Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản
  • Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản
  • Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.16 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản : 568 Phụ lục I (Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ) _____ Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tên công ty: bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp Từ ngày, thêm nữa tháng , ý nữa 5 200, bên cạnh đó tới ngày , bên cạnh đó tháng, bên cạnh đó 5 200, bên cạnh đó Đơn vị tính: đồng STT Họ và tên Tháng 5 sinh Đối tượng 03 chức danh nghỉ hưu trước tuổi Đối tượng 03 chức danh bị thôi việc Lao động nghỉ hưu trước tuổi Lao động hiệp đồng ko xác định thời hạn Lao động hiệp đồng đủ 12 tới 36 tháng bị thôi việc Lao động nông lâm trường Tổng số tiền trợ cấp đã nhận Đã nhận phiếu học nghề miễn phí

Tải tài liệu Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp - Mẫu văn bản của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Ph lục I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
_____
Tên quan nhà nước thẩm quyền
Tên công ty:
bảng người lao động đã nhận trợ cấp
Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... năm 200...
Đơn vị tính: đồng
STT Họ và tên
Tháng năm
Đối
Đối
Lao
Lao
Lao động
Lao động
Tổng số
Đã nhận Ký tên
sinh
tượng
tượng
động
động
hợp đồng
nông lâm
tiền trợ cấp
phiếu học
03 chức
03
ngh
hợp
đủ 12
trường
đã nhận
nghề miễn
danh
chức
hưu
đồng
đến 36
phí
ngh
danh b
trước
không
tháng b
hưu
thôi
tuổi
xác
mất việc
trước
việc
định
tuổi
thời
hạn
Nam
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tổng
cộng
Ghi chú : Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10: người lao động thuộc đối tượng cột nào thì đánh dấu x vào cột đó.Cột
10:đốitượnglaođộngcủanônglâmtrườngchấmdứtquanhệlaođộngtheoquyđịnhtạiĐiều42BộluậtLaođộng
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
THẨM ĐỊNH CỦA QUAN
ÝKIẾNCỦATỔNGCÔNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP
TY (đối với đơn vị thuộc tổng
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
XẾP LAO ĐỘNG
công ty)
568
Ph lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
____
Tên quan nhà nước thẩm quyền
Tên công ty
BÁO CÁO S DỤNG KINH PHÍ ĐƯỢC CẤP TỪ QUỸ
Từ ngày... tháng ... năm 200.. đến ngày ..tháng... năm 200..
____
TT
Nội dung hỗ trợ từ Quỹ
S lao
Kinh phí
Thực tế chi
Chênh lệch
động
đã nhận
tr (đồng)
(đồng)
do
nhận trợ
t Quỹ
cấp
(đồng)
(người)
1
Phần kinh phí thuộc trách nhiệm
của Quỹ
1.1
Kinh phí để chi trả cho người lao
động nghỉ hưu trước tuổi :
Trong đó đối tượng nghỉ theo Nghị
quyết số 09/2003/NQ-CP
1.2
Kinh phí để chi trả cho người lao
động thực hiện hợp đồng lao động
không xác định thời hạn bị mất
việc:
Trong đó đối tượng nghỉ theo Nghị
quyết số 09/2003/NQ-CP
1.3
Kinh phí để chi trả trợ cấp cho
người lao động thực hiện hợp đồng
lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng
đến 36 bị mất việc
2
H trợ phần kinh phí còn thiếu
thuộc trách nhiệm chi trả trợ cấp
của công ty
Bao gồm cả kinh phí hỗ trợ người
lao độngcủa nông lâm trường chấm
dứt quan hệ lao động theo quy
định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động
(nếu có)
Tổng cộng
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
..., ngày... tháng... năm 200...
THẨM ĐỊNH CỦA QUAN
ÝKIẾNCỦATỔNGCÔNGTY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP
(đối với đơnvị thuộctổngcôngty)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
XẾP LAO ĐỘNG
569
Ph lục III
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg
ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
______
Tên quan BHXH
Số:...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
__________________________________
...., ngày... tháng... năm...
BÁO CÁO
Kết quả sử dụng kinh phí t Quỹ hỗ trợ
sắp xếp doanh nghiệp Trung ương
____
Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố... thông báo kết quả sử dụng kinh phí từ Qu
htrsắp xếp doanh nghiệp trung ương để giải quyết chế độ cho người lao động đủ
tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã
hội tối đa là 06 tháng như sau:
1. Số kinh phí đã nhận từ Quỹ hỗ trsắp xếp doanh nghiệp Trung ương :...
đồng.
2. Thời điểm nhận tiền: ngày...tháng...năm 200...
3. Theo Quyết định số... của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Đã sử dụng để giải quyết chế độ cho ...người lao động dôi dư theo đúng
danh sách người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành nhưng còn
thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa là 06 tháng trong hồ sơ của doanh
nghip (danh sách kèm theo).
5. Các giải trình khác (nếu có).
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ...
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
570

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí