta có: b x = lim(1eb ) = 1
0 b+ 0 b+
+exdx hi t.
0
Li có: 0
+ 2
e1+sin2 x
0
+ex2dx
0
+exdx
0
+ 2
e1+sin2 x hi t.
0

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí